Stedenbouwkundige vergunning

Voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen van een constructie hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die vergunning wordt afgeleverd als uw bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Waarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Hou er rekening mee dat wanneer u tijdens verbouwingswerken uw handel wil verderzetten in een tijdelijke container, u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing als ze niet in strijd zijn met:

 • de gewestelijke regelgeving
 • de provinciale regelgeving
 • de Antwerpse bouwcode (stedenbouwkundige verordeningen)
 • algemene plannen van aanleg
 • bijzondere plannen van aanleg
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • verkavelingsvoorwaarden

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, onder andere:

 • vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 40 m² bij woningen
 • niet-overdekte constructies (zoals terras, zwembad, vijver) met een oppervlakte van maximaal 80 m² bij woningen

Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning.

In stad Antwerpen geldt een meldingsplicht voor zorgwonen.

Aanvraagdossier samenstellen

Voordat u een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen, stelt u een dossier op.

Hebt u daarvoor een architect nodig?

Meestal wel. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin u geen architect nodig hebt.

Hoe stelt u een dossier samen?

De Vlaamse overheid maakte een overzicht van verschillende soorten dossiers. De meest voorkomende zijn:

Bouwaanvraag indienen

U kan het aanvraagdossier op 3 geldige manieren indienen:

 • Stuur het dossier aangetekend naar:
  College van burgemeester en schepenen
  t.a.v. dienst stedenbouwkundige vergunningen
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen
   
 • Geef het dossier af aan het loketadres van de dienst stedenbouwkundige vergunningen (of voor uw projecten in het Antwerpse havengebied het Uniek Loket Haven), tegen ontvangstbewijs.
   

Procedure stedenbouwkundige vergunning

Uw aanvraagdossier volgt deze weg:

 1. Onderzoek van het dossier
  De stad ontvangt uw aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

  • Is het onvolledig? Dan ontvangt u een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet.

   U kan het dossier binnen de maand afhalen aan het loket van de dienst stedenbouwkundige vergunningen. De stad houdt 1 exemplaar bij.
    

  • Is het volledig? Dan krijgt u een volledigheidsbewijs en een dossiernummer. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

   Vanaf dan kan u de stand van zaken van uw dossier digitaal opvolgen.
    

 2. Openbaar onderzoek
  De stad start in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om bezwaar te uiten tegen de stedenbouwkundige vergunning.
   
 3. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar
  De stedenbouwkundig ambtenaar toetst uw aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening. Hij houdt rekening met de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen. Dan stelt hij een verslag op en legt dit voor aan het college.
   
 4. Beslissing college
  Het college neemt een beslissing ten laatste 75 kalenderdagen na datum van het volledigheidsbewijs (of 105 dagen bij een dossier met een openbaar onderzoek).

  Binnen 10 dagen na de beslissing ontvangt u een afschrift hiervan.

Start van de werken

Na ontvangst van uw stedenbouwkundige vergunning moet u rekening houden met volgende stappen:

 1. Beslissing aanplakken
  U bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken

  • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
  • op een goed zichtbare en leesbare plaats
  • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
  • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
  • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen.

   U kan starten met de werken 36 dagen nadat u de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.
    

 2. Eerste verklaring op eer terugsturen

  Bij de vergunning is de eerste verklaring op eer toegevoegd. Hierop vult u de datum van aanplakking in. Deze ingevulde verklaring bezorgt u aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen.
   

 3. Tweede verklaring op eer terugsturen

  Bij de vergunning is de tweede verklaring op eer toegevoegd. Hierop vult u de begin- en einddatum van aanplakking in. Deze ingevulde verklaring bezorgt u aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen.
   

 4. Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren

  U moet op de bouwplaats tijdens de duur van de werken een afschrift en een gewaarmerkt plan ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaren.
   

 5. Begin van de werken meedelen

  Bij de vergunning is het formulier 'aanvang der werken' toegevoegd. Dat stuurt u aangetekend naar stad Antwerpen, ten laatste 8 dagen voor de starten van de werken.
   

 1. Einde van de werken meedelen

  Bij de vergunning is het formulier ‘einde der werken' toegevoegd. Dat stuurt u aangetekend naar stad Antwerpen. 

Hoe lang blijft uw vergunning geldig?

 • U kan met de werken starten tot 2 jaar nadat u een stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen.
 • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
 • U mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning verplicht u niet om deze ook uit te voeren.

Hoe in beroep gaan?

U kan beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Tarief

Belasting op de afgifte van administratieve stukken (.pdf)

U betaalt 5 euro per afgeleverd administratief stuk, dit wil zeggen 5 euro voor de beslissing en 5 euro per goedgekeurd plan.

Belasting op het bouwen en herbouwen

De belasting is vastgesteld op 0,62 euro per m³, de minimumaanslag bedraagt 75 euro. 

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen