Hoe bereiden we de werkervaringsklant voor?

De opleiding Job-intro bereidt de werkervaringsklant voor op zijn tewerkstelling. Alle werkervaringsklanten volgen deze opleiding. 

Voor een werkervaringsklant bij u aan de slag gaat, bereidt het OCMW de klant goed voor:

1. De begeleidende maatschappelijk werker brengt in kaart welke competenties (Nederlands, technische, arbeidsattitude) de werkervaringsklant kan verbeteren.

2. Vinden we een geschikte vacature voor de klant? Dan maakt de toeleider een afspraak voor een aanwervingsonderzoek  bij de OCMW-dienst Medisch Toezicht.

3. De klant krijgt een vooropleiding ‘Jobintro ’. Tijdens die opleiding krijgt hij informatie over:

 • zijn werkervaringstraject, loonbrief en vakantie
 • wat hij moet doen bij een ziekte of arbeidsongeval
 • de Nederlandse taal

4. Gaat een werkervaringsklant aan de slag bij een sociale werkgever? Dan kan hij een stage  volgen.

5. Ondertekent de klant daarna zijn contract ? Dan kan hij zijn werkervaringstraject bij uw bedrijf starten.

Opleiding Job-intro

Tijdens de opleiding Job-intro krijgt de werkervaringsklant meer praktische informatie over:

 • het verloop van het werkervaringstraject
 • de begeleiding die het OCMW aanbiedt tijdens de werkervaring
 • hoe de loonbrief is opgesteld
 • de afspraken over het nemen van vakantie
 • de afspraken in geval van ziekte
 • wat te doen bij een arbeidsongeval
 • het verloop van de eerste werkdag
 • de inhoud van de arbeidsovereenkomst

De opleiding duurt gemiddeld 1 of 2 volledige dag(en), afhankelijk van de basiskennis Nederlands van de werkervaringsklant.

De lessen gaan door in de lokalen van het OCMW:
departement Activering en Sociale Innovatie (ACSI)
dienst Opleidingen
Tuinbouwstraat 8
2018 Antwerpen

Initiatie Schoonmaaktechnieken

Werkervaringsklanten met een job in de schoonmaaksector volgen eerst een week de opleiding Initiatie Schoonmaaktechnieken. Die duurt 3 dagen. Daarna starten zij met de opleiding Job-intro.

De lessen gaan door in de lokalen van het OCMW:

departement ACSI
dienst Opleidingen
Tuinbouwstraat 8
2018 Antwerpen

Stage

In de  non-profitsector kunnen werkervaringsklanten een stage volgen na de opleiding Job-intro. Zo maakt de werkervaringsklant alvast kennis met de werkvloer.  Bij privé ondernemingen volgt de werkervaringsklant geen stage.

De deskundige werkervaring verwittigt u zodra de werkervaringsklant start met de opleiding en de stage. Per mail bezorgt hij:

 • de afspraken
 • het verwachte werkrooster
 • de evaluatieformulieren

Volgt de werkervaringsklant Nederlandse les? Dan zijn de lessen al ingepland tijdens de stage. De exacte lesmomenten vindt u op het document ‘stage-afspraken’.
De stage duurt 9 werkdagen. De deskundige werkervaring volgt de werkervaringsklant op en bezoekt het bedrijf.

Op de eerste stagedag:

 • onthaalt u de werkervaringsklant
 • maakt u hem wegwijs binnen de organisatie
 • geeft u hem aangepaste werkkledij en een plaats om zijn persoonlijke bezittingen veilig op te bergen

Evaluatie van de stage

U evalueert de stage aan de hand van het evaluatieformulier.  Op de laatste donderdagvoormiddag van de tweede week van de stage bezorgt u de deskundige werkervaring:

 • het resultaat van de stage
 • het exact aantal gepresteerde stage-uren
 • het ingevulde evaluatieformulier

> Krijgt de werkervaringsklant een gunstige evaluatie? Dan krijgt hij een arbeidsovereenkomst  aangeboden. Een afspraak voor de ondertekening van die overeenkomst vindt hij in het document ‘stage-afspraken ’. De werkervaringsklant start de eerstvolgende werkdag na de ondertekening.

> Krijgt de werkervaringsklant een minder gunstige evaluatie? Breng dan de deskundige werkervaring zo snel mogelijk op de hoogte van de knelpunten. Samen zoeken jullie naar een oplossing.

> Is de stage echt niet positief geëvalueerd? Dan krijgt de werkervaringsklant een tweede kans op een andere werkervaringsplaats en kan hij een bijkomende opleiding volgen.

Vergoeding

Tijdens de opleiding Job-intro behoudt de werkervaringsklant het leefloon. Hij ontvangt een aanmoedigingspremie van 1 euro per uur. Daarom is het belangrijk dat u het exact aantal gepresteerde stage-uren doorgeeft aan de deskundige werkervaring.

Afwezigheid tijidens de stage

Is de werkervaringsklant afwezig tijdens de stage? Verwittig dan de deskundige werkervaring.
Is uw werkervaringsklant ziek tijdens de stage? Dan moet hij u verwittigen voor zijn werkdag start.
Om in orde te zijn:

 • raadpleegt hij een dokter
 • bezorgt hij het medisch attest aan de stageplaats
 • brengt hij u op de hoogte van de duur van de ziekte

In overleg met de deskundige werkervaring kan u de stage verlengen.
Werkervaringsklanten die Nederlandse les volgen, starten daarmee tijdens de stage.
Is de werkervaringsklant afwezig tijdens de lessen, dan vindt u die afwezigheden op de opvolgkaart.
Wil de werkervaringsklant de stage onderbreken voor een afspraak? Dat bespreekt hij eerst met de stageplaats en de deskundige werkervaring. U kan vragen om de volgende werkdag een bewijs af te leveren.

Delen