Omgevingsvergunning aanvragen

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. Die vervangt en verenigt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur.

Op de officiële Vlaamse website van het omgevingsloket vindt u de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving en handleidingen.

Voor sommige procedures van de omgevingsvergunning is de startdatum niet 23 februari 2017 maar wel 1 januari 2018.

Startdatum 23 februari 2017

Deze dossiers worden ingediend in het digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen. Meer informatie vindt u op de website van het omgevingloket.

Startdatum 1 januari 2018

 • Milieuvergunning klasse 2
 • Milieumelding klasse 3
 • Mededeling van een kleine verandering aan een vergunde inrichting van klasse 2
 • Melding van overname van een vergunde inrichting klasse 2

Vanaf 1 januari 2018 worden deze dossiers ook aanvragen omgevingsvergunning en ingediend via het digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen.

Tot en met 31 december 2017 worden milieuvergunningen klasse 2, milieumeldingen klasse 3, mededeling kleine verandering aan een vergunde inrichting van klasse 2 en een melding van overname van een vergunde inrichting klasse 2 voor activiteiten of inrichtingen uitgevoerd op het grondgebied van de stad Antwerpen, nog steeds ingediend volgens onderstaande procedures van de VLAREM milieuwetgeving.

Milieuvergunning klasse 2

Deze vraagt u aan bij de gemeente waar de exploitatie zal gebeuren. Ondernemers in Antwerpen vragen deze milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier (.pdf) in en voeg volgende bijlagen toe:
  • situeringsplan. Dit kan u aanvragen bij het kadaster.
  • uitvoeringsplannen op schaal 1/200.
  • bewijs van betaling van dossiertaks
  • andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken
    
 2. Bezorg uw aanvraag in 7 exemplaren:
  • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
  • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Behandelingsprocedure

 • Uiterlijk dertig kalenderdagen na indienen van de aanvraag wordt beslist of de aanvraag ontvankelijk en volledig is.
 • Na ontvankelijk- en volledigverklaring vat – binnen een termijn van uiterlijk 10 dagen – het openbaar onderzoek aan voor een termijn van 30 kalenderdagen. 
 • Binnen een termijn van uiterlijk 105 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvankelijk- en volledigverklaring, doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag.
 • Het college kan bijzondere voorwaarden opleggen waaraan de exploitatie moet voldoen.

Milieuvergunning Klasse 3

Als uw bedrijf in klasse 3 valt, dan hoeft u geen milieuvergunning aan te vragen. U moet uw activiteit wel melden bij het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen.

Hoe melden?

 1. Vul het voorgeschreven aanvraagformulier (.pdf) in en voeg volgende bijlagen toe:
  • situeringsplan. Dit kan u aanvragen bij het kadaster.
  • uitvoeringsplannen op schaal 1/200
  • andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken
 2. Bezorg uw melding:
  • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
  • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Doet u een melding voor een plaats met openbare toegankelijkheid? Dan moet u 2 exemplaren van uw melding indienen.

Behandelingsprocedure

 • De dag na de melding mag u starten met uw zaak. Later krijgt u een afschrift van de aktename.
 • Uw melding kan enkel worden geweigerd als de inplantingsplaats onverenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals vastgesteld in het goedgekeurd gewestplan of in een ander plan van aanleg.
 • Het college kan bijzondere voorwaarden opleggen waaraan de exploitatie moet voldoen.

Kleine verandering van klasse 3 - onderdelen aan een vergunde inrichting van klasse 2

Wil u een kleine verandering aan uw inrichting aanbrengen? Exploiteert u een vergunde inrichting die ingedeeld is in klasse 2, maar waarvan een onderdeel meldingsplichtig (klasse 3) geworden is door een wijziging van de wetgeving? Dan vraagt u een kleine verandering van klasse 3 aan.

Een mededeling van een kleine verandering betekent:

 • De verandering betreft een vermindering (bijvoorbeeld in opslag of in vermogen).
 • De verandering is een uitbreiding met minder dan 50% van de vergunde hoeveelheid, tenzij het om een zogenaamde ‘belangrijke wijziging’ gaat die belangrijke effecten op mens en milieu kan hebben (in de praktijk betekent dit een uitbreiding die voldoet aan de drempelwaarden die in de indelingslijst worden genoemd).
 • De verandering brengt geen klasseverhoging met zich mee.
 • Door de verandering wordt de exploitatie niet MER- of VR-plichtig.
 • Er wordt geen nieuw perceel toegevoegd.

Hoe melden?

 1. Vul het voorgeschreven aanvraagformulier (.doc) in.
 2. Bezorg uw melding in 5 exemplaren:
  • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
  • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Melding van overname van een vergunde inrichting van klasse 2

Voor u een milieuvergunningsaanvraag indient, kijkt u best na of de naam van de huidige exploitant overeenstemt met de naam van de exploitant die vermeld werd in de vorige vergunning. Is dit niet het geval, dan moet u een naamswijziging of een melding van overname (.doc) doen.

Andere vergunningen of toelatingen te bekomen via de dienst milieuvergunningen

Bevoegdheid van stad Antwerpen

Het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen is bevoegd voor

Bevoegdheid van andere overheden

Uniek Loket Haven

Ligt uw project in het Antwerpse havengebied op rechteroever? Neem dan contact op met het Uniek Loket Haven.

Tarieven

Belasting op hinderlijke inrichtingen

Als u een aanvraag doet voor een milieuvergunning (Vlarem), bodemsanering (Vlarebo), springstoffen, ioniserende straling, ondergrondse uitgravingen of pijpleidingen, dan moet u hiervoor een belasting betalen aan stad Antwerpen.

Het tarief is afhankelijk van het type vergunning of melding. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 2 van het belastingreglement (.pdf).

Na uw aanvraag of melding ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier. U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting

Dossiertaks

Bij het indienen van een milieuvergunningsaanvraag is een dossiertaks verschuldigd aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Zoals bepaald in art.5 §3, art. 49 §2 en art.51 §2 van VLAREM I dient een bewijs van betaling van de dossiertaks bij de vergunningsaanvraag of het beroepsafschrift gevoegd te worden.
Het tarief is afhankelijk van het type vergunning. U vindt de tarieven hier.

Kosten brandweer

De brandweer van Antwerpen voert controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn of in opdracht van de burgemeester (bijvoorbeeld een adviesvraag in het kader van een milieuvergunning). De brandweer controleert of het betreffende gebouw aan de wetgeving voldoet en stelt een advies op. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bekendmaking van milieuvergunningen

Overzicht van goedgekeurde milieuvergunningen.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 67 99

U kan enkel terecht aan het loket op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar

 • op maandag en woensdag van 9 tot 12 uur 
 • op dinsdag en donderdag van 13 tot 16 uur
 • ...

Delen

Thema's