Toelating inname openbaar domein en plaatsen van werfsignalisatie

Als u werken uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Als aanvrager ben u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie. 

Welke toelating heb ik nodig?

Als u werken uitvoert op het openbaar domein, bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie.

Afhankelijk van het soort werk dat u uitvoert, heeft u een aangepaste toelating nodig.
Vanuit de dienst Tijdelijke Signalisatie verlenen we 2 soorten toelatingen:

 1. Toelating signalisatie voor een werk met beperkte signalisatie
 2. Toelating signalisatie voor een groot werk: inname van het openbare domein en het plaatsen van werfsignalisatie

Aan de hand van onderstaande informatie, bent u verplicht  zelf een keuze te maken waar u uw aanvraag zal indienen.

1. Toelating signalisatie voor een werk met beperkte signalisatie

U kunt een ‘werk met beperkte signalisatie’ aanvragen, indien u aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Ik neem voor een beperkte tijd een gedeelte van het voetpad en/of fietspad in. Ik neem géén gedeelte van de rijbaan in. 
 • Ik garandeer een beperkte duur van de inname van voetpad of fietspad.
  • Verhuislift / mobiele kraan / verhuiswagen: ≤ 2 kalenderdagen
  • Container: ≤ 2 kalenderweken
  • Stelling: ≤ 4 kalendermaanden
 • Ik garandeer een obstakelvrije doorgang voor zwakke weggebruikers met onderstaande minimum afmetingen, ook bij het plaatsen van een (doorloopbare of niet doorloopbare) stelling op het trottoir of fietspad.

  ​Zulke obstakelvrije doorgang kan worden gegarandeerd door het creëren van een tijdelijke doorgangszone via het vrijhouden van één of meerdere parkeerplaatsen. Het creëren van een corridor op de rijbaan welke geen parkeerplaats is, is niet mogelijk via een ‘werk met beperkte signalisatie’. Een tijdelijke doorgangszone is enkel mogelijk voor het plaatsen van een verhuislift / mobiele kraan / verhuiswagen voor max. 2 kalenderdagen.

  • Niet ingenomen buitenbreedte niet-gecombineerde doorgang:
   •  Voetpad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
   • Fietspad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
  • Niet ingenomen buitenbreedte gecombineerde doorgang:
   • Voetgangers en enkel richting fietsverkeer: ≥ 2 m
   • Voetgangers en dubbelrichting fietsverkeer: ≥ 2,5 m
  • Hoogte: ≥ 2,2 m
 • Ik breek niet in het trottoir of fietspad voor mijn werk.

Overige informatie:

Dien een aanvraag voor een werk met beperkte signalisatie in

Indien u vragen heeft over een werk met beperkte signalisatie (parkeerverbod of kleine werken o.a. container, stelling, verhuis), gelieve contact op te nemen met de dienst Parkeerborden via 03 221 13 33, elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 17u.

Indien uw werk niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een ‘groot werk’ in te dienen, zie hieronder.

2. Toelating signalisatie voor een groot werk: inname van het openbare domein en het plaatsen van werfsignalisatie

 • Aanvraag indienen via deze website
 • Verwerkingstermijn van 15 werkdagen (meer informatie zie punt 'Hoeveel tijd heb ik nodig om een toelating te bekomen?')
 • Maximaal aantal toe te voegen fasen in een dossier is 10 fasen.
  Indien uw werk uit meer dan 10 fasen bestaat, dienst u hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen (refereer hierbij zeker naar de eerste aanvraag).
 • Indien u voor uw werk ook een parkeerverbod wil voorzien, bv voor het laden en lossen van werfmateriaal, gelieve dit aan te duiden in uw aanvraagformulier en toe te voegen aan uw signalisatieplan. U dient deze niet apart aan te vragen. Opgelet: Dit parkeerverbod mag niet gebruikt worden voor het parkeren van werfvoertuigen.
 • In de aanvraag dient u aan te geven of uw werk een bouwwerf is. Een bouwwerf is het bouwen, verbouwen of afbreken van woningen en gebouwen. Werken die doorgaans niet in opdracht van stad Antwerpen worden uitgevoerd. Het kan ook gaan om het plaatsen van stellingen voor schilderwerken, zandstralen herstellingswerken en/of het plaatsen van bureelcontainers. Deze plaats omvat ook de laad- en loszone, de ruimte die nodig is om bouwmaterialen, werktuigen en andere noodzakelijke materialen te plaatsen, bijvoorbeeld kraanwagens, betonpompen, bouwkraan, containers, silo’s, ….. . De bouwwerf omvat tot slot de wettelijke voorzieningen voor de arbeiders zoals chemische toiletten, werfcontainers, …. De bouwwerf bevindt zich volledig of gedeeltelijk op de openbare ruimte en neemt de openbare ruimte privatief in. Hierdoor wordt de inname van het openbare domein getoetst aan het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken.  
 • Meer informatie over een aanvraag voor een groot werk kunt u op deze pagina terugvinden.

Voorbeelden van grote werken zijn:

 • Werven die openbaar domein in beslag nemen zoals een silo, kraan, werfkeet of opslag bouwmateriaal
 • Heraanleg van straten en pleinen
 • Herstellingen aan voetpaden, fietspaden, rijbaan of bermen
 • Werken waarvoor openbaar domein moet worden opgebroken zoals rioleringswerken of kabelwerken
 • Plaatsen en afbraak van een mobiele of vaste bouwkraan
 • Spoorwerken van De Lijn
 • Plaatsen van bureelcontainers
 • Alle mobiele werven
 • Grote infrastructuurwerken

Let op, indien u kiest om een aanvraag in te dienen als ‘werk met beperkte signalisatie’ en de dienst Tijdelijke Signalisatie beoordeelt dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, zal u worden doorverwezen naar een aanvraag voor een ‘groot werk’. De verwerkingstermijn van 15 werkdagen start wanneer uw dossier als ontvankelijk werd beschouwd. De verwerkingstermijn van een werk met beperkte signalisatie wordt hier niet in mindering gebracht.

Hoeveel tijd heb ik nodig om een toelating voor een groot werk te bekomen?

Nieuwe aanvraag ‘groot werk’

Minimum 15 werkdagen voordat u met de werken start dient u een zo volledig mogelijk dossier in.

Indien de startdatum van uw werken geen rekening houdt met deze minimum verwerkingstermijn, zal uw aanvraag onmiddellijk worden stopgezet. U wordt hiervan per mail verwittigd.

Indien de verwerkingstermijn werd gerespecteerd, voert de dienst Werfsignalisatie een eerste ontvankelijkheidscontrole uit. Wanneer uw dossier volledig is, wordt uw dossier als ‘ontvankelijk’ beschouwd. Pas dan start de verwerkingstermijn van 15 werkdagen. Hiervan ontvangt u een bevestiging per mail. Let op, dit betekent dat een ingediend dossier niet als vanzelfsprekend een ontvankelijk dossier is.

De dienst Werfsignalisatie houdt rekening met een periode van 5 werkdagen waarin de aanvrager zijn dossier vervolledigt, alvorens het dossier als ontvankelijk wordt beschouwd. De dienst Werfsignalisatie raadt daarom aan als startdatum voor uw werken volgende formule te hanteren:

“dag van aanvraag + (minimum) 20 werkdagen”.

Op deze manier geeft u uzelf 5 werkdagen de tijd om uw dossier te vervolledigen. Ook wordt zo het risico kleiner dat u de planning van uw werken moet wijzigen.

De criteria waaraan uw dossier moet voldoen, kan u terugvinden in punt ‘Wanneer is mijn dossier ontvankelijk’?

Ter verduidelijking - de termijn van 15 werkdagen is samengesteld uit volgende fases:

 • Flexibele periodekwantitatieve controle

De aanvrager dient zijn dossier op vraag te vervolledigen. De dienst Werfsignalisatie weet uit ervaring dat de aanvrager gemiddeld 5 werkdagen nodig heeft voor het vervolledigen van een dossier. Indien het dossier niet volledig is na 5 werkdagen, verschuift de startdatum van de vaste periode.

 • Vaste periode (15 WD) - de fases binnen deze vaste periode worden variabel verdeeld naargelang het procesverloop, hoeveelheid werk, complexiteit van het dossier, etc.
  • Fase 1: +/- 5 werkdagen voor het aanpassen van aangeleverde documentatie (kwalitatieve controle)
  • Fase 2: +/- 5 werkdagen voor het ontvangen van advies van politie
  • Fase 3: +/- 5 werkdagen voor het verwerken van advies van politie en het verwerken van de vergunning

Indien de aannemer doorheen het vergunningsproces (fase 1 t/m fase 3) binnen 3 werkdagen de dienst Werfsignalisatie niet voorziet van de nodige antwoorden, kan opnieuw de totale verwerkingstermijn van 15 werkdagen niet worden gegarandeerd.

Indien uw dossier in aanmerking komt voor hoogdringendheid, gelieve dit uitdrukkelijk mee op te nemen in uw aanvraag. Indien deze hoogdringendheid kan aangetoond worden door een verslag van Burgemeester, Lokale Politie of stadsingenieur, zal een verkorte verwerkingstermijn van uw dossier worden toegestaan. Gelieve hierover steeds telefonisch contact op te nemen met de dienst Werfsignalisatie, 03 338 65 06.

Let op, de aanvraag van een vergunning voor werfsignalisatie en inname van de openbare ruimte kan maximaal 6 maanden op voorhand worden ingediend, gerekend vanaf de aangevraagde startdatum.

 

Hierbij een visuele weergave van het vergunningsproces:

Stap 1 U dient uw aanvraag zo volledig mogelijk in..
Stap 2

Dienst Werfsignalisatie beoordeelt uw aanvraag op ontvankelijkheid en controleert de gevraagde inname van het openbare domein op conflicten.

Is uw dossier ontvankelijk?

 • Ja? - U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 • Nee? - U ontvangt hiervan een bericht per mail.  U dient uw dossier te vervolledigen.
Stap 3

Wanneer uw dossier ontvankelijk is, voert de dienst Werfsignalisatie een eerste beoordeling uit naar de kwaliteit van het dossier.

Is het dossier van voldoende kwaliteit?

 • Ja? - Uw dossier wordt doorgestuurd naar Verkeerspolitie ter advies. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 • Nee? - Per mail wordt aan de aanvrager gevraagd zijn dossier aan te passen. Herhaling van stap 3 totdat het dossier van voldoende kwaliteit is.
Stap 4

Verkeerspolitie adviseert uw dossier inzake wettelijkheid en veiligheid.

Verkeerspolitie kan 4 soorten adviezen geven:

 • Gunstig: De vergunning kan worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie.
 • Gunstig met voorwaarden: De vergunning kan worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie. De voorwaarden gegeven door Verkeerspolitie worden vermeld op de vergunning. De aannemer dient deze voorwaarden te respecteren en op te volgen. Indien deze niet worden gerespecteerd, is de vergunning niet geldig.
 • Gunstig met opschortende voorwaarden: De vergunning mag niet worden opgemaakt door de dienst Werfsignalisatie. De aanvrager ontvangt deze voorwaarden per mail. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanpassen van zijn dossier en dit opnieuw door te sturen per mail naar de dienst Werfsignalisatie. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de dienst Werfsignalisatie de vergunning uitschrijven. Verkeerspolitie dient het dossier niet opnieuw te adviseren.
 • Ongunstig: De vergunning mag niet opgemaakt worden door de dienst Werfsignalisatie. De aanvrager ontvangt de voorwaarden tot aanpassing van het dossier per mail. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanpassen van zijn dossier en dit opnieuw door te sturen. Politie moet het dossier opnieuw adviseren. De dienst Werfsignalisatie is hier afhankelijk van het volgende advies van Politie. Stap 4 herhaalt zich.
Stap 5 Vergunning wordt opgemaakt en verstuurd per mail.

Herplanning

Indien enkel de vergunde fase(s) van uw dossier in tijd verschuiven, kunt u een herplanning van uw werken aanvragen. Voor het aanvragen van zulke herplanning heeft u minimum 6 werkdagen nodig.

Gelieve 6 werkdagen voordat uw huidige vergunning afloopt deze vraag tot herplanning in te dienen.

Stap 1 Het online aanvraagplatform voor werfsignalisatie is nog in ontwikkeling. Daarom moet u voorlopig de aanvraag tot verlenging indienen als een nieuwe aanvraag. Vermeld daarbij uw huidige BOSG dossiernummer en de noemer ‘Herplanning’ bij de beschrijving van de activiteiten.
Stap 2

Dienst Werfsignalisatie beoordeelt uw dossier en controleert de gevraagde inname van het openbare domein op conflicten.

Overlapt uw werf met een andere inname?

 • Nee? Vergunning wordt opgemaakt en verstuurd per mail.
 • Ja? Per mail wordt dit u medegedeeld en wordt gezocht naar een oplossing.

Let op, als ook het type van werken en/of de genomen verkeersmaatregelen en/of de ingenomen ruimte van het openbare domein wijzigen, bent u verplicht een nieuwe aanvraag in te dienen. Gezien de gewijzigde informatie dient Verkeerspolitie dit dossier opnieuw te adviseren en bent u opnieuw gebonden aan een doorlooptijd van 15 werkdagen.

Wanneer is mijn dossier ontvankelijk?

Uw dossier wordt als volledig beschouwd, wanneer uw dossier alle nodige adviezen en bijlagen bevat.
Hieronder een overzicht van de VERPLICHT toe te voegen documenten:

 • Een volledig ingevulde aanvraag
 • Een signalisatieplan

  Dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen...) van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel en materiaal wordt gestapeld, waar de werfzone zich bevindt...) en vermeldt alle afmetingen en afstanden.

Hieronder een overzicht van de OPTIONEEL toe te voegen documenten:

 • Een omleidingsplan geeft in detail de omleidingswegen voor weggebruikers weer.
  • Het bevat de juiste locatie van de omleidingsborden en eventuele (voor) aankondigingsborden. Omleidingswegen worden op het plan aangeduid door een lijn of door het juist aanduiden van de omleidingsborden.
  • Per vervoerscategorie (voetganger, fietser, openbaar vervoer…) kan een andere kleur/omleiding voorzien worden. U kunt werken met een legende van de gebruikte omleidings- en aankondigingsborden. In uw omleidingsplannen dient u rekening te houden met de visie van de dienst Mobiliteit van stad Antwerpen en De Lijn.
 • Indien uw werken een impact hebben op de omliggende buurt, gelieve een bewonersbrief toe te voegen aan uw dossier (bv. bij het afsluiten van een straat, etc.). U bent verplicht deze bewonersbrief voor de werken te verspreiden onder de omliggende bewoners.
 • Indien uw werk valt onder een bouwwerk, gelieve de schriftelijke toestemming van de buren toe te voegen aan het dossier (als een werf voor hun perceel wordt geplaatst, bij het blokkeren van een garage, etc.).
 • Adviezen:
  Afhankelijk van de plaatgesteldheid van uw gevraagde inname, heeft u gunstige adviezen nodig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de plaatsgesteldheid van zijn inname, en welke adviezen aan het dossier moeten worden toegevoegd:

  • • Veroorzaken uw werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kunt u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen. Vraag naar Evert Driesens (03 218 13 46 of evert.driesens@delijn.be) of Peter Broeckaert (peter.broeckaert@delijn.be).
  • Indien advies van Mobiliteit noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de mobiliteitsambtenaar van stad Antwerpen, mobiliteit@stad.antwerpen.be.
  • Indien advies mbt Noorderlijn noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de organisatie Noorderlijn, info@noorderlijn.be.
  • Indien advies van AG Vespa noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met AG Vespa via tom.wuyts@vespa.antwerpen.be.
  • Veroorzaken uw werken hinder aan of bij een overweg? Gelieve het akkoord van Infrabel toe te voegen aan uw dossier, contact mogelijk via info.projecten@infrabel.be.
  • Plaatst u een (mobiele) kraan of een ander zwaar werktuig van meer dan 25 ton? Vermeld dit dan bij uw aanvraag. Bij het uitstempelen van zware werktuigen kan er schade ontstaan aan voet- en fietspaden of de rijweg. Gelieve een kraanadvies toe te voegen aan uw dossier. Aanvragen via: herstellingopenbareruimte@stad.antwerpen.be.
  • Vinden de werken plaats in de haven? Dan heeft u een toestemming nodig van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf. U kunt hen contacteren via wegen@portofantwerp.com of renaat.vanhoof@portofantwerp.com.
  • Indien u vragen heeft over meldingsbladen in het kader van nutswerken, gelieve contact op te nemen met sw.werkennuts@stad.antwerpen.be.
  • Federale Politie bij werken in de buurt van op -en afritten autosnelweg.
  • Indien uw werken of bouwkraan zich binnen een straal van 5km van de luchthaven bevinden, gelieve schriftelijke toelating van de luchthaveninspectie toe te voegen aan uw dossier. Gelieve contact op te nemen via inspection@antwerpairport.aero.
  • Neemt u ruimte in die voorbehouden is voor markten en foren? Dan heeft u een gunstig advies nodig van de dienst Stadstoezicht. Dit kunt u aanvragen via stadstoezicht@stad.antwerpen.be of 03 338 64 16.
   De lijst van markten en foren kunt u hier terugvinden .
   Let op, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van conflicten ihkv markten en foren ligt bij de aanvrager. Als op het moment van de werken uw inname in conflict is met een markt of foor, loopt u het risico uw werken te moeten stilleggen en/of wijzigen.
  • Indien uw werken impact hebben op een ander gemeentebestuur, zorg ervoor dat ook deze besturen hiervan ingelicht zijn.
 • Indien u in het kader van uw werk toegang nodig heeft tot een autoluwe zone, heeft u hiervoor een vergunning nodig. In zulke autoluwe zone kan het zijn dat er verdwijnpalen aanwezig zijn, waardoor u tevens een pincode nodig heeft. Gelieve hiervoor een aanvraag in te dienen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Hier geldt een verwerkingsperiode van 6 werkdagen.

Wanneer is mijn signalisatieplan van voldoende kwaliteit?

Een goed signalisatieplan voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Situatieschets van het straatbeeld (straatnamen) en huisnummers; optioneel andere referentiepunten zoals verlichtingspaal, hectometerpaal, zijstraten, etc.
 • Afmetingen van de inname openbaar domein.
 • Afmetingen van het niet-ingenomen en hindernisvrije gedeelte van rijbaan, voetpad of fietspad. Alsook de juiste inplanting van voorzieningen voor zwakke weggebruikers.
 • Ingetekend parkeerverbod met gedetailleerde informatie; voor welke zone u een parkeerverbod nodig heeft: duid dit aan op het plan, indien nodig per fase in de werken. De parkeerplaatsen die u dient vrij te houden in het kader van u werf moet u niet apart aan vragen.
 • Op schaal getekend.
 • Duidelijk leesbaar op A4-formaat en maximaal op A3-formaat.
 • Oriëntatie van de locatie (bv. rijrichting Noord, richting Borgerhout…).
 • De gebruikte verkeersborden en signalisatie van de volledige werfzone.
 • De gebruikte verkeersborden aangeduid door middel van het wettelijk voorziene pictogram of gebruikte nummering in de wegcode (E1, D1, F 45…).
 • Een nauwkeurige weergave van de werfsituatie op de openbare weg (inclusief opslagplaats, werfketen, tijdelijke toiletten, werfzone…) gedurende de volledige periode dat de openbare ruimte wordt ingenomen voor het uitvoeren van de werken en binnen de tijdsduur van de afgeleverde toelating.
 • In geval van gefaseerde werken:
  • een overzicht van de planning en aard van de uit te voeren werken
  • een plan per fase aan dezelfde voorwaarden
 • Digitale kaarten (zoals Google Maps) mogen enkel gebruikt worden voor omleidingsplannen.
 • Het plan mag niet getekend worden op de ondergrond van een bestaand bouwkundig of technisch plan waardoor de leesbaarheid verkleint (bijvoorbeeld bij plannen van nutsleidingen).
 • Het signalisatieplan moet zijn gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke voor de signalisatie.


  Als u de signalisatieplannen aan uw aanvraag toevoegt, gebruik dan geen beelden van Google Maps of andere online kaartendiensten. Deze foto's zijn vaak enkele jaren oud en zijn bijna nooit de exacte weergaven van de locatie waar gewerkt moet worden.

  Tip: Een geschikte ondergrond voor uw signalisatieplan kunt u terugvinden op www.geopunt.be. (Kies in het rechtermenu op Basiskaart, luchtfoto en adres > Basiskaarten > Basiskaart - GRB: volledige kaart.)

U moet bij uw aanvraag steeds rekening houden met volgende minimumafmetingen van een obstakelvrije doorgang voor:

 • zwakke weggebruikers:
  • Niet ingenomen buitenbreedte niet-gecombineerde doorgang:
   • Voetpad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
   • Fietspad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
  • Niet ingenomen buitenbreedte gecombineerde doorgang:
   • Voetgangers en enkel richting fietsverkeer: ≥ 2 m
   • Voetgangers en dubbelrichting fietsverkeer: ≥ 2,5 m
  • Hoogte: ≥ 2,2 m
 • Gemotoriseerd verkeer: 3.5 meter breedte

Welke retributie moet ik betalen voor mijn tijdelijke inname?

Wanneer u bouwwerken uitvoert waarbij u een stuk van de openbare ruimte inneemt, moet u hiervoor een retributie betalen. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de werf. Dit retributiereglement geldt niet voor als er werken uitgevoerd worden op wegen in de Antwerpse haven.

Bekijk het retributiereglement

Visuele weergave retributiereglement:

Dien aanvraag ‘groot werk’ in

Vraag een toelating aan voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nuttige informatie 

 • De verkeerssignalisatie welke geplaatst wordt moet conform de bepalingen zijn voorzien in:
 • Standaardbestek 250, actueel geldende versie (voor het uitvoeren van wegenwerken).
 • Code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen (politiecodex).
 • Code voor infrastructuur-en nutswerken langs stadswegen.
 • Rode assen zijn prioritaire assen die functioneren als ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer in de stad. Innames op deze assen worden aan strikte voorwaarden onderworpen. Bekijk de rode assen op kaart (.pdf).

Heeft u énkel een tijdelijk parkeerverbod nodig?

Wilt u een parkeerplaats vrijhouden welke niet kaderen in uw werken?  Dan heeft u ook hiervoor een toelating van de burgemeester nodig, zelfs als dit geen hinder oplevert voor het doorgaand verkeer. Om de wildgroei aan parkeerverbodsborden in de stad tegen te gaan, kunnen parkeerverboden enkel nog aangegeven worden met borden van de stad. Eigen borden plaatsen mag niet meer.

Doe een online aanvraag voor het tijdelijk vrijhouden van parkeerplaatsen bij een verhuis, levering van meubels of het plaatsen van een container

Contactgegevens

Tel: 
03 338 65 06

Telefonisch bereikbaar

Maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur

Delen