Ontslag om dringende reden (art.35)

OCMW Antwerpen kan op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst stopzetten. Als er een dringende reden is, krijgt de werkervaringsklant geen opzegtermijn of -vergoeding.

Dringende reden

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werkervaringsklant onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (art. 35, 2e lid arbeidsovereenkomstwet):

 • de fout werd persoonlijk door de werkervaringsklant begaan
 • dit kan binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn, maar ook fouten in de privésfeer kunnen de professionele samenwerking definitief onmogelijk maken

Bij een ontslag om dringende reden heeft de klant geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Afweging per geval

Een ontslag om dringende reden is altijd een feitenkwestie. Elk geval wordt apart beoordeeld.

Situaties die aanleiding kunnen geven voor een ontslag om dringende reden Situaties die geen aanleiding hebben gegeven voor een ontslag om dringende reden
 • Geweld zonder aanleiding.
 • De werkervaringsklant is meerdere keren onwettig afwezig en kreeg al een verwittiging.
 • De werkervaringsklant weigert met een uitdrukkelijke weerspannigheid om werk uit te voeren.
 • De werkervaringsklant onthult fabricatie- en zakengeheimen.
 • Zware en vrijwillige nalatigheid.

Deze lijst is niet limitatief

 • De werkervaringsklant is langdurig ziek.
 • De behandelend arts en de arbeidsgeneesheer hebben een verschillend standpunt.
 • De werkervaringsklant is onwettig afwezig, zonder speciale omstandigheden.
 • Het karakter van de werkervaringsklant is onverenigbaar met dat van de collega’s.
 • De werkervaringsklant heeft kwaadwillige uitingen gericht tot de verantwoordelijke, maar die zijn door de verantwoordelijke uitgelokt.
 • De werkervaringsklant weigert werk uit te voeren dat beneden zijn beroepsbekwaamheid ligt of gevaarlijk is en niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.
 • De werkervaringsklant geeft fabricatiekennis door die door iedereen gekend is.
 • De werkervaringsklant is onhandig, doet zijn werk niet goed of snel genoeg, maar er is geen sprake van kwaadwillig of vrijwillig opzet.
 • De werkervaringsklant weigert om een vraag over zijn privéleven te beantwoorden.
 • De werkervaringsklant weigert om een onwettige taak uit te voeren, zoals personen vervoeren met een autobus die niet aan de veiligheidsnormen voldoet.
 • De werkervaringsklant heeft een gedemotiveerde houding.

Geldigheid

De arbeidsovereenkomst beëindigen om een dringende reden moet snel en op de juiste manier gebeuren om geldig te zijn:

 1. De overeenkomst moet binnen drie werkdagen worden stopgezet
 2. De werkervaringsklant moet binnen drie werkdagen ingelicht worden van de zware fouten die hij heeft begaan

De termijn van drie dagen begint op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de feiten gekend zijn. Alle dagen behalve zondagen en feestdagen tellen als werkdagen.

Als de werkervaringsklant blijft werken na het ontslag, kan het OCMW niet langer een dringende reden inroepen.

Als de beëindiging van de overeenkomst niet binnen de termijn van drie werkdagen gebeurt, is het ontslag onwettig. U kan de fout, hoe zwaar ook, dan niet meer inroepen. Een onmiddellijk ontslag zonder opzeg of vergoeding kan u dan niet meer rechtvaardigen.

OCMW Antwerpen moet in dat geval een compenserende opzegvergoeding betalen die gelijk is aan het loon voor de opzegtermijn die u had moeten respecteren.

Procedure

De feiten zijn gekend en u wil de werkervaringsklant ontslaan om een dringende reden.

 1. Contacteer de deskundige werkervaring van de werkervaringsklant. Alle communicatie verloopt via hem. Hij zal de volledige procedure opvolgen en u ondersteunen.
 2. Maak een feitenverslag op met bewijsstukken:

  De aanklacht moet gaan over concrete feiten. Bewijsstukken moeten die feiten ondersteunen.

  Gebruik deze checklist om een correct en gemotiveerd feitenverslag op te maken.

  Dit zijn enkele voorbeelden:

  • meerdere getuigenissen
  • een proces-verbaal
  • bij gedrag dat meermaals voorkomt:
   • duidelijke taakafspraken
   • planningsgesprekken
   • waarderingsgesprekken
   • afsprakennota’s
 3. U stuurt het feitenverslag dezelfde dag of uiterlijk de dag erna voor 10 uur naar de deskundige werkervaring.
 4. De deskundige werkervaring kijkt het feitenverslag onmiddellijk na. Oordeelt hij dat het mogelijk om een dringende reden gaat? Dan legt hij het feitenverslag voor aan de Juridische dienst van OCMW Antwerpen.
 5. De Juridische dienst geeft advies op basis van de aanklacht en de bewijzen in het feitenverslag.
 6. Gaat de Juridische dienst akkoord met het ontslag om dringende reden, dan brengt de deskundige werkervaring u op de hoogte.
 7. U stuurt de werkervaringsklant naar huis. U vertelt aan de werkervaringsklant dat hij:
  • ontslagen is
  • daar nog een schriftelijke bevestiging over krijgt

Zonder een positief advies van de Juridische dienst, mag u de werkervaringsklant niet mondeling ontslaan en naar huis sturen.

8. De werkervaringsklant is verplicht om op zijn laatste werkdag alle bedrijfseigendommen van de organisatie achter te laten: paswoorden, badges, sleutels …

9. OCMW Antwerpen handelt het ontslag verder af.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over het ontslag om dringende reden.

Bent u niet akkoord met de beslissing van de OCMW-raad? Dan kan u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Ook de klant kan in beroep gaan.

De arbeidsrechtbank oordeelt of het dringend ontslag gegrond is en houdt rekening met verzachtende of verzwarende omstandigheden.

Delen