Kinderopvang starten of uitbreiden

Wil u een kinderopvang starten of uitbreiden? Stad Antwerpen kan u daarbij begeleiden.

Info voor starters

Werkt u graag met kinderen en wil u een eigen kinderopvang (type groepsopvang) starten? Stad Antwerpen ondersteunt u bij de start, maar u kan ook aankloppen bij andere instanties.

 • Het Bedrijvenloket helpt u op weg met een startersmap of een gratis startersgesprek.  
 • Unizo geeft, met steun van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), ondernemersadvies aan starters in kinderopvang (contact: 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be). Maak zeker ook een organisatie- en financieel plan op via het ‘Startkompas kinderopvang'.
 • U kan terecht bij bij Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin, tel. 02 533 13 63) voor
  • vergunningsvoorwaarden
  • pedagogische aanpak
  • infrastructuur
  • subsidies
  • Regelgeving
  • vergunning
  • Info over planadvies (i.v.m. uw pand waarin u kinderopvang wenst te doen) zie ook via de website van Departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
  • Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die u stapsgewijs doorheen de opstartfase van uw kinderopvang begeleidt.
 • VoorZet (tel. 02 757 96 90 of info@voorzet.be) ondersteunt starters in kinderopvang en informeert over alle aspecten van kinderopvang.
 • Bij 't OpZet (tel. 0479 02 86 30 of info@topzet.be) kan u terecht voor pedagogische begeleiding en informatie over het vormingsaanbod. 
 • Indien u een pand op het oog hebt dat u wenst in te richten voor kinderopvang (zowel huren als kopen), dient u zich ervan te verzekeren of u in dit pand wel kinderopvang mag uitbaten. Advies kan u inwinnen via team omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen.

Nog vragen? Stel ze aan regie.kinderopvang@antwerpen.be.

Locatieadvies aanvragen

Om een kinderopvang te starten, hebt u een vergunning nodig van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). Daarbij moet u aantonen dat u advies vroeg aan stad Antwerpen over de locatie van de opvang. Een positief locatieadvies is niet verplicht om een kinderopvang op te starten, maar een negatief advies is een indicatie dat de locatie niet gunstig gelegen is. Een positief locatieadvies is wel een voorwaarde om een aantal toelages van stad Antwerpen te kunnen aanvragen.

De stad Antwerpen geeft locatieadviezen aan de hand van enkele parameters over de wijk waarin een locatie zich bevindt.

Om een inschatting te maken van de nood aan kinderopvang hanteert de stad resultaten uit de behoeftestudie kinderopvang en cijfers afkomstig van de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien). Op basis hiervan streeft de stad Antwerpen naar 39 kindplaatsen per 100 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.

Om overal voldoende opvang te garanderen worden de tekorten ten opzichte van deze streefnorm in kaart gebracht. De tekorten worden weergegeven per cluster (geografisch gebied samengesteld uit één of meerdere wijken).
Omwille van de tewerkstelling kan de streefnorm in sommige clusters hoger of lager dan 39% liggen. Als er meer mensen werken, is er meer nood aan opvang.

Voor het locatieadvies houdt de stad rekening met volgende parameters per wijk en cluster:

 • Aantal 0-3 jarigen
 • De gemiddelde tewerkstelling
 • De gemiddelde inkomens
 • Bestaand aanbod aan kinderopvang
 • Tekort ten opzichte van de streefnorm kinderopvang

Daarnaast kijkt de stad naar de lucht- en geluidskwaliteit specifiek voor de exacte locatie waarvoor locatieadvies aangevraagd wordt.

Opgelet:
Een locatieadvies is 1 jaar geldig. Verlengen is niet mogelijk. Een nieuw locatieadvies aanvragen kan wel (dat uitgaat van de dan geldende cijfers).
Ligt de geplande startdatum méér dan 1 jaar in de toekomst (meestal omwille van verbouwingswerken), dan komt u mogelijk in aanmerking voor een opname in het Masterplan kinderopvang van de stad Antwerpen en kan u het locatieadvies voor maximaal 3 jaar laten bevriezen.
Meer informatie over het Masterplan kinderopvang.

Hoe locatieadvies aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be  
 2. Meld u aan of maak eerst een account aan.
 3. Zorg ervoor dat uw organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
 4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
 5. Vraag locatieadvies aan.

Brandveiligheidsattest

Naast een locatieadvies hebt u ook een geldig brandveiligheidsattest nodig om een vergunning aan te vragen bij Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

U moet in het bezit zijn van een geldig attest A of B. De brandweer van de stad Antwerpen komt het pand controleren voor opstart en maakt het verslag op. De burgemeester reikt het brandveiligheidsattest (A, B of C) uit. 

Het brandveiligheidsattest maakt deel uit van de (brand)veiligheidseisen waaraan de opvang moet voldoen.

Hoe u een brandpreventie controle aanvraagt om het attest te bekomen, leest u hier.

De investeringstoelage

Wilt u een nieuw kinderopvanginitiatief groepsopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar opstarten? Wenst u het aantal kindplaatsen in uw kinderopvang uit te breiden? Of wilt u een bestaand opvanginitiatief kwalitatief verbeteren?  Dan kunt u een investeringstoelage aanvragen.

De toelage wordt aangewend voor het bouwen of verbouwen van een kwalitatieve, duurzame en veilige infrastructuur of voor de inrichting, meubilering en uitrusting van het opvanginitiatief.  De toelage bedraagt nooit meer dan 50 % van de reële (bouw)kost.

U kunt hiervoor een investeringsdossier indienen waarbij u aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo komen enkel rechtspersonen in aanmerking. Alle voorwaarden kunt u raadplegen in het ‘Reglement voor een investeringstoelage bij groepsopvang’. 

De aanvragen voor een investeringstoelage worden verzameld en tegen elkaar afgewogen waardoor alleen de hoogst gequoteerde aanvragen worden toegekend. Criteria zijn de capaciteitsuitbreiding, de kwaliteit van het project, de kostprijs, aard, urgentie en duurzaamheid van de investering en de mogelijkheid om met VIPA subsidies te kunnen werken. De richtlijnen voor het opstellen van een investeringsdossier vindt u hier.

Per kalenderjaar zijn er vier afsluitdata voor het indienen van aanvragen: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Deze toelage aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
 2. Meld u aan of maak eerst een account aan.
 3. Zorg ervoor dat uw organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
 4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
 5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

De kinderopvangtoelage

Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf (groepsopvang, trap 0 en 1) met een vaste prijs. Zo wordt de opvang betaalbaar voor een grotere groep ouders.

De aanvraag voor de toelage gebeurt door de groepsopvang. 

Als groepsopvang dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Minstens 10 uur per dag ononderbroken open zijn tussen 6 en 20 uur van maandag tot en met vrijdag.
 • Werken met een vaste maandprijs, aangevuld met een vaste dagprijs indien het kind meer dagen wordt opgevangen dan het opvangplan.
 • Een (omgerekende) maximumdagprijs van 32 euro hanteren.
 • Participeren aan uitbreidingsrondes van Kind & Gezin.
 • Beschikken over een positief locatieadvies of opgenomen zijn in het Masterplan Kinderopvang.
 • Beschikken over een buitenruimte en geventileerde leef- en slaapruimtes.
 • Werken met gekwalificeerd personeel.

Ook de ouders die van de toelage genieten moeten aan voorwaarden voldoen:

 • Minstens één van de ouders (of opvoeder) moet gedomicilieerd zijn in Antwerpen.
 • Beschikken over een schriftelijke overeenkomst met een opvangplan.
 • Enkel voor kinderen van 0 tot 3 jaar (of voor kinderen jonger dan 5 jaar wanneer de opvang ook buitenschoolse opvang aanbiedt tijdens de schoolvakanties).

De toelage is afhankelijk van het ‘attest inkomenstarief’. Dat is het bedrag dat de ouder(s) zou(den) betalen in de inkomensgerelateerde opvang. Het bedrag van de toelage is het verschil tussen de dagprijs van de kinderopvang (minus de Vlaamse kinderopvangtoeslag) en het bedrag dat de ouder zou betalen in een inkomensgerelateerde opvang, met een maximum van 14 euro per voltijdse dag.

De ouders krijgen deze toelage in de vorm van een korting op de factuur. De stad betaalt deze korting rechtstreeks aan de groepsopvang.

Alle voorwaarden leest u in het Reglement voor drie werkingstoelages voor kinderopvang.

Deze toelage aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be  
 2. Meld u aan of maak eerst een account aan.
 3. Zorg ervoor dat uw organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
 4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
 5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

Presubsidiering van opvang volgens inkomenstarief

De stad Antwerpen voorziet in financiële middelen voor de creatie van bijkomende opvangplaatsen volgens inkomenstarief (voor groepsopvang). Dit gebeurt door een presubsidiëring van opvangplaatsen volgens inkomenstarief, in afwachting van een overname van de subsidiëring door Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

De stad Antwerpen sluit hiervoor – binnen de budgettaire mogelijkheden - een convenant af met Kind en Gezin. Er kan enkel een aanvraag tot presubsidiëring ingediend worden na de lancering van een oproep.

Ook voor de presubsidies dient de opvang aan een aantal voorwaarden te voldoen.  Onder meer:

 • Beschikken over een positief locatieadvies of opgenomen zijn in het Masterplan Kinderopvang.
 • Beschikken over een buitenruimte en geventileerde slaap- en leefruimtes.
 • Werken met gekwalificeerd personeel.
 • Een aanvraag indienen telkens Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) een uitbreidingsronde (voor trap 2B of 2A) organiseert.

Zowel de omschakeling van bestaande kindplaatsen trap 0 of 1 naar trap 2B of 2A als nieuwe kindplaatsen bij een bestaande groepsopvang of binnen een nieuwe groepsopvang komen in aanmerking.

Alle voorwaarden leest u in het Reglement voor drie werkingstoelages voor kinderopvang.

De kwaliteitstoelage voor gezinsopvang

Deze toelage biedt financiële ondersteuning aan nieuwe opvanginitiatieven voor gezinsopvang (of groepsopvang samenwerkende onthaalouders). De toelage bedraagt 500 euro per opvanginitiatief.

Alle kinderbegeleiders actief binnen het gezinsopvanginitiatief moeten beschikken over de nodige kwalificaties zoals bepaald in het decreet Kinderopvang.

De toelage wordt bedeeld in de vorm van een aankoopcheque. Hiermee kan de opvang materiaal aankopen dat noodzakelijk is voor de opvang, met de nadruk op pedagogisch en taal ondersteunend spelmateriaal.

De voorwaarden leest u in het Reglement voor drie werkingstoelages voor kinderopvang.

Deze toelage aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
 2. Meld u aan of maak eerst een account aan.
 3. Zorg ervoor dat uw organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
 4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
 5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

Opname in het Masterplan kinderopvang

Het Masterplan Kinderopvang biedt organisatoren van kinderopvang die investeren in een project voor groepsopvang met een langere realisatietijd (1 tot 3 jaar) op een locatie met een tekort aan kinderopvang meer zekerheden voor het verwerven van subsidies van stad Antwerpen en/of van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

1. Meer zekerheid over het bekomen van de kinderopvangtoelage (KOT) van de stad Antwerpen. 

 • Met de kinderopvangtoelage ondersteunt stad Antwerpen kinderopvanginitiatieven die werken met een vaste prijs. De kinderopvangtoelage voorziet in een tussenkomst in de prijs van de opvang op basis van het inkomen van de ouder(s).
 • Een belangrijke voorwaarde om de kinderopvangtoelage te bekomen is beschikken over een positief locatieadvies. Het positief locatieadvies is een nieuwe voorwaarde vanaf 1 oktober 2019.
 • Een project (met een realisatietermijn van 1 tot 3 jaar) opgenomen in het Masterplan behoudt zijn positief locatieadvies, ook wanneer het project bij de effectieve start een negatief locatieadvies zou krijgen, bijvoorbeeld omdat het aantal kindplaatsen of het aantal kinderen in de betrokken buurt gewijzigd is.

​2. Relatieve zekerheid over het bekomen van werkingsmiddelen trap 2 via een uitbreidingsronde van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) of via presubsidies van de stad Antwerpen.

 • Werkingsmiddelen trap 2 of presubsidies van stad Antwerpen zijn subsidies waarmee een opvanginitiatief inkomensgerelateerde opvang organiseert.
 • Bij een uitbreidingsronde voor werkingsmiddelen trap 2 of voor presubsidies kent het lokaal overleg kinderopvang (LOK) per project punten toe, o.a. op basis van de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang in de buurt. Bij opname in het Masterplan  wordt gekeken naar de puntenscore die het project op dat moment zou krijgen. Het project behoudt dan deze punten, ook wanneer op het moment van de latere uitbreidingsronde de locatie minder punten zou opleveren.

Welke projecten komen in aanmerking?

Aan welke voorwaarden uw project moet voldoen en hoe de procedure verloopt vindt u  hier.

Deze toelage aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be
 2. Meld u aan of maak eerst een account aan.
 3. Zorg ervoor dat uw organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
 4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
 5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Sectoren

Thema's