Verkavelingsvergunning

U heeft een verkavelingsvergunning nodig als u een perceel grond in meerdere kavels wil opsplitsen om het te verkopen als bouwgrond.

Wanneer vraagt u een verkavelingsvergunning aan?

U hebt een verkavelingsvergunning nodig als u een perceel grond in meerdere kavels opsplitst, met als doel:

 • minstens 1 perceel te verkopen als bouwgrond
 • minstens 1 perceel te verkopen om verplaatsbare inrichtingen te bouwen die voor bewoning kunnen worden gebruikt
 • de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen: hiervoor kan u een verkavelingsvergunning aanvragen, maar het is niet verplicht

De verkavelingsvergunning geeft de koper de zekerheid dat hij op die grond een constructie mag bouwen.

Aanvraagdossier samenstellen

Voordat u een verkavelingsvergunning kan aanvragen, stelt u een dossier op.

Wie maakt het dossier op?
U mag het zelf opstellen of u kan ervoor kiezen om dit door een deskundige (zoals een landmeter, architect, stedenbouwkundige) te laten doen.

Welk soort dossier moet u indienen?
De Vlaamse overheid maakte een overzicht van verschillende soorten dossiers. De meest voorkomende dossiers zijn:

 • aanvraag voor een verkavelingsvergunning
 • aanvraag voor het wijzigen van een verkavelingsvergunning

Aanvraagdossier indienen

U kan het aanvraagdossier op 2 geldige manieren indienen:

 • Stuur het dossier aangetekend naar:
  College van burgemeester en schepenen
  t.a.v. dienst stedenbouwkundige vergunningen
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen
   
 • Geef het dossier af aan het loketadres van de dienst stedenbouwkundige vergunningen tegen ontvangstbewijs.

Procedure verkavelingsvergunning

Uw aanvraagdossier volgt deze weg:

 1. Onderzoek van het dossier
  De stad ontvangt uw aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

  Is het onvolledig? Dan ontvangt u een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet. U kan het dossier binnen de maand afhalen aan het loket van de dienst stedenbouwkundige vergunningen. De stad houdt 1 exemplaar bij.

  Is het volledig? Dan krijgt u een volledigheidsbewijs en een dossiernummer. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

 2. Openbaar onderzoek
  De stad start in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om bezwaar te uiten tegen uw verkavelingsvergunning.

 3. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar
  De stedenbouwkundig ambtenaar toetst uw aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening. Hij houdt rekening met de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen. Dan stelt hij een verslag op en legt dit voor aan het college.

 4. Beslissing gemeenteraad
  Als de verkaveling gepaard gaat met het aanleggen of wijzigen van wegen, vastleggen van rooilijnen en het kosteloos afstaan van grond in het voordeel van de stad, neemt de gemeenteraad hierover vooraf een besluit. Zonder deze beslissing kan de verkavelingsvergunning niet afgeleverd worden.

 5. Beslissing college
  Het college neemt een beslissing ten laatste 150 kalenderdagen na datum van het volledigheidsbewijs. Binnen 10 dagen na de beslissing ontvangt u een afschrift hiervan.

Start van de werken

Na ontvangst van uw stedenbouwkundige vergunning moet u rekening houden met volgende stappen:

 1. Beslissing aanplakken
  U bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

U kan starten met de werken 36 dagen nadat u de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

 1. Eerste verklaring op eer terugsturen
  Bij de vergunning is de eerste verklaring op eer toegevoegd. Hierop vult u de datum van aanplakking in. Deze ingevulde verklaring bezorgt u aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

  U kan dit ook digitaal indienen.

 2. Tweede verklaring op eer terugsturen
  Bij de vergunning is de tweede verklaring op eer toegevoegd. Hierop vult u de begin- en einddatum van aanplakking in. Deze ingevulde verklaring bezorgt u 30 dagen na de eerste verklaring aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

  U kan dit ook digitaal indienen.

  Voordat u de kavels mag verkopen, moet u de opgelegde lasten uitvoeren en indien nodig de financiële waarborg storten aan de stad. Als hieraan voldaan is, kan u op eenvoudig verzoek een attest bekomen dat de kavels mogen worden verkocht.

Hoe in beroep gaan?

U kan beroep aantekenen tegen een verkavelingsvergunning bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Verkavelingsvergunning verzaken  

U kan uw verkavelingsvergunning verzaken (dus stoppen of beëindigen). Daarmee doet u afstand van de rechten die u verkregen hebt door de verkavelingsvergunning (onder andere de zekerheid dat u een bouwvergunning gaat krijgen als de aanvraag conform de verkavelingsvoorwaarden is).

Wie kan een verkavelingsvergunning verzaken?
Als u een verkavelingsvergunning hebt ontvangen, kan u hiervan afstand doen voor zover de uitvoering nog niet is gestart. Met uitvoering wordt bedoeld: het stellen van rechtshandelingen (verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht) of het uitvoeren van de werken opgelegd in de verkavelingsvergunning.

Als de uitvoering al gestart is, kan enkel nog aan de vergunning worden verzaakt door de eigenaar van alle kavels of op initiatief van een van de eigenaars mits akkoord van alle andere eigenaars.

Hoe moet u het aanvraagdossier samenstellen?
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

 • Brief waarin u meldt dat het om een verzaking gaat en duidelijk omschrijft over welke kavels het gaat.
 • Eigendomsattesten van elke eigenaar binnen de grenzen van de verkaveling.

Elke eigenaar binnen de verkaveling moet de verzaking ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:

 • naam
 • adres
 • voor akkoord
 • handtekening
 • datum

Er mag geen discussie zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld alle referenties van de verkavelingsvergunning, zoals intern nummer, datum van vergunning, adres, district… Deze gegevens kan u opvragen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

Hoe dient u het aanvraagdossier in?
Verstuur uw dossier per beveiligde zending naar het bestuur dat de vergunning heeft verleend.

Voor vergunningen die verleend werden door het college van burgemeester en schepenen kan u het aanvraagdossier op 2 manieren geldig indienen:

 • Stuur het dossier aangetekend naar:
  College van burgemeester en schepenen
  t.a.v. dienst stedenbouwkundige vergunningen
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen
   
 • Geef het dossier af aan het loketadres van de dienst stedenbouwkundige vergunningen tegen ontvangstbewijs.

Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen zal akte nemen van het verzoek tot verzaking (vanaf dan heeft de verzaking uitwerking).

De eigenaars van de kavels die het initiatief namen, ontvangen een brief waarin bevestigd wordt dat het college van burgemeester en schepenen akte heeft genomen van de verzaking.

Hoe lang blijft de vergunning geldig?

Vanaf de goedkeuringsdatum hebt u volgende termijn om de verkaveling uit te voeren:

Zonder wegenwerken (wegenis)

 • na 5 jaar moet minstens 1/3 van de loten verkocht zijn
 • na 10 jaar moet minstens 2/3 van de loten verkocht zijn

Met wegenwerken

 • na 5 jaar moet de aanleg van de weg uitgevoerd zijn of voldoende financiële borg gesteld zijn
 • na 10 jaar moet minstens 1/3 van de loten verkocht zijn
 • na 15 jaar moet minstens 2/3 van de loten verkocht zijn

Alle voorwaarden vindt u bij Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Tarief

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

U betaalt 5 euro per afgeleverd administratief stuk, dit wil zeggen 5 euro voor de beslissing en 5 euro per goedgekeurd plan.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen