Toelating om werfsignalisatie te plaatsen

Als u werken uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Als aanvrager ben u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie. 

Voor welke werken is een toelating nodig?

De volledige wetgeving over werken op openbaar domein staat in het ministerieel besluit van 7 mei 1999. Enkele voorbeelden:

 • Bouwwerven die openbaar domein in beslag nemen zoals een silo, kraan, werfkeet of opslag bouwmateriaal.
 • Heraanleg van straten en pleinen.
 • Herstellingen aan voetpaden, fietspaden, rijbaan of bermen.
 • Werken waarvoor openbaar domein moet worden opgebroken zoals rioleringswerken of kabelwerken.
 • Plaatsen en afbraak van een mobiele of vaste bouwkraan.
 • Spoorwerken van De Lijn.
 • Plaatsen van bureelcontainers.
 • Mobiele werven.
 • Grote infrastructuurwerken.
 • Plaatsen van een stelling, container of verhuislift op een voetpad of fietspad.

Hoe lang op voorhand aanvragen?

Minimum 15 werkdagen voordat u met de werken start dient u een zo volledig mogelijk dossier in.

Indien de startdatum van uw werken geen rekening houdt met deze minimum verwerkingstermijn, zal uw aanvraag onmiddellijk worden stopgezet. U wordt hiervan per mail verwittigd.

Indien de verwerkingstermijn werd gerespecteerd, voert de dienst Werfsignalisatie een eerste ontvankelijkheidscontrole uit. Wanneer uw dossier volledig is, wordt uw dossier als ‘ontvankelijk’ beschouwd. Pas dan start de verwerkingstermijn van 15 werkdagen. Hiervan ontvangt u een bevestiging per mail. Let op, dit betekent dat een ingediend dossier niet als vanzelfsprekend een ontvankelijk dossier is.

De dienst Werfsignalisatie houdt rekening met een periode van 5 werkdagen waarin de aanvrager zijn dossier vervolledigt, alvorens het dossier als ontvankelijk wordt beschouwd. De dienst Werfsignalisatie raadt daarom aan als startdatum voor uw werken volgende formule te hanteren:

“dag van aanvraag + (minimum) 20 werkdagen”.

Op deze manier geeft u uzelf 5 werkdagen de tijd om uw dossier te vervolledigen. Ook wordt zo het risico kleiner dat u de planning van uw werken moet wijzigen.

De criteria waaraan uw dossier moet voldoen, kan u terugvinden in punt 3. ‘Wanneer is mijn dossier ontvankelijk’?

Ter verduidelijking - de termijn van 15 werkdagen is samengesteld uit volgende fases:

 • Flexibele periode – kwantitatieve controle
  De aanvrager dient zijn dossier op vraag te vervolledigen. De dienst Werfsignalisatie weet uit ervaring dat de aanvrager gemiddeld 5 werkdagen nodig heeft voor het vervolledigen van een dossier. Indien het dossier niet volledig is na 5 werkdagen, verschuift de startdatum van de vaste periode.
 • Vaste periode (15 WD) - de fases binnen deze vaste periode worden variabel verdeeld naargelang het procesverloop, hoeveelheid werk, complexiteit van het dossier, etc.
  • Fase 1: +/- 5 werkdagen voor het aanpassen van aangeleverde documentatie (kwalitatieve controle)
  • Fase 2: +/- 5 werkdagen voor het ontvangen van advies van politie
  • Fase 3: +/- 5 werkdagen voor het verwerken van advies van politie en het verwerken van de vergunning

Indien de aannemer doorheen het vergunningsproces (fase 1 t/m fase 4) binnen 3 werkdagen de dienst Werfsignalisatie niet voorziet van de nodige antwoorden, kan opnieuw de totale verwerkingstermijn van 15 werkdagen niet worden gegarandeerd.

Indien uw dossier in aanmerking komt voor hoogdringendheid, gelieve dit uitdrukkelijk mee op te nemen in uw aanvraag. Indien deze hoogdringendheid kan aangetoond worden door een verslag van Burgemeester, Lokale Politie of stadsingenieur, zal een verkorte verwerkingstermijn van uw dossier worden toegestaan zijn. Gelieve hierover steeds telefonisch contact op te nemen met de dienst Werfsignalisatie, 03/338.65.06.

Hierbij een visuele weergave van het vergunningsproces:

Stap 1 U dient uw aanvraag zo volledig mogelijk in..
Stap 2

Dienst Werfsignalisatie beoordeelt uw aanvraag op ontvankelijkheid en controleert de gevraagde inname van het openbare domein op conflicten.

Is uw dossier ontvankelijk?

 • Ja? - U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 • Nee? - U ontvangt hiervan een bericht per mail.  U dient uw dossier te vervolledigen.
Stap 3

Wanneer uw dossier ontvankelijk is, voert de dienst Werfsignalisatie een eerste beoordeling uit naar de kwaliteit van het dossier.

Is het dossier van voldoende kwaliteit?

 • Ja? - Uw dossier wordt doorgestuurd naar Verkeerspolitie ter advies. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 • Nee? - Per mail wordt aan de aanvrager gevraagd zijn dossier aan te passen. Herhaling van stap 3 totdat het dossier van voldoende kwaliteit is.
Stap 4

Verkeerspolitie adviseert uw dossier inzake wettelijkheid en veiligheid.

Verkeerspolitie kan 4 soorten adviezen geven:

 • Gunstig: De vergunning kan worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie.
 • Gunstig met voorwaarden: De vergunning kan worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie. De voorwaarden gegeven door Verkeerspolitie worden vermeld op de vergunning. De aannemer dient deze voorwaarden te respecteren en op te volgen. Indien deze niet worden gerespecteerd, is de vergunning niet geldig.
 • Gunstig met opschortende voorwaarden: De vergunning mag niet worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie. De aanvrager ontvangt deze voorwaarden per mail. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanpassen van zijn dossier en dit opnieuw door te sturen per mail naar de dienst Werfsignalisatie. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de dienst Werfsignalisatie de vergunning uitschrijven. Verkeerspolitie dient het dossier niet opnieuw te adviseren.
 • Ongunstig: De vergunning mag niet opgemaakt worden door de dienst Werfsignalisatie. De aanvrager ontvangt de voorwaarden tot aanpassing van het dossier per mail. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanpassen van zijn dossier en dit opnieuw door te sturen. Politie moet het dossier opnieuw adviseren. De dienst Werfsignalisatie is hier afhankelijk van het volgende advies van Politie. Stap 4 herhaalt zich.
Stap 5 Vergunning wordt opgemaakt en verstuurd per mail.

Verlenging aanvragen

 • Minstens 6 werkdagen voordat uw huidige vergunning afloopt. Let op, deze doorlooptijd geldt enkel als u de oorspronkelijke data wijzigt.
 • Als u ook het type van werken en de genomen verkeersmaatregelen wijzigt, dan moet u rekening houden met een doorlooptijd van 15 werkdagen.

Het online aanvraagplatform voor werfsignalisatie is nog in ontwikkeling. Daarom moet u voorlopig de aanvraag tot verlenging indienen als een nieuwe aanvraag: 

 • Vermeld daarbij uw huidige BOSG dossiernummer en dat het gaat om een verlenging van de huidige toelating.
 • Voeg het ongewijzigde signalisatieplan toe ter volledigheid van het dossier.

Hoe een aanvraag indienen?

Om een toelating te krijgen, moet uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoen. Is dat niet het geval, dan kan de stad geen vergunning afleveren. Bij een tijdige en volledige aanvraag garanderen wij een vlotte aflevering van de vergunning.

Minimumafmetingen

U moet bij uw aanvraag rekening houden met volgende minimumafmetingen van een obstakelvrije doorgang:

 • voor voetgangers minimum 1,5 meter
 • voor fietsers minimum 1,5 meter (2,5 meter voor een dubbelrichtingfietspad)
 • voor gemotoriseerd verkeer minimum 3 meter (bij eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers minimum 3,5 meter)

Kaarten en plannen

Als u (inplantings)plannen aan uw aanvraag toevoegt, gebruik dan geen beelden van Google Maps of andere online kaartendiensten. Deze foto's zijn vaak enkele jaren oud en bijna nooit de exacte weergaven van de locatie waar gewerkt moet worden.

Een volledig dossier bestaat uit:

 • Een volledig ingevulde aanvraag.
 • Een signalisatieplan.
  Dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen...) en van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel en materiaal wordt gestapeld, waar de werfzone zich bevindt...) en vermeldt alle afmetingen en afstanden. Dit plan bevat minstens:
  Een goed signalisatieplan voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • situatieschets van het straatbeeld en huisnummers
  • afmetingen van inname openbaar domein
  • afmetingen van het niet-ingenomen gedeelte van rijbaan, voetpad of fietspad
  • ingetekende parkeerverbod met gedetailleerde informatie
  • voor welke zone u een parkeerverbod nodig heeft: duid dit aan op het plan, indien nodig per fase in de werken
  • op schaal getekend
  • duidelijk leesbaar op A4-formaat en maximaal op A3-formaat
  • bevat straatnaam of –namen
  • oriëntatie van de locatie (rijrichting Noord, richting Borgerhout…)
  • huisnummers of andere referentiepunten (nummers van verlichtingspaal, hectometerpaal, zijstraten…)
  • aanduiding van breedte en lengte van de werkzone (gedefinieerd in standaardbestek 250 - dit bestek is terug te vinden op de website Agentschap Wegen en Verkeer) en van de nog hindernisvrije ruimte voor de andere weggebruikers
  • de gebruikte verkeersborden en signalisatie van de volledige werfzone (gedefinieerd in standaardbestek 250 - dit bestek is terug te vinden op de website Agentschap Wegen en Verkeer)
  • de gebruikte verkeersborden aangeduid door middel van het wettelijk voorziene pictogram of gebruikte nummering in de wegcode (E1, D1, F 45…)
  • de juiste inplanting van voorzieningen voor zwakke weggebruikers (noodvoetpad, noodfietspad, afscherming werk…)
  • een nauwkeurige weergave van de werfsituatie op de openbare weg (inclusief opslagplaats, werfketen, tijdelijke toiletten…) gedurende de volledige periode dat de openbare ruimte wordt ingenomen voor het uitvoeren van de werken en binnen de tijdsduur van de afgeleverde toelating
  • in geval van gefaseerde werken: een plan per fase aan dezelfde voorwaarden
  • digitale kaarten (zoals Google Maps) mogen enkel gebruikt worden voor omleidingsplannen
  • het plan mag niet getekend worden op de ondergrond van een bestaand bouwkundig of technisch plan waardoor de leesbaarheid verkleint (bijvoorbeeld bij plannen van nutsleidingen)
  • geen kopij of deel van een kopij van de standaardvoorbeelden uit de cd-rom werfsignalisatie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling verkeerskunde
  • het signalisatieplan moet zijn gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke voor de signalisatie
    
 • Een omleidingsplan (indien noodzakelijk) geeft in detail de omleidingwegen voor weggebruikers weer.
  • Het bevat de juiste locatie van de omleidingborden en eventuele (voor)aankondigingborden. Omleidingwegen worden op het plan aangeduid door een lijn of door het juist aanduiden van de omleidingborden.
  • Per vervoerscategorie (voetganger, fietser, openbaar vervoer…) kan een andere kleur/omleiding voorzien worden. U kan werken met een legende van de gebruikte omleidings- en aankondigingborden. Omleidingsplannen stelt u samen met de stad en De Lijn op.
    
 • Bij werven met beperkte signalisatie is een beknopt inplantingsplan voldoende. Dit plan moet bevatten:
  • situatieschets van het straatbeeld en huisnummers
  • exacte plaatsing aangevraagde parkeerverboden
  • eventuele aanduiding voor corridor voor voetgangers of fietsers
  • afmetingen van inname openbaar domein
  • afmetingen van de vrije doorgang voor de weggebruikers

Tip: Een geschikte ondergrond voor uw inplantingsplan kan u terugvinden op www.geopunt.be. Kies in het rechtermenu op Basiskaart, luchtfoto en adres > Basiskaarten > Basiskaart - GRB: volledige kaart. 

Voert u bouwwerken uit? Dan heeft u volgende bijkomende documenten nodig:

 • Perspectieftekening van de werfafsluiting met de vermelding van de afmetingen.
 • Plan met een detailweergave van de manier waarop de openbare ruimte wordt ingenomen en alle nuttige afmetingen en gegevens met betrekking tot
  • de beschikbare open ruimte
  • de gevraagde werfzone (kraan, mortelsilo, werftoilet, werfcontainer, opslagruimte,...)
  • de overblijvende, hindernisvrije doorgang
 • Duidelijke recente kleurenfoto's van de omgeving van het perceel en de aanpalende panden waarop de datum van de opname staat vermeld.
 • Overzicht van de planning, fasering en aard van de uit te voeren werken.
 • Schriftelijke toestemming buren (als een werf voor hun perceel wordt geplaatst).
 • Bewonersbrief (als hun straat wordt afgesloten).
   
 • Veroorzaken de werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kan u aanvragen via 
  De Lijn Antwerpen, Dienst exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen. 
  Vraag naar Luc Le Bruyn (03 218 14 37 of luc.lebruyn@delijn.be) of Evert Driesens (03/218 13 46 of evert.driesens@delijn.be).
 • Plaatst u een (mobiele) kraan of een ander zwaar werktuig van meer dan 25 ton? Vermeld dit dan bij uw aanvraag. Bij het uitstempelen van zware werktuigen kan er schade ontstaan aan voet- en fietspaden of de rijweg. Voor kraanadvies kan u herstellingopenbareruimte@stad.antwerpen.be mailen.
 • Vinden de werken plaats op een gewestweg? Dan heeft u een gunstig advies nodig van het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer bij werken op een gewestweg.
  U kunt hen contacteren via wegen.antwerpen@vlaanderen.be of 03 224 68 11.
  Bekijk het overzicht van gewestwegen in stad Antwerpen (.xls).
   
 • Schriftelijke toelating luchthaveninspectie als de werken of een bouwkraan zich binnen een straal van 5km van de luchthaven bevinden.
   
 • Neemt u ruimte in die voorbehouden is voor markten of foren? Dan heeft u een gunstig advies nodig van de dienst Stadstoezicht. Dit kan u aanvragen via Toezicht_Markten_foren@stad.antwerpen.be of 03 338 64 16.
  Let op, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van conflicten ligt bij uzelf. Als op het moment van de werken uw inname in conflict is met een markt of foor, loopt u het risico uw werken te moeten aanpassen.

Bij nutswerken of wegenwerken moet u volgende documenten bijvoegen:

 • Bewonersbrief (als hun straat wordt afgesloten).
 • Veroorzaken de werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kan u aanvragen via
  De Lijn Antwerpen, Dienst exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen
  Vraag naar Luc Le Bruyn (03 218 14 37 of luc.lebruyn@delijn.be) of Evert Driesens (03/218 13 46 of evert.driesens@delijn.be).
 • Advies Infrabel (bij werken aan een overweg).
   
 • Plaats u een (mobiele) kraan of een ander zwaar werktuig van meer dan 25 ton? Vermeld dit dan bij uw aanvraag. Bij het uitstempelen van zware werktuigen kan er schade ontstaan aan voet- en fietspaden of de rijweg. Voor kraanadvies kan u herstellingopenbareruimte@stad.antwerpen.be mailen.
 • Vinden de werken plaats op een gewestweg? Dan heeft u een gunstig advies nodig van het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer bij werken op een gewestweg.
  U kunt hen contacteren via wegen.antwerpen@vlaanderen.be of 03 224 68 11.
  Bekijk het overzicht van gewestwegen in stad Antwerpen (.xls).
 • Vinden de werken plaats in de haven? Dan heeft u een toestemming nodig van het Gemeentelijk AutonoomHavenbedrijf.
  U kan hen contacteren via wegen@portofantwerp.com.
   
 • Neemt u ruimte in die voorbehouden is voor markten of foren? Dan heeft u een gunstig advies nodig van de dienst Stadstoezicht. Dit kan u aanvragen via Toezicht_Markten_foren@stad.antwerpen.be of 03 338 64 16.
  Let op, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van conflicten ligt bij uzelf. Als op het moment van de werken uw inname in conflict is met een markt of foor, loopt u het risico uw werken te moeten aanpassen.
   
 • Federale Politie bij werken in de buurt van op -en afritten autosnelweg.
 • Schriftelijke toelating luchthaveninspectie als de werken of een bouwkraan zich binnen een straal van 5km van de luchthaven bevinden.
 • Advies van een ander gemeentebestuur bij werken, hinder of een omleiding op hun grondgebied.

Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft als u het formulier invult.

Vraag een toelating aan voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Rode assen

Rode assen zijn prioritaire assen die functioneren als ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer in de stad. Innames op deze assen worden aan strikte voorwaarden onderworpen.

Bekijk de rode assen op kaart (.pdf) en in een overzichtslijst (.xls)

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Wilt u een parkeerplaats vrijhouden? Dan heeft u ook hiervoor een toelating van de burgemeester nodig, zelfs als dit geen hinder oplevert voor het doorgaand verkeer. Om de wildgroei aan parkeerverbodsborden in de stad tegen te gaan, kunnen parkeerverboden enkel nog aangegeven worden met borden van de stad. Eigen borden plaatsen mag niet meer.

Doe een online aanvraag voor het tijdelijk vrijhouden van parkeerplaatsen bij een verhuis, levering van meubels of het plaatsen van een container.

Retributiereglement voor het uitvoeren van bouwwerken

Wanneer u bouwwerken uitvoert waarbij u een stuk van de openbare ruimte inneemt, moet u hiervoor een retributie betalen. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de werf. Dit retributiereglement geldt niet voor als er werken uitgevoerd worden op wegen in de Antwerpse haven.

Bekijk het retributiereglement (.pdf)

Berekening retributie:

Contactgegevens

Tel: 
03 338 65 06

Telefonisch bereikbaar

Maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur

Delen