Belasting op horeca

Oefent u horeca-activiteiten uit op het grondgebied van de stad Antwerpen? Dan betaalt u hierop een belasting.

Wat?

Volgende vragen bepalen of u al dan niet onder deze belasting valt:

Biedt uw zaak tegen betaling voeding of dranken aan om ter plaatse te nuttigen of biedt uw zaak toeristische logies aan?

 • Nee: U moet geen aangifte doen voor de horecabelasting, maar mogelijk wel voor andere bedrijfsbelastingen, zoals de belasting op een vestiging.
 • Ja: zie volgende vraag

Is in uw zaak horeca de hoofdactiviteit OF is het een privéhorecagelegenheid OF een danshorecagelegenheid?

Is in uw zaak horeca niet de hoofdactiviteit en is het horecagedeelte 20 m² of groter?

Uitbatingen met uitsluitend horeca-activiteiten en gelijkgestelden

Als uw zaak onder deze categorie valt, wordt uw volledige zaak onder de belasting op horeca belast en bent u vrijgesteld van volgende belastingen:

De horecabelasting bestaat uit volgende onderdelen:

 • Vestigingsgedeelte: de volledige bruto-oppervlakte van uw zaak, zoals gebruiksruimte, sanitair, keuken, opslagruimte, ruimte voor een eventuele bij-activiteit, terras op privéterrein,… 
  • Niet belastbaar:
   • ​Gelijkvloerse ruimte in openlucht, met uitzondering van terras
   • Parking, zowel boven- als ondergronds, inpandig of niet
  • Tarieven:
   • ​Tot en met 50m²: 0 euro
   • 51-100 m²: 250 euro
   • 101-300 m²: + 2,50 euro/m²
   • 301-500 m²: + 2,30 euro/m²
   • > 500 m²: + 0,84 euro/m²
     
 • Terrasgedeelte: de oppervlakte voor het plaatsen van het open terras op openbaar domein zoals toegelaten door de bevoegde instantie. Voor u een terras plaatst op de openbare weg moet u een toelating aanvragen
 • Bijkomende forfaits voor danshoreca of privéhoreca
  • Tarieven
   • Danshoreca ≤ 100 personen: 5.585 euro
   • Danshoreca > 100 personen: 8.920 euro
   • Privéhorecagelegenheid: 7.200 euro

Aanslag horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte + forfait 

Uitbatingen met onder meer horeca-activiteiten

Indien uw zaak onder deze categorie valt, wordt het gedeelte dat gebruikt wordt voor horeca onder de belasting op horeca belast. Voor de overige zaken blijft u belastbaar onder de andere toepasselijke belastingen, zoals:

De horecabelasting bestaat uit volgende onderdelen:

 • Vestigingsgedeelte: de bruto-oppervlakte van het horecagedeelte, zoals gebruiksruimte, sanitair, keuken, opslagruimte, terras op privéterrein,…
  • Tarieven:
   • ​Tot en met 50m²: 0 euro
   • 51-100 m²: 250 euro
   • 101-300 m²: + 2,50 euro/m²
   • 301-500 m²: + 2,30 euro/m²
   • > 500 m²: + 0,84 euro/m²
     
 • Terrasgedeelte: de oppervlakte voor het plaatsen van het open terras op openbaar domein zoals toegelaten door de bevoegde instantie. Voor u een terras plaatst op de openbare weg moet u een toelating aanvragen.

Aanslag horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht, waarbij u de correcte oppervlakte en eventuele specifieke kenmerken van de horecazaak opgeeft. 
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijkse een aangifteformulier naar de gekende horecazaken. 
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Hebt u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar. U kan hiervoor één van deze formulieren gebruiken:
 • Indien u geen correcte aangifte doet binnen de gestelde termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Vrijstellingen en verminderingen

 • U kan 1 jaar vrijstelling aanvragen wanneer u een horecagelegenheid start in een pand dat opgenomen is op het leegstandregister EN gelegen is in een bovenlokale strategische horecakern.
 • Als uw terras niet geplaatst kan worden door werken van openbaar nut, kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.
 • De aanslag wordt gehalveerd voor volgende belastingplichtigen:
  • de gepensioneerde natuurlijke persoon die zelfstandige uitbater is met een beperkte beroepsactiviteit, wanneer zijn inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen;
  • de rechtspersonen die vallen onder de rechtspersonenbelasting
 • Voor horecagelegenheden wordt een belasting geheven vanaf 1 januari van het aanslagjaar volgend op de opening van de vestiging. Horecaondernemers krijgen daardoor de kans om tijdens de periode van opstart een zekere omzet te genereren alvorens zij belast worden.
 • Voor horeca-uitbaters die in het jaar 2020 zijn opgestart bestond deze mogelijkheid ten gevolge van de corona-maatregelen niet of nauwelijks. Zelfs tot medio 2021 werden hun kansen om aan normale bedrijfsvoering te doen ernstig ingeperkt. Om deze startende horecagelegenheden te ondersteunen, wordt er voor gekozen om in aanslagjaar 2021 een vrijstelling van belasting te voorzien voor de horecagelegenheden die zijn opgestart in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Hinder door infrastructuurwerken

Heeft u een terras op de openbare weg en ligt dit in de hinderzone van infrastructuurwerken zoals bepaald door het college? Dan zal de belasting op uw terrasgedeelte gehalveerd worden. U hoeft hiervoor niets te doen. De vermindering zal automatisch op uw aanslagbiljet doorgerekend worden.

Tijdelijke horecagelegenheden

 • Indien u een tijdelijke horecagelegenheid uitbaat, die minimum 1 maand duurt, valt u onder de belasting op tijdelijke horecagelegenheden. Meer informatie vindt u in deel 2 van het belastingreglement (zie onder).
 • U doet aangifte 15 dagen voor de start van de uitbating. U kan hiervoor dit formulier (.doc) gebruiken.
 • De aanslag wordt op dezelfde manier berekend als bij gewone horecagelegenheden, maar dan in verhouding met het aantal maanden van uitbating.
 • Voorbeelden van tijdelijke horecagelegenheden zijn pop-up-restaurants, zomerbars en andere gelegenheidsbars.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

 

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over de horecabelasting. 

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren