Wat is de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst?

De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van de werkervaringsklant en wie het ontslag geeft. Er zijn ook een aantal afwezigheden die de opzegtermijn uitstellen.

Opzegtermijn

Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden gelijk.

De duur van de opzegtermijn hangt af van:

 • de anciënniteit van de werkervaringsklant bij OCMW Antwerpen, dat is de som van de periodes waarin:
  • de klant ononderbroken in dienst was bij OCMW Antwerpen
  • de arbeidsovereenkomst is geschorst
 • wie het ontslag geeft (OCMW Antwerpen of de werkervaringsklant)
Anciënniteit per begonnen dienstjaar Anciënniteit per begonnen periode van 3 maanden dienst Opzeg gegeven door werkgever Opzeg gegeven door werknemer
1e jaar

0 tot 3 maanden

2 weken 1 week
  3 tot 6 maanden 4 weken 2 weken
  6 tot 9 maanden 6 weken 3 weken
  9 tot 12 maanden 7 weken 3 weken
2e jaar 12 tot 15 maanden 8 weken 4 weken
  15 tot 18 maanden 9 weken 4 weken
  18 tot 21 maanden 10 weken 5 weken
  21 tot 24 maanden 11 weken 5 weken
3e jaar   12 weken 6 weken

OCMW Antwerpen ontslaat de werkervaringsklant

Dit doet het OCMW
De deskundige werkervaring start de ontslagprocedure op.

Dit doet u
U licht binnen drie werkdagen (inclusief zaterdag) de werkervaringsklant mondeling in over:

 • het ontslag
 • het begin van de opzegtermijn

Opzegtermijn
De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste maandag die volgt op de week waarin u de opzeg hebt meegedeeld aan de klant.

Dringende reden
Is er een dringende reden om de klant te ontslaan? Dan volgt u andere stappen.

De werkervaringsklant geeft ontslag

Dit doet de klant
De werkervaringsklant schrijft een ontslagbrief en bezorgt die aan de dienst Klantgerichte Administratie:

 • Een arbeider kan geen ontslag nemen tijdens de eerste zeven kalenderdagen van zijn werkervaring.
 • Een bediende kan geen ontslag nemen tijdens de eerste maand van zijn werkervaring.

Dit doet het OCMW
De dienst Klantgerichte Administratie ondertekent de brief, als bewijs van ontvangst.
Dat gebeurt zonder de vermelding ‘voor akkoord’ of ‘gelezen en goedgekeurd’.
Staat die vermelding er wel op? Dan aanvaardt het OCMW het ontslag.

Opzegtermijn
Geeft de werkervaringsklant de ontslagbrief persoonlijk af?
Dan start de opzegtermijn de volgende maandag.

Stuurt hij de ontslagbrief aangetekend op?
Dan start de opzegtermijn de volgende maandag, maar ten vroegste de dag na de derde werkdag na de verzending van de ontslagbrief.

Uitstel van de opzegtermijn

Alleen deze afwezigheden stellen de opzegtermijn uit:

 • arbeidsongeschiktheid door ziekte of een (arbeids)ongeval
 • individuele en collectieve vakantiedagen
 • inhaalrust (overuren opnemen)
 • zwangerschapsrust of profylactisch verlof
 • ouderschapsverlof
 • voorlopige hechtenis

Deze afwezigheden stellen de opzegperiode dus niet uit:

 • onbetaalde vakantie
 • klein verlet
 • onwettige afwezigheid
 • betaalde feestdagen
 • recuperatie vormingsuren

Denk eraan
De opzegtermijn uitstellen gebeurt alleen als OCMW Antwerpen de werkervaringsklant ontslaat, niet als de werkervaringsklant zijn ontslag geeft.

Belangrijke uitzondering
Geeft de werkervaringsklant zijn ontslag, omdat hij ander werk heeft gevonden?
Dan hoeft hij geen opzeg te doen, als OCMW Antwerpen daarmee akkoord gaat.

Op de ontslagbrief komt dan te staan ‘Opzegtermijn dient niet volbracht in onderlinge overeenstemming’.
De werkervaringsklant en OCMW Antwerpen tekenen voor akkoord.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 01

Delen