Horecabelasting: veelgestelde vragen

Sinds 2015 vervangt de belasting op horeca een aantal andere belastingen. Zo wordt voor iedereen de belasting op tapperijen afgeschaft. Dit betekent een administratieve vereenvoudiging. Horecazaken (zonder andere activiteiten) krijgen sinds 2015 maar 1 aangifteformulier en 1 aanslagbiljet.

Algemeen

1. Wat met de maatschappelijke zetel van mijn horecaonderneming?

De maatschappelijke zetel blijft belastbaar onder de belasting op vestiging, met een minimumbelasting van 200 euro. Enkel als de maatschappelijke zetel zich op hetzelfde adres bevindt als de horecagelegenheid, dan valt dit adres enkel onder de belasting op horeca (Zie belastingreglement op de vestigingen, 4.1 Vrijstellingen, punt d.)

2. Wat als mijn zaak wordt overgenomen in de loop van het jaar?

Een overname in de loop van het jaar heeft geen effect op de belasting van dat jaar. De belasting op de horeca is verschuldigd voor elke horecagelegenheid die gevestigd is in de stad op 1 januari van het aanslagjaar. De uitbater op 1 januari is voor dat jaar de belasting verschuldigd, voor de oppervlakte die op 1 januari ter beschikking was. Draagt u in de loop van het jaar (een deel van) uw uitbating over, dan moet u nog steeds de volledige belasting betalen op basis van de toestand op 1 januari van dat jaar. Een overname of stopzetting dient u steeds binnen de maand te melden. (Zie Meldingplicht, artikel 1.6).

3. Hoe zit het met rekeningen die ik begin 2015 al heb gehad/betaald?

Aanslagbiljetten (met overschrijvingsformulier) die u van stad Antwerpen ontving in de eerste maanden van 2015 hebben allicht betrekking op aanslagjaar 2014. Voor 2014 is de horecabelasting nog niet van toepassing en betaalt u dus de verschillende andere belastingen, zoals vestiging, drijfkracht, vaste reclame. Bovenaan het aanslagbiljet kan u vinden over welk jaar en welke belasting het biljet gaat:

4. Zal ik meer of minder moeten betalen dan vorige jaren?

Voor elke belastingplichtige zal deze situatie anders zijn. Afhankelijk van de belastingen die u vorige jaren betaalde, zal u in 2015 meer of minder moeten betalen.

De invoering van de horecabelasting betekent noch een belastingverlaging noch een belastingverhoging. Voor de totale groep belastingplichtigen is het de bedoeling dat de belastingen gelijk blijven. Individueel kunnen er wel verschillen zijn, omdat de belasting op een andere manier wordt aangerekend.

Wat valt onder de horecabelasting?

5. Vallen cateringactiviteiten onder de belasting op horeca?

Louter cateringactiviteiten vallen niet onder de belasting op horeca. Deze activiteiten blijven belastbaar onder andere belastingen, zoals belasting op vestiging, drijfkracht,…

Om te vallen onder de horecabelasting moet de aangeboden voeding en/of drank ter plaatse kunnen worden genuttigd. 

 

6. Wordt een afhaalzaak belast onder de belasting op horeca?

Indien je de voeding/drank enkel kan afhalen, wordt dit in dit reglement niet als een horeca-activiteit beschouwd. Uw zaak valt dan gewoon onder andere belastingen, zoals belasting op vestiging. 

Indien je de voeding/drank ter plaatse kan consumeren, al dan niet binnen of buiten op het terras, valt deze activiteit wel onder de horecabelasting.

 

7. Wat als een vzw een lokaal heeft dat gebruikt wordt voor het consumeren van dranken?

Deze ruimte valt onder de belasting op horeca.

 

Iedereen die tegen betaling dranken aanbiedt om ter plaatse te consumeren valt onder de belasting op horeca, ongeacht de toegangsvoorwaarden. Zie belastingreglement op de horeca, artikel 1.2 definitie ‘horeca-activiteit’.

 

Een vzw die onder de rechtspersonenbelasting valt kan een halvering van de belasting aanvragen. Zie belastingreglement op de horeca, artikel 1.5 Verminderingen en vrijstellingen, punt B.2.b.

 

8. Wat wordt bedoeld met toeristische logies?

De term toeristische logies wordt op dezelfde manier gebruikt als in het belastingreglement op overnachtingen in toeristische logies.  De definities zijn gebaseerd op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies.

 

Toeristisch logies: elke inrichting die of elk terrein dat aan een of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer overnachtingen en wordt aangeboden aan de toeristische markt.

Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.

 

9. Ik heb een feestzaal waar verjaardagsfeesten, trouwfeesten en dergelijke georganiseerd worden door derden die de zaal huren. Valt deze onder horecagelegenheid?

Indien u enkel de zaal verhuurt zonder meer, wordt dit niet beschouwd als horeca-activiteit en dient u de oppervlakte van uw feestzaal op te geven bij de belasting op vestiging. 

 

Indien u zaal verhuurt met de mogelijkheid om drank of voeding via u af te nemen, wordt uw zaal  beschouwd als een “Uitbating met onder meer horeca-activiteiten”.

Als dit het geval is, dient u het gedeelte van de zaal waar de drank of voeding aangeboden/bereid  wordt op te meten (bv. toog, keuken…). 

  • Is dat minstens 20m², dan geeft u deze oppervlakte aan onder de horecabelasting.

De resterende oppervlakte van de zaal geeft u op onder de belasting op vestiging.

  • Is het kleiner dan 20 m², wordt dit niet beschouwd als horeca-activiteit en dient u de oppervlakte van uw feestzaal op te geven bij de belasting op vestiging.

 

Welke oppervlakte wordt belast?

10. Wat met een rookruimte in mijn horecagelegenheid?

De rookruimte dient meegerekend te worden bij het vestigingsgedeelte van de horecabelasting. De volledige bruto-oppervlakte moet meegeteld worden. Enige uitzonderingen zijn de parking en de gelijkvloerse ruimten in openlucht die geen terras zijn.

De oppervlakte van het vergunde terras op de openbare weg dient aangegeven te worden bij het terrasgedeelte.

De oppervlakte van het terras op privéterrein (waarvoor u geen vergunning nodig heeft) dient aangegeven te worden bij het vestigingsgedeelte.

(Zie belastingreglement op de horeca, definitie ‘oppervlakte vestiging’ in artikel 1.2 Definities)

 

11. Ik gebruik mijn kelder/zolder slechts gedeeltelijk voor opslag. Moet ik deze oppervlakte ook aangeven?

De volledige beschikbare oppervlakte moet worden aangegeven.

 

De volledige oppervlakte die u ter beschikking heeft voor uw horecazaak valt onder de belasting op horeca. Als u een volledig pand huurt op naam van de zaak, is het volledig pand ter beschikking en valt dit onder de horecabelasting. (tenzij u kan aantonen dat een gedeelte bv. voor bewoning gebruikt wordt).

Ook als u de kelder of zolder slechts gedeeltelijk gebruikt, moet u dus de volledige oppervlakte op geven. Vandaag gebruikt u misschien maar een gedeelte, maar morgen kan u beslissen om de volledige kelder als opslagruimte te gebruiken. Daarom wordt er steeds (ook bij de belasting op vestiging) gekeken naar de beschikbare ruimte.

 

12. Ik huur het hele gebouw, maar enkel de benedenverdieping gebruik ik voor mijn horecazaak. Welke oppervlakte moet ik aangeven onder de horecabelasting?

Is het volledige gebouw een handspand en huurt u het volledige pand op naam van de zaak, dan is het volledig pand ter beschikking van uw horecazaak. De volledige oppervlakte valt dan onder de horecabelasting. 

Is enkel de benedenverdieping een handelspand en zijn de bovenliggende verdiepingen woningen, dan moet u enkel de oppervlakte van de benedenverdieping opgeven. 

Bovenliggende woningen kunnen wel belast worden onder de leegstandsbelasting indien deze niet effectief gebruikt worden als woning.

 

13. De hotelkamers van mijn hotel hebben allen een klein terrasje/balkon. Moet ik deze oppervlakte ook aangeven?

De volledige beschikbare oppervlakte, dus ook de oppervlakte van een terras of balkon, moet worden aangegeven (zoals ook het geval is bij de belasting op vestiging). 

 

Een uitzondering is in het belastingreglement op de horeca is enkel voorzien voor:

  • Parkings
  • Gelijkvloerse ruimten in openlucht, die geen terras zijn

 

14. Ik heb een grote tuin achter mijn horecazaak, waarvan maar een klein gedeelte in de zomer voor terras wordt gebruikt. Moet ik deze oppervlakte ook aangeven?

De oppervlakte van het terras in uw tuin geeft u mee op bij uw vestigingsgedeelte van de horecabelasting. De rest van uw tuin moet u niet opgeven. 

Gelijkvloerse ruimten in openlucht, die geen terras zijn, worden volgens reglement immers niet beschouwd als oppervlakte vestiging voor de horecabelasting. 

 

15. Ik verhuur 2 appartementen als toeristische logies. Deze appartementen zijn gelegen in een grotere blok met meerdere appartementen. Welke oppervlakte moet ik aangeven onder de horecabelasting?

U geeft de oppervlakte van de 2 appartementen op. De gemeenschappelijke delen, zoals de hal en de gang, die andere huurders/eigenaars ook gebruiken, moet u niet mee opgeven.

Indien u over een volledig appartementsgebouw beschikt waarbij u alle appartementen verhuurt als toeristische logies, geeft u wel de volledige oppervlakte op.

 

16. Mijn zaak is maar 50m² groot. Moet ik toch voor 100m² betalen?

Voor een vestigingsgedeelte tot 100 m² bedraagt de belasting 250 EUR. Ook vestigingen die kleiner zijn dan 100 m² betalen dus dit bedrag voor hun vestigingsgedeelte.

Denk er wel aan dat de volledige bruto-oppervlakte van uw zaak moet meegerekend worden in het vestigingsgedeelte.

 

17. Ik heb een concessie voor de uitbating van mijn horecazaak. Mijn terras staat niet op de openbare weg maar is wel inbegrepen in de concessie. Valt dit onder het terrasgedeelte of vestigingsgedeelte?

Nee, enkel een terras op het openbaar domein of hiermee gelijkgesteld, waarvoor u een toelating nodig hebt om dit te plaatsen, valt onder het terrasgedeelte. Een ander terras valt mee onder het vestigingsgedeelte. 

 

Vragen rond terrasgedeelte

18. Hoe wordt de vrijstelling berekend wanneer er openbare werken in de straat plaatsvinden?

Indien u uw terras niet kan plaatsen omwille van werken van openbaar nut, kan u een gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor het terrasgedeelte van de horecabelasting. (voorwaarden: zie artikel 1.5 punt A

 

Voorbeeld 1

Uw terras is 10m² groot en bevindt zich in een strategische horecakern.

Door openbare werken kan u uw terras 2 maanden volledig niet plaatsen.

De berekening van uw terrasgedeelte ziet er zo uit:

Basisbedrag terrasgedeelte

10m² * 40 EUR/m² 400,00 EUR
Vermindering 10m² * 40 EUR/m² * 2/12 -66,67 EUR
Bedrag terrasgedeelte   333,33 EUR

 

Voorbeeld 2
Uw terras is 10m² groot en bevindt zich in een strategische horecakern.
Door openbare werken kan u de helft (nl. 5m²) van uw terras 2 maanden niet plaatsen.
De berekening van uw terrasgedeelte ziet er zo uit:

Basisbedrag terrasgedeelte

10m² * 40 EUR/m² 400,00 EUR
Vermindering 5m² * 40 EUR/m² * 2/12 -33,33 EUR
Bedrag terrasgedeelte   366,67 EUR

Om recht te hebben op de vrijstelling dient u dit 15 dagen na aanvang van de hinder te melden bij de dienst Financiën – bedrijfsbelastingen van de stad Antwerpen, zoals voorgeschreven in het belastingreglement.

 

Opgelet! Deze vrijstelling geldt enkel voor het terrasgedeelte, niet voor het vestigingsgedeelte of eventuele bijkomende forfait.

 

19. Hoe weet ik of mijn horecazaak wel of niet in een bovenlokale strategische horecakern valt?

U kan hier een volledige lijst vinden van de straten die in een bovenlokale horecakern vallen. Per straat opgenomen op de lijst wordt vermeld of de volledige straat tot de kern behoort of niet. Indien het niet om de volledige straat gaat, worden de huisnummers vermeld die wel tot de kern behoren.

Het kan bijvoorbeeld dat een hoekpand nog tot de horecakern behoort en de rest van de straat niet. 

 

Tijdelijke horecagelegenheden

20. Hoe wordt een horecazaak belast die 8 maanden per jaar open is?

Elke horecagelegenheid die met een tijdelijk doel wordt uitgebaat, voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden, wordt belast als tijdelijke horecagelegenheid.

 

De belasting wordt berekend volgens dezelfde regels als een vaste uitbating (rekening houdend met oppervlakte vestiging, terras en eventuele bijkomende forfait) maar in verhouding met het aantal maanden uitbating. In dit voorbeeld aan 8 twaalfden. 

 

21. Moet ik het melden als ik een pop-up uitbaat die tijdelijk mijn vaste horecagelegenheid vervangt?

Voor u start met uw tijdelijke uitbating dient u dit steeds te melden, zodat een eventuele vrijstelling correct kan worden toegepast. 

 

Indien u een vaste horecagelegenheid heeft die u tijdelijk sluit om op een andere locatie een tijdelijke horecagelegenheid te openen, dan is die tijdelijke uitbating vrijgesteld van de belasting op de horeca. Dit op voorwaarde dat de beide zaken niet gelijktijdig open zijn.

Zie artikel 2.5 Verminderingen en vrijstellingen, punt B.2.b.  

 

22. Krijg ik ook vrijstelling als mijn tijdelijke horecagelegenheid een andere uitbater heeft dan mijn vaste?

Om een vrijstelling te kunnen krijgen voor een tijdelijke horecagelegenheid die tijdelijk een vaste horecagelegenheid vervangt, moeten beide door dezelfde exploitant worden uitgebaat. 

Richt u een aparte rechtspersoon op voor de uitbating van uw tijdelijke horecagelegenheid dan heeft u geen recht op deze vrijstelling. 

 

Zie artikel 2.5 Verminderingen en vrijstellingen, punt B.2.b. van het belastingreglement op de horeca.

 

Danshoreca

23. Ik heb een feestzaal waar verjaardagsfeesten, trouwfeesten en dergelijke georganiseerd worden door derden die de zaal huren. Valt deze onder danshorecagelegenheid?

Uw feestzaal wordt niet als danshorecagelegenheid beschouwd. 

 

Een danshorecagelegenheid wordt in het reglement omschreven als een horecagelegenheid waar het dansen centraal staat voor de exploitatie en waar de toegang verleend wordt tegen betaling. Hiermee worden discotheken en dancings bedoeld waar de klanten tegen betaling toegang krijgen.

 

(zie ook vraag 9)

 

Wat met andere belastingen?

24. Blijft het reclamebord aan mijn horecazaak belastbaar?

Reclame voor de horecazaak, aan het pand zelf, wordt niet meer belast als vaste reclame.

(zie belastingreglement op vaste reclame, artikel 3.3. vrijstellingen)

Als u uw horecazaak stopzet, moet u uw reclame verwijderen.

 

25. Heeft de horecabelasting effect op de city taks?

De belasting op overnachtingen in toeristische logies (citytaks) staat los van de belasting op horeca. Deze belasting, met een aangifte per kwartaal, blijft bestaan.

 

26. Blijft huis-aan-huisreclame belastbaar?

Folders die huis-aan-huis bedeeld worden om reclame te maken voor uw zaak blijven belastbaar. Als u een bedeling plant, moet u dit vooraf aangeven.

 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren