Addendum - Creatieve, educatieve werkvorm over risico’s van middelengebruik.

Vraag 1
In de projectoproep wordt op pagina 7 onder punt 4.4.3 “Plan van aanpak” gesproken over: “Welke stappen worden genomen om opstart en werking te verzekeren, uitgezet op een tijdslijn?”
Waar dient dit item in het indieningsformulier beschreven te worden?
Antwoord 1
Deze stappen, uitgezet op een tijdslijn, kan de kandidaat-uitvoerder in het indieningsformulier beschrijven onder hoofdding 2.3 “Plan van aanpak” onder punt “Organisatie van de dagelijkse operationele werking”.

Vraag 2
In de projectoproep wordt op pagina 7 onder punt 4.4.3 gesproken over: “Operationeel plan voor de eventuele creatie en uitwerking van een nieuwe creatieve werkvorm vanaf het 2de projectjaar”.
Waar dient dit item in het indieningsformulier beschreven te worden?
Antwoord 2
In het indieningsformulier zet de kandidaat-uitvoerder onder de hoofding 2.3  “Plan van aanpak” uiteen hoe hij uitvoering zal geven aan het project. Indien de kandidaat-uitvoerder een nieuwe creatieve werkvorm voorziet vanaf het tweede projectjaar, wordt dit eveneens opgenomen onder “Plan van aanpak”. Indien de creatie en uitwerking van een nieuwe creatieve werkvorm vanaf het tweede werkingsjaar implicaties heeft op de dagelijkse operationele werking, de personeelsbezetting en personeelsinzet, samenwerkingsverbanden,… dient de kandidaat-uitvoerder deze implicaties te beschrijven onder de betreffende punten.

Vraag 3
In het indieningsformulier op pagina 4 onder punt 2.3 wordt gesproken over: “voorstel met betrekking tot registratie”. Wat wordt hiermee bedoeld?
Antwoord 3
In de projectoproep wordt van de kandidaat-uitvoerder onder punt 4.4.3 “Plan van aanpak” een voorstel tot rapportage over de voortgang van het project verwacht. Deze rapportage geeft naast kwantitatieve cijfers ook zicht op de kwaliteit van het aanbod.
Onder het punt “Voorstel met betrekking tot registratie” omschrijft de kandidaat-uitvoerder de wijze waarop de kwantitatieve cijfers en kwalitatieve gegevens verzameld zullen worden.

Delen