Verkopen op de openbare markt

Wil u een kraam uitbaten op een Antwerpse openbare markt? De prijs die u betaalt, hangt af van de marktdag en de grootte van uw standplaats.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang als marktkramer op een snelle en eenvoudige manier informatie over nieuwe markten, een verplaatsing van een markt en vrije standplaatsen. Het Bedrijvenloket informeert vanaf nu enkel digitaal.

Geef uw e-mailadres door aan het Bedrijvenloket

Marktplannen

De marktplannen voor de Oudevaartplaats, zowel voor de zaterdagmarkt als de zondagmarkt, werden gewijzigd. Hier vindt u het nieuwe marktplan voor zaterdag en hier voor zondag.

Abonnement of vaste standplaats

Met een abonnement krijgt u een vaste standplaats op de openbare markt en bent u met andere woorden zeker van een plaats. Vanaf juni 2016 verloopt de verwerking van uw dossier grotendeels automatisch en digitaal.

1. Nieuwe aanvraag abonnement

U kan op elk moment een nieuw abonnement voor een marktstandplaats aanvragen. Er zijn geen termijnen voorzien. 

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een bevestiging met de betalingsmodaliteiten. Na betaling van het inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst voor de aangevraagde markt(en). Uw plaats op de wachtlijst blijft 1 jaar geldig. 

Wilt u deze plaats langer behouden, dan moet u op eigen initiatief en ten vroegste 3 maanden vóór en ten laatste 1 maand na afloop van de inschrijvingsperiode een 'verlenging wachtlijst abonnement standplaats markt' aanvragen via dit formulier.

Een aanvraag voor een nieuw abonnement is definitief en kan niet gewijzigd worden. U kan wel een nieuwe aanvraag doen of u kan na toewijzing van een standplaats een wijziging aanvragen.

In volgende gevallen wordt de aanvraag geweigerd:

 • uw onderneming heeft nog onbetaalde, vervallen en niet-betwiste facturen (inclusief deze waarvoor een aflossingsplan lopende is) met betrekking tot een openbare markt van stad Antwerpen;
 • uw onderneming kreeg in de laatste 5 jaar een intrekking en/of verbod tot deelname aan de lotingen als administratieve maatregel opgelegd;
 • uw onderneming betaalt geen inschrijvingsgeld voor de wachtlijst.

Vraag een nieuw abonnement aan

2. Wijziging bestaand abonnement

2.1 Wijziging aantal kavels

Uitbreiding standplaats

Beschikt u over een actieve abonnementsplaats? Dan kan u een uitbreiding aanvragen.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een bevestiging met de betalingsmodaliteiten. Na betaling van het inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst voor de aangevraagde markt(en). Uw plaats op de wachtlijst blijft 1 jaar geldig. 

Wilt u deze plaats langer behouden, dan moet u op eigen initiatief en ten vroegste 3 maanden vóór en ten laatste 1 maand na afloop van de inschrijvingsperiode hetzelfde bedrag storten op rekeningnummer stad Antwerpen.

Een aanvraag voor een uitbreiding is definitief en kan niet gewijzigd worden. U kan uw aanvraag stopzetten en een nieuwe aanvraag doen.

In volgende gevallen wordt de aanvraag geweigerd:

 • uw onderneming heeft nog onbetaalde, vervallen en niet-betwiste facturen (inclusief deze waarvoor een aflossingsplan lopende is) met betrekking tot een openbare markt van stad Antwerpen;
 • uw onderneming kreeg in de laatste 5 jaar een intrekking en/of verbod tot deelname aan de lotingen als administratieve maatregel opgelegd;
 • uw onderneming betaalt geen inschrijvingsgeld voor de wachtlijst.

2.2 Aanvraag of stopzetting elektriciteit

Dien de aanvraag in ten minste 30 kalenderdagen voor de gewenste start- of opzegdatum.

 • Mogelijke startdata zijn 1 januari, 1april, 1 juli en 1 oktober.
 • Mogelijke opzegdata zijn 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.

U kan 1 elektriciteitsabonnement per standplaats aanvragen. Dit abonnement wordt verrekend bij de facturatie.

Extra elektriciteitsaansluitingen kan u op de marktdag aanvragen bij de markttoezichter die nagaat of er nog aansluitingen vrij zijn. U betaalt dan de dagprijs voor de extra aansluiting aan de markttoezichter.

Wijzig uw bestaand abonnement

2.3 Wijziging productassortiment

U kan op elk moment een aanvraag indienen om uw productassortiment te wijzigen. Zodra de aanvraag verwerkt is, wordt u op de hoogte gebracht.

Wijzig uw bestaand abonnement

2.4 Aanvraag dieptekavel

Een aanvraag voor een dieptekavel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring gaat uw abonnement voor dieptekavels in op de eerste dag van het kwartaal.

Wijzig uw bestaand abonnement

2.5 Ruiling kavels

Beschikt u over een actieve abonnementsplaats? Dan kan u een ruiling aanvragen.  

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een bevestiging met de betalingsmodaliteiten. Na betaling van het inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst voor de aangevraagde markt(en). Uw plaats op de wachtlijst blijft 1 jaar geldig.

Wilt u deze plaats langer behouden, dan moet u op eigen initiatief en ten vroegste 3 maanden vóór en ten laatste 1 maand na afloop van de inschrijvingsperiode hetzelfde bedrag storten op rekeningnummer stad Antwerpen.
 
Een aanvraag voor ruiling standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden. U kan wel de aanvraag wel stopzetten en een nieuwe aanvraag doen.

In volgende gevallen wordt de aanvraag geweigerd:

 • uw onderneming heeft nog onbetaalde, vervallen en niet-betwiste facturen (inclusief deze waarvoor een aflossingsplan lopende is) met betrekking tot een openbare markt van stad Antwerpen;
 • uw onderneming kreeg in de laatste 5 jaar een intrekking en/of verbod tot deelname aan de lotingen als administratieve maatregel opgelegd;
 • uw onderneming betaalt geen inschrijvingsgeld voor de wachtlijst.

Wijzig uw bestaand abonnement

3. Opzeg abonnement

Vraag een opzegging van uw abonnement ten laatste 30 kalenderdagen voor de vervaldatum aan. De vervaldata van een abonnement zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. 

In geval van overmacht, ziekte of ongeval met als gevolg een definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel of in geval van overlijden van (één van) de zaakvoerder(s) kan het abonnement, mits voorlegging van bewijsstukken, zonder opzegtermijn worden opgezegd. 

De aanvraag voor een opzegging is onherroepelijk.

Zeg uw abonnement op

4. Overdracht abonnement 

Bezorg de aanvraag samen met de overnemer binnen de maand na stopzetting van de activiteit of overlijden van (één van) de zaakvoerder(s). 

Wil u het abonnement bij een echtscheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van een wettelijke samenwoonst overdragen van de ene ex-partner naar de andere ex-partner? Dan is er geen termijn voorzien en kan de overdracht na voorlegging van bewijsstukken aangevraagd worden.  

Het abonnement wordt niet verdeeld of gedeeltelijk overgedragen.

Vraag een overdracht abonnement aan

5. Melding afwezigheid en opschorting abonnement 

Voor een afwezigheid op de markt, wegens ziekte, overmacht of seizoensgebonden verkoop, kan u een digitale aanvraag doen:

 • bezorg uw afwezigheden binnen de 7 werkdagen na aanvang van de afwezigheid aan het Bedrijvenloket;
 • bezorg een medisch attest of bewijs van overmacht binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de afwezigheidsperiode aan het Bedrijvenloket.

Meld uw afwezigheid

Is de afwezigheidsperiode langer dan 1 maand aaneensluitend? Dan kan u een opschorting van uw abonnementen aanvragen. De opschorting gaat ten vroegste in op de dag waarop de aanvraag werd ontvangen. Hiervoor neemt u contact op met het Bedrijvenloket.

Facturatie

Alle tarieven vindt u overzichtelijk terug in het retributiereglement (.pdf). Als abonnementhouder betaalt u 2 keer per jaar uw abonnementsgeld, u krijgt hiervoor een factuur. U kan ook een elektriciteitsabonnement afsluiten, waardoor u voor uw elektriciteitsaansluiting een aanzienlijke korting krijgt.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld je aan op deze website.

Er is geen prijsstijging maar vanaf de volgende facturatieperiode kan uw factuur hoger of lager liggen dan voordien. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in uw abonnement tijdens de vorige abonnementsperiode, bijvoorbeeld door een opschorting, een uitbreiding of inkrimping van de standplaats of een overdracht. Deze wijzigingen worden onmiddellijk verrekend in uw nieuwe factuur.

Respecteer de termijn

Voor een goede en tijdige afhandeling van uw aanvragen dient u uw aanvraagformulieren binnen de daarvoor voorziene termijn te bezorgen aan het Bedrijvenloket. Voor een digitale aanvraag geldt de datum van indiening, voor een aangetekende zending geldt de postdatum en bij afgifte aan het loket geldt de afgiftedatum. Laattijdig bezorgde aanvragen worden niet behandeld.

Wil u een aanvraag aangetekend of aan het loket bezorgen, dan kan u een papieren versie bekomen bij het Bedrijvenloket.

Met vragen kan u terecht bij het Bedrijvenloket. Het Bedrijvenloket is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Losse standplaats

Heeft u nog geen abonnement, dan kan u als losse markthandelaar deelnemen aan de loting. Minstens 5% van het aantal kavels op de markt worden verloot.

Hoe aanvragen?

 1. De loting vindt plaats op het marktterrein en op de marktdag zelf.
 2. De loting gaat van start een kwartier na het beginuur van de markt. Zorg dat u zeker op tijd aanwezig bent.
 3. De volgorde waarin de vrije standplaatsen worden toegekend, wordt bepaald door de uitslag van deze loting.
 4. U kan vooraf geen standplaats reserveren. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen, zullen een aantal handelaars geen plaats krijgen voor die marktdag. U komt dus steeds 'op risico' naar de loting.
 5. U betaalt uitsluitend via Bancontact.

Alle informatie over de loting en losse standplaatsen vindt u in het marktreglement (.pdf).

Tarief

Komt u als losse handelaar naar de markt? Dan betaalt u de dagprijs voor uw standplaats. De dagprijs is afhankelijk van de marktdag en de grootte van de standplaats die u inneemt. Wilt u als losse handelaar een elektriciteitsaansluiting gebruiken? Dan betaalt u ook hiervoor de dagprijs volgens de aard van de aansluiting die u neemt.

Alle tarieven vindt u terug in het retributiereglement (.pdf).

Marktstandplaats voor een goed doel

Wil uw vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare markt voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Vraag hier uw toelating aan.

Toelage marktvoertuigen

De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen de stad dan niet meer in. Om de markthandelaars tegemoet te komen in de aankoop of aanpassing van de marktwagen kan u een beroep doen op een aantrekkelijke toelage. 

De toelage is enerzijds bedoeld voor de aankoop of aanpassing van marktvoertuigen om te voldoen aan de normen voor de lage-emissiezone, en anderzijds voor de inrichting van het verkoopgedeelte van het aangekocht of aangepast marktvoertuig.

Het maximumbedrag van de toelage voor marktvoertuigen is 15.000 euro:

 • Maximaal 10.000 euro voor de aankoop van een LEZ-conform marktvoertuig of LEZ-conforme trekker van een markttrailer, of voor de vervanging van een niet LEZ-conforme naar een LEZ-conforme motor.
 • Maximaal 5.000 euro voor inrichtingswerken aan het verkoopgedeelte van een marktvoertuig.

De hoogte van de tussenkomst mag niet hoger zijn dan 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De voorwaarden en procedure kan u lezen in het reglement (.pdf).

Vraag een toelage voor marktvoertuigen aan.

Openbare markten in Antwerpen

Dagelijks vinden er verschillende markten plaats in stad Antwerpen. In het overzicht van de openbare markten (.pdf) staan deze opgelijst.

Op wettelijke feestdagen gaan de openbare markten niet door. Uitzondering hierop zijn:

 • de dagelijkse bloemenmarkt Groenplaats;
 • de zondagmarkt Oudevaartplaats en omgeving.

Meer informatie over de markten vindt u in deze documenten:

Ook op de openbare markten moet u als markthandelaar de richtlijnen voor voedselveiligheid naleven. Onderstaande brochures van het FAVV helpen u hierbij:

Evenementenmarkten

De openbare markten zijn onderhevig aan de federale wetgeving op ambulante activiteiten, het stedelijk marktreglement en de politiecodex. De evenementenmarkten vormen een speciale categorie en vallen niet onder deze reglementering:

 • kerstmarkt
 • rommelmarkt
 • feestmarkt
 • braderij
 • avondmarkt

Bovenstaande evenementenmarkten worden niet door stad Antwerpen georganiseerd, enkel de kerstmarkt. Als u een evenementenmarkt wil organiseren, moet u een aanvraag indienen bij het evenementenloket van stad Antwerpen. Een standplaats op een evenementenmarkt kan u aanvragen bij de organisator van die markt.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen

Sectoren

Thema's