Belasting op horeca

Horecazaken (zonder andere activiteiten) krijgen vanaf 2015 nog slechts één aangifteformulier en één aanslagbiljet.

Wijzigingen vanaf aanslagjaar 2017

Is uw horecazaak maximum 50m² groot, dan moet u niet betalen voor het vestigingsgedeelte van de horecabelasting. De belasting op uw terras en/of de bijkomende forfaits voor specifieke horecazaken blijven wel verschuldigd indien van toepassing.

U moet voor aanslagjaar 2017 in elk geval nog een aangifte doen!

Wat?

Volgende vragen helpen u bepalen of u al dan niet onder deze belasting valt:

Biedt uw zaak tegen betaling voeding of dranken aan om ter plaatse te nuttigen of biedt uw zaak toeristische logies aan?

 • Nee: U moet geen aangifte doen voor de horecabelasting, maar mogelijk wel voor andere bedrijfsbelastingen, zoals de belasting op vestigingen.
 • Ja: ga verder

Is in uw zaak horeca de hoofdactiviteit OF is het een privéhorecagelegenheid OF een danshorecagelegenheid?

Is het horecagedeelte 20 m² of groter?

 

Uitbatingen met uitsluitend horeca-activiteiten en gelijkgestelden

Als uw zaak onder deze categorie valt, wordt uw volledige zaak onder de belasting op horeca belast en bent u vrijgesteld van volgende belastingen:

 • Belasting op vestiging
 • Belasting op drijfkracht
 • Belasting op inname van de openbare weg
 • Belasting op vaste reclame

De horecabelasting bestaat uit volgende onderdelen:

 • Vestigingsgedeelte: de volledige bruto-oppervlakte van uw zaak, zoals gebruiksruimte, sanitair, keuken, opslagruimte, ruimte voor een eventuele bij-activiteit, terras op privéterrein,… 
  • Niet belastbaar:
   • ​Gelijkvloerse ruimte in openlucht, met uitzondering van terras
   • Parking, zowel boven- als ondergronds, inpandig of niet
  • Tarieven:
   • ​Tot en met 50m²: 0 euro
   • 51-100 m²: 250 euro
   • 101-300 m²: + 2,50 euro/m²
   • 301-500 m²: + 2,30 euro/m²
   • > 500 m²: + 0,84 euro/m²
     
 • Terrasgedeelte: de oppervlakte voor het plaatsen van het open terras op openbaar domein zoals toegelaten door de bevoegde instantie. Voor u een terras plaatst op de openbare weg moet u een toelating aanvragen
 • Bijkomende forfaits voor danshoreca of privéhoreca
  • Tarieven
   • Danshoreca ≤ 100 personen: 5.585 euro
   • Danshoreca > 100 personen: 8.920 euro
   • Privéhorecagelegenheid: 7.200 euro

Aanslag horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte + forfait 

Uitbatingen met onder meer horeca-activiteiten

Indien uw zaak onder deze categorie valt, wordt het gedeelte dat gebruikt wordt voor horeca onder de belasting op horeca belast. Voor de overige zaken blijft u belastbaar onder de andere toepasselijke belastingen, zoals:

De horecabelasting bestaat uit volgende onderdelen:

 • Vestigingsgedeelte: de bruto-oppervlakte van het horecagedeelte, zoals gebruiksruimte, sanitair, keuken, opslagruimte, terras op privéterrein,…
  • Tarieven:
   • ​Tot en met 50m²: 0 euro
   • 51-100 m²: 250 euro
   • 101-300 m²: + 2,50 euro/m²
   • 301-500 m²: + 2,30 euro/m²
   • > 500 m²: + 0,84 euro/m²
 • Terrasgedeelte: de oppervlakte voor het plaatsen van het open terras op openbaar domein zoals toegelaten door de bevoegde instantie. Voor u een terras plaatst op de openbare weg moet u een toelating aanvragen.

Aanslag horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht, waarbij u de correcte oppervlakte en eventuele specifieke kenmerken van de horecazaak opgeeft. 
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijkse een aangifteformulier naar de gekende horecazaken. 
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Hebt u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar. U kan hiervoor één van deze formulieren gebruiken:
 • Indien u geen correcte aangifte doet binnen de gestelde termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Vrijstellingen en verminderingen

 • U kan 1 jaar vrijstelling aanvragen wanneer u een horecagelegenheid start in een pand dat opgenomen is op het leegstandregister EN gelegen is in een bovenlokale strategische horecakern.
 • Als uw terras niet geplaatst kan worden door werken van openbaar nut, kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.
 • De aanslag wordt gehalveerd voor volgende belastingplichtigen:
  • de gepensioneerde natuurlijke persoon die zelfstandige uitbater is met een beperkte beroepsactiviteit, wanneer zijn inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen;
  • de rechtspersonen die vallen onder de rechtspersonenbelasting

Tijdelijke horecagelegenheden

 • Indien u een tijdelijke horecagelegenheid uitbaat, die minimum 1 maand duurt, valt u onder de belasting op tijdelijke horecagelegenheden. Zie deel 2 van het belastingreglement.
 • U doet aangifte 15 dagen voor de start van de uitbating. U kan hiervoor dit formulier (.doc) gebruiken.
 • De aanslag wordt op dezelfde manier berekend als bij gewone horecagelegenheden, maar dan in verhouding met het aantal maanden van uitbating.
 • Voorbeelden van tijdelijke horecagelegenheden zijn pop-up-restaurants, zomerbars en andere gelegenheidsbars.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.
 

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over de horecabelasting. 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren