Belasting op een omgevingsvergunning

Vanaf 2020 betaalt u één éénmalige belasting op de omgevingsvergunning aan de stad Antwerpen. Deze belasting omvat (1) de belasting op de aflevering van een omgevingsvergunning, (2) de belasting op de ontbrekende parkeerplaatsen en (3) de belasting op het bijkomend volume bij het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen.

Tarief

Het totaal bedrag van de belasting is gelijk aan:

  1. Het tarief voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Dit tarief is afhankelijk van het soort vergunning of de aanvraag. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 3 van het belastingreglement.
  2. Het tarief voor de ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen: 5.000 EUR per ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen.
  3. Het tarief voor het bijkomend volume bij bouwen en verbouwen van woningen of gebouwen. Dit tarief is afhankelijk van de kubiekmaat (kubieke meter) van het bijkomend volume. Deze tarieven zijn terug te vinden in artikel 3 van het belastingreglement.

Wat is het belastbaar tijdstip?

1. Omgevingsvergunningen afgeleverd vanaf 1 januari 2020

De belasting is verschuldigd vanaf het moment van de aflevering van de omgevingsvergunning.

2. De aanvraag van een omgevingsvergunning of verzoek tot projectvergadering vanaf 1 januari 2020
zonder aflevering van een omgevingsvergunning

De belasting is verschuldigd op het moment dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning
ontvankelijk wordt verklaard of het verzoek om de projectvergadering wordt ingediend.

3. Stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020

De belasting wordt afzonderlijk per belastbaar feit vastgesteld zoals van toepassing vóór 1 januari 2020.

Wie betaalt de belasting?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die als eerste in de beslissing van
het college  van burgemeester en schepenen als aanvrager werd benoemd.
De andere aanvragers, natuurlijke- of rechtspersonen, die mee zijn opgenomen in de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

Hoe betalen?

  • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Vrijstellingen en terugbetaling van de belasting

In bepaalde gevallen is er een (gedeeltelijke) terugbetaling van de belasting mogelijk. Deze terugbetaling dient te worden aangevraagd samen met de nodige bewijsstukken.

Het verzoek tot terugbetaling dient te worden ingediend via één van de volgende kanalen:

  • e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be
  • post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
  • elektronische weg, andere dan e-mail, zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen