Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Stad Antwerpen wil leegstand tegengaan. Als de stad vaststelt dat uw bedrijfsgebouw (kleiner dan 500m²), woning of kamer meer dan 1 jaar leegstaat, dan wordt u hiervan verwittigd. U krijgt dan tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar om dit aan te pakken. Doet u dit niet, dan heft de stad een belasting.

Wat?

In Vlaanderen verkeren heel wat woningen en gebouwen (zoals handelszaken, magazijnen met een oppervlakte van minder dan 500m²) door langdurige leegstand in een slechte staat. Deze leegstand zorgt onder meer voor druk op de woonmarkt en heeft een negatieve impact het straatbeeld. Via de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wil stad Antwerpen eigenaars ertoe aanzetten om dergelijke panden weer in gebruik te (laten) nemen.

Als de stad vermoedt dat uw eigendom meer dan 1 jaar leegstaat, dan wordt u hiervan verwittigd. U kan tegen de opname op het leegstandsregister beroep indienen.

U betaalt een belasting als uw woning of gebouw op 1 januari minstens 12 opeenvolgende maanden op het leegstandsregister staat.

Uw (bedrijfs)gebouw is kleiner van 500 m²

U betaalt een belasting van zodra het gebouw op 1 januari minstens 12 opeenvolgende maanden op het leegstandsregister staat.

Uw (bedrijfs)gebouw is gelijk aan of groter dan 500 m²

Dan zal de stad de belasting heffen via de opcentiemen op de Vlaamse heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Tarief

Het basisbedrag van de belasting bedraagt

 • 2400 euro per gebouw
 • 600 euro per kamer

De eerste keer dat een gebouw belastbaar wordt na opname op het leegstandsregister zal de belasting berekend worden door het basisbedrag te verrekenen naar het aantal maanden op het register, tellend vanaf de maand na opname op het leegstandsregister.

Vanaf het tweede belastbaar jaar voor dezelfde eigenaar en hetzelfde pand wordt het basisbedrag vermenigvuldigd met het aantal jaren dat het gebouw op 1 januari belastbaar is, onder dezelfde eigenaar, met een maximum van 5.

Een voorbeeld

 • Stad Antwerpen vermoedt dat uw handelszaak op 25/2/2016 al meer dan 1 jaar niet gebruikt wordt volgens de functie. 
 • Op 7/3/2016 ontvangt u hierover een kennisgeving van de stad waarin u werd meegedeeld dat dit gebouw werd opgenomen op het stedelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen op 3/3/2016.  
 • U hebt vervolgens tijd tot 1/1/2018 om uw handelszaak terug in gebruik te laten nemen. Gebeurt dit niet en heeft u  geen vrijstelling van belasting bekomen, dan dient u als eigenaar  belasting te betalen.
 • Het basisbedrag (2400 euro per gebouw) wordt naar evenredigheid aangepast aan het aantal maanden dat het pand op het register staat.

De berekening van de belasting gebeurt als volgt:

Uw handelszaak werd opgenomen in het leegstandsregister op 3 maart 2016. Voor de berekening van de belasting aanslagjaar 2018 wordt geteld vanaf de eerste van de maand volgend op de opname.

Berekening van de belasting voor aanslagjaar 2018:

Periode Aantal maanden Berekening Aanslag 2018
1/4/2016 - 1/1/2018 21 2400 x 21/12 4200 euro

Berekening van de belasting voor de volgende aanslagjaren:

Tijdstip Aantal jaren belast Berekening Aanslag
1/1/2019 2 2400 x 2 4800 euro
1/1/2020 3 2400 x 3 7200 euro
1/1/2021 4 2400 x 4 9600 euro
1/1/2022 5 2400 x 5 12.000 euro
1/1/2023 6 2400 x 6 12.000 euro

Inlichtingenformulier

Elk najaar ontvangt u als eigenaar een inlichtingenformulier. Dit formulier vult u in

 1. bij een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister. Meer info hierover vindt u in artikel 7 van het belastingreglement (.pdf).
 2. bij een aanvraag tot vrijstelling van de belasting. Meer info hierover vindt u in artikel 10 van het reglement (.pdf). Er is bijvoorbeeld een vrijstelling voor renovatiewerken of nieuwe eigenaars.
 3. De verkoop van het pand.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Vrijstelling

U kan een vrijstelling voor deze belasting krijgen, bijvoorbeeld als nieuwe eigenaar, voor een gebouw dat onderworpen is aan een onteigeningsplan of als u over een renovatieschema beschikt. Alle vrijstellingen van belasting kan u lezen in artikel 10 van het belastingreglement.

Meldingsplicht

De notaris stelt de gemeentelijke administratie in kennis van de overdracht binnen de 2 maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.

Een administratieve boete van 250 euro wordt opgelegd als de meldingsplicht niet wordt gerespecteerd.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 85 22

Contacteer ons telefonisch om een afspraak te maken.

Delen