Kinderopvang starten of uitbreiden

Wil u een kinderopvang starten of uitbreiden? Stad Antwerpen kan u daarbij begeleiden.

Info voor starters

Werkt u graag met kinderen en wil u een eigen kinderopvang (type groepsopvang) starten? Stad Antwerpen ondersteunt u bij de start, maar u kan ook aankloppen bij andere instanties.

 • Het Bedrijvenloket helpt u op weg met een startersmap of een gratis startersgesprek.  
 • Unizo geeft, met steun van Kind en Gezin, ondernemersadvies aan starters in kinderopvang (tel. 0800 20 750, ondernemerslijn@unizo.be of wim.vanesch@unizo.be
 • Ook Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt een handig werkinstrument (Startkompas) om de haalbaarheid van uw zaak te onderzoeken en een hulpmiddel bij het opstellen van uw ondernemingsplan.
 • U kan terecht bij Kind & Gezin (tel. 02 533 13 63) voor
  • de regelgeving in verband met infrastructuur, kwaliteitsvolle opvang en subsidies.
  • een vergunning om te starten.
  • Kind en Gezin ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die u stapsgewijs doorheen de opstartfase van uw kinderopvang begeleidt.
 • Bij VIPA kan u terecht voor planadvies voor uw pand. Bezorg uw plan volgens de richtlijnen op de website en doe dit voordat u een contract afsluit of een pand aankoopt (vipa@vlaanderen.be)
 • VoorZet (tel. 02 757 96 90 of info@voorzet.be) ondersteunt starters in kinderopvang en informeert over alle aspecten van kinderopvang.
 • Bij 't OpZet (tel. 0479 02 86 30 of info@topzet.be) kan u terecht voor pedagogische begeleiding en informatie over het vormingsaanbod.

Nog vragen? Stel ze aan regie.kinderopvang@stad.Antwerpen.be.

Locatieadvies aanvragen

Om een kinderopvang te mogen openen, heeft u een vergunning nodig van Kind en Gezin. Daarbij moet u kunnen aantonen dat u advies vroeg aan stad Antwerpen over de inplanting van uw kinderopvang.

De stad houdt daarbij rekening met het mogelijk tekort aan kinderopvang in de buurt. Wil u een vaste prijs vragen in uw kinderopvang? Dan baseren we het advies ook op de werkzaamheidsgraad en het gemiddelde inkomen in de regio waarin u wil starten of uitbreiden.

Als u een opvang start, is het goed om te weten hoe groot de concurrentie in uw buurt zal zijn. Bekijk het overzicht van opvanginitiatieven in Antwerpen.

Hoe locatieadvies aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 2. Vraag locatieadvies aan.

U heeft een positief advies nodig om een opstarttoelage en/of toelage brandcontrole (bij opstart of uitbreiding) bij de stad aan te vragen.

Een positief advies blijft 12 maanden geldig. Start u pas nadien op? Dan moet u een nieuw advies aanvragen.

Brandcontrole

Om een kinderdagverblijf te openen, uit te breiden, te veranderen of te verhuizen, heeft u een brandweerattest nodig. Daarvoor moet u een brandcontrole laten uitvoeren. Het attest moet na 8 jaar vernieuwd worden. Stad Antwerpen vergoedt een deel van de kosten die gepaard gaan met deze wettelijke brandcontroles, tot 200 euro.

Vraag een toelage aan voor uw brandcontrole.

Opstarttoelage

U kan een toelage ontvangen van stad Antwerpen als u een kinderopvang wil starten of uitbreiden. 
De toelage bedraagt maximaal 400 euro per nieuwe kindplaats.
U kan de toelage aanvragen ten vroegste bij de start en ten laatste 6 maanden erna.

Voorwaarden:

 • U opent een reguliere groepsopvang met een vergunning van Kind en Gezin.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin of enkel subsidies trap 1 of trap 2B.
 • Uw opvang is gevestigd op het grondgebied van stad Antwerpen.
 • U heeft een positief advies ontvangen voor deze start of uitbreiding van stad Antwerpen.

U mag de toelage aanvragen voor:

 • Het (ver-)bouwen van infrastructuur
 • De inrichting ervan zoals vloeren, wanden, sanitair.
 • De aankoop van meubilair
 • De aankoop van speelgoed
 • Werkuren betaald aan een officiële firma 

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag uw opstarttoelage aan. De stad reikt ook toelagen uit voor brandcontrole en voor geluidsbeperkende maatregelen. 

Geluidsbeperkende maatregelen

Stad Antwerpen vindt het belangrijk dat er een goede verstandhouding is tussen u en de buurt en geeft u tips om geluidsoverlast te voorkomen. Daarnaast kan uw groepsopvang met vaste prijs (niet-inkomensgerelateerde kinderdagverblijf) een toelage aanvragen tot 200 euro per opvangplaats om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Deze toelage is eveneens bedoeld om eventuele geluidskwaliteit in de opvang zelf te verhogen.

Vraag een toelage aan om geluidsoverlast te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

De stad Antwerpen wil organisatoren van kinderopvang de kans geven om hun kinderopvang veiliger te maken. Hiertoe worden er twee mogelijkheden geboden?

 1. Het plaatsen van een videofonie toegangscontrole systeem met binnenposten in de leefruimtes.
  Door middel van dit systeem kan de toegang worden verleend na visuele controle en kunnen de kinderbegeleidsters in de leefgroep blijven als er iemand voor de deur staat.
  Alvorens u deze toelage kan aanvragen moet u advies inwinnen via kinderopvang.csjdatabank.be
 2. Het plaatsen van binnencamera’s in de leefgroepen.
  Alle gebeurtenissen in de leefgroep kunnen naderhand bekeken worden, ook naar aanleiding van een klacht van een ouder.

Beide toelages kunnen samen of apart worden aangevraagd.

Het aantal leefgroepen waaruit het kinderdagverblijf bestaat bepaalt de maximale toelage:

 • 1 leefgroep: 1.900 euro
 • 2 leefgroepen: 2.200 euro
 • 3 leefgroepen of meer: 2.600 euro

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf)
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag de toelage aan.

Kinderopvangtoelage 

De kinderopvangtoelage van stad Antwerpen financiert een deel van de factuur die ouders betalen voor uw kinderdagverblijf. Sluit u zich aan bij het systeem van de kinderopvangtoelage? Dan engageert u zich bovendien om samen met stad Antwerpen de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren waar nodig.

Vraag de kinderopvangtoelage aan.

Laten inkopen van kindplaatsen door stad Antwerpen

Ondanks een tekort aan kinderopvang in Antwerpen, blijkt het vaak niet evident voor gezins- en groepsopvang met vaste prijzen om hun vergunde kindplaatsen in te vullen. Via het project inkoop occasionele plaatsen waarbij gezins- en groepsopvang trap 0/1 de mogelijkheid hebben om een aantal kindplaatsen (maximum 4) te laten inkopen wil de stad Antwerpen leegstaande kindplaatsen maximaal benutten en gezins- en groepsopvang de kans geven om hun bezettingsgraad te verhogen. De ingekochte kindplaatsen worden vervolgens door het contactpunt kinderopvang occasioneel ingevuld. De opvang ontvangt voor de ingekochte kindplaatsen vaste dagbedragen van stad Antwerpen. Kinderen van ouders met een dringende opvangnood die nog geen opvangplaats vonden, kunnen tijdelijk terecht in deze ingekochte plaatsen. Ouders betalen voor de opvang van hun kind volgens hun attest inkomenstarief. Zo wil stad Antwerpen vrije kindplaatsen toegankelijker maken voor alle Antwerpse ouders en de leefbaarheid van gezins- en groepsopvang met vaste dagprijzen vergroten.

Vanaf 1 augustus 2016 kunnen ook trap 2B initiatieven plaatsen laten inkopen door de stad. Sommige opvanginitiatieven binnen trap 2B hebben een kleiner aantal gesubsidieerde plaatsen dan vergunde plaatsen. Deze plaatsen staan bijgevolg vaak leeg. De regie kinderopvang wil ervoor zorgen dat deze plaatsen toch benut kunnen worden door ze in te kopen als occasionele opvangplaatsen. De stad Antwerpen koopt deze plaatsen enkel in indien het verschil tussen de gesubsidieerde plaatsen en de vergunde plaatsen meer dan 120% bedraagt, dit om de subsidies van Kind en Gezin te maximaliseren. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2016.

Voorwaarden

 • gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen
 • een vergunning van Kind en Gezin hebben
 • ten hoogste subsidies trap 1 ontvangen of meer vergunde plaatsen hebben dan gesubsidieerde (trap 2B).
 • openstaan voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar
 • structureel vrije plaatsen hebben
 • voor groepsopvang trap 0/1: de kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen hanteren
 • ondersteuning aanvaarden van de dienst regie kinderopvang van de stad Antwerpen en de bestaande OKiDO-initiatieven

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Dien uw aanvraag om kindplaatsen te laten invullen door Stad Antwerpen in. 

Voor groepsopvang: Let op! Indien u nog niet met de kinderopvangtoelage werkt, doe dan een aanvraag hiervoor.

Buitenschoolse vakantieopvang voor kleuters

De stad Antwerpen wil een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang garanderen voor alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In het bijzonder voor kleuters moeten er meer kwalitatieve en beter betaalbare opvangplaatsen zijn. Biedt u tijdens de schoolvakanties opvang aan voor kleuters? Dan kunt u een toelage per gerealiseerde opvangdag ontvangen van stad Antwerpen.

Vraag de toelage aan

Ondernemerstoelage

De stad Antwerpen wil kinderopvanginitiatieven ondersteunen in de professionalisering van hun ondernemerschap en hen te versterken in hun rol van manager en dit zowel op het vlak van organisatorisch, financieel, klanten- als personeelsmanagement, waarbij ze zich professioneel kunnen laten bijstaan. Hiervoor biedt de stad Antwerpen een toelage aan van 150 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • U bent een reguliere groeps- of gezinsopvang met een vergunning van Kind en Gezin.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin of enkel subsidies trap 1 of trap 2B.
 • Uw opvang is gevestigd in stad Antwerpen.
 • Indien u met personeel werkt moet het personeel in loondienst werken.
 • Indien u een aanvraag indient inzake debiteurenbeleid, dient u een effectief preventiebeleid inzake debiteurenbeheer op te nemen uw huishoudelijk reglement.

Waarvoor kan u de toelage aanvragen?

U kan de ondernemerstoelage aanvragen voor gemaakte managementkosten i.v.m. de professionalisering van het ondernemerschap bij:

 • een erkende ondernemersorganisatie en/of beroepsvereniging via lidmaatschap;
 • een erkende boekhouder en/of accountant omtrent het financieel management;
 • een erkend sociaal secretariaat omtrent personeelsmanagement: personeelswetgeving, -administratie en -beheer;
 • een erkende organisatie en/of individu omtrent het klantenmanagement: debiteurenbeheer;
 • een erkend opleidingscentrum voor de opleiding 'organisatorisch beheer in de kinderopvang' omtrent het organisatorisch management - deze opleiding kan slechts éénmalig aangevraagd worden per kinderopvanginitiatief.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).  
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie
  • Klik op ‘registreer hier’.
  • Registreer je als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u  toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Dien uw aanvraag voor de ondernemerstoelage in.

Let op! Voor de ondernemerstoelage zijn per kalenderjaar twee afsluitdata voorzien: 30 april en 31 oktober. De aanvragen voor de ondernemerstoelage worden na de afsluitdatum verwerkt.

Infrastructuurtoelage

Met de infrastructuurtoelage investeert de stad Antwerpen mee in nieuwe infrastructuur voor kinderopvang op het grondgebied van de stad. De toelage heeft betrekking op volgende investeringen:

 • het kopen van een bouwgrond of een gebouw met kinderopvang als functionele bestemming;
 • het realiseren van een nieuwbouw met kinderopvang als functionele bestemming;
 • het realiseren van een nieuwbouw bij een bestaand gebouw ingericht als kinderopvang;
 • het verbeteren of vernieuwen van een bestaand gebouw ingericht als kinderopvang of van een gebouw dat zal ingericht worden als kinderopvang;
 • het uitrusten en meubileren van nieuw kinderdagverblijf.

Voorwaarden

 • Alleen vennootschappen met sociaal oogmerk komen in aanmerking.
 • Er worden minimum 19 nieuwe plaatsen gerealiseerd.
 • Het project is gelegen in een cluster met een tekort ten opzichte van de Barcelonanorm van minstens 19 plaatsen.
 • De aankoop of het bouwproject is maximum 4 maanden vóór de aanvraag gestart.
 • De aanvrager heeft of bekomt langdurig genotsrecht op het pand of de grond die aangekocht of verbouwd wordt .

Aanvragen worden twee keer per jaar verzameld en tegen elkaar afgewogen waardoor alleen de hoogst gequoteerde aanvragen worden toegekend. De stad Antwerpen kan een extra afsluitdatum toevoegen. De stad Antwerpen betaalt tot maximum 50% van de kosten terug. Lees het reglement aandachtig om de gedetailleerde voorwaarden en bedragen te kennen.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag de infrastructuurtoelage aan.

Opname in het Masterplan kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies bij de uitbreidingsrondes van Kind en Gezin. Dit advies wordt ad hoc gegeven.

Via het Masterplan bouwt het LOK een lange termijn visie in en kan het LOK meer zekerheid bieden aan (potentiële) organisatoren van kinderopvang die investeren in infrastructuur.

Het Masterplan legt projecten die binnen een periode van 1 tot 3 jaar worden gerealiseerd vast. Deze projecten krijgen voorrang bij de uitbreidingsrondes georganiseerd door Kind en Gezin. De voorrang geldt wanneer de opstart voorzien is binnen hetzelfde kalenderjaar of binnen een half jaar na de uitbreidingsronde. Zo vermijden we dat de plaatsen te lang niet ingevuld blijven.

Een opname in het Masterplan biedt de organisator echter geen absolute zekerheid. (maximaal) 50 procent van de plaatsen van de uitbreidingsronde worden bedeeld aan projecten opgenomen in het Masterplan.

Wenst u dat uw project opgenomen wordt in het Masterplan? Dan moet u een aanvraagindienen. 

Voorwaarden

 • Uw project bevindt zich in een cluster met een gewogen tekort van minstens 50 plaatsen;
 • Uw project realiseert minstens 18 nieuwe plaatsen;
 • Uw project wordt gerealiseerd binnen een periode van 1 tot 3 jaar.

Hoe verloopt de procedure?

 • Er zijn jaarlijks twee deadlines voor de aanvragen; één op 30 april en één op 31 oktober.
 • De regie kinderopvang kijkt vervolgens de verschillende aanvragen administratief na. 

Na elke aanvraagronde komt het LOK samen om de opname van projecten in het Masterplan te bespreken.

Hoe aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 2. Vraag een opname in het masterplan aan.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Delen

Sectoren

Thema's