Antwerpse haven is motor van tewerkstelling

De haven van Antwerpen heeft uiteenlopende vacatures in de logistieke en industriële sector in te vullen. Het vereiste of gewenste opleidingsniveau voor deze functies situeert zich voornamelijk op bachelorniveau of algemeen secundair onderwijs. 

Op basis van de arbeidsmarktbevraging van Voka en Alfaport van 2013 werd het aantal vacatures ingeschat op 1876 (voor de daaropvolgende tweeënhalf jaar). Toch blijk uit onderzoek dat 17% van de vacatures in de haven doorgaans na 6 maanden nog steeds niet is ingevuld. “En dat terwijl één op de vier niet-werkende werkzoekenden in Antwerpen jonger is dan 25 jaar. Er zijn dus potentiële arbeidskrachten die blijkbaar onvoldoende hun weg vinden naar de beschikbare vacatures in de haven.” Dat zegt Pascale Van Hoecke, HR-directeur bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. 

Kennis over de haven

Uit de jaarlijkse draagvlakbarometer, een onderzoek dat het Havenbedrijf voert naar het imago en de bekendheid van de Antwerpse haven bij de omwonenden, blijkt dat heel wat ondervraagden interesse hebben om te werken in de haven. Ook bij niet-autochtone Antwerpenaren werd een duidelijke interesse vastgesteld. “Alleen merken we dat die interesse niet weerspiegeld wordt in de tewerkstellingsgraad in de Antwerpse haven”, voegt Van Hoecke toe. “Vandaar dat we als Havenbedrijf en als havengemeenschap blijvend moeten inzetten op de bekendmaking van de activiteiten van de haven, zodat we op die manier het imago van de haven als aantrekkelijke werkgever kunnen oppoetsen.” Daarbij zijn jeugd en allochtonen relevante doelgroepen. “Jongeren informeren en enthousiasmeren voor een job in de haven betekent dat zij kennis moeten kunnen maken met de haven: de logistiek en de industrie. Goed geïnformeerde jongeren kunnen een doordachte studiekeuze maken. Techniek kreeg alvast een volwaardige plaats in de vakoverschrijdende eindtermen in het onderwijs. Voor logistiek is dit nog niet zo, en daarom nemen we vanuit de haven initiatief om dit alsnog te bekomen bij de beleidsmakers van onderwijs”, vervolledigt Van Hoecke. 

Mobiliteit

Daarnaast vormt de bereikbaarheid van de haven een belangrijk element voor het aantrekken van nieuwe werknemers. Hiertoe werden reeds verschillende initiatieven genomen, zoals de shuttledienst Linkeroeverpendel en de i-bus, dat het collectief vervoer van de voornaamste petrochemische bedrijven voor hun rekening neemt. Daarnaast verschaffen de grote chemiebedrijven ook eigen collectief vervoer dat open staat voor sollicitanten en eigen werknemers. Meest recent werd hier het Port of Antwerp carpoolplatform aan toegevoegd. De doelstelling hiervan is het faciliteren van het “samen rijden” van werknemers over de bedrijfsgrenzen heen. Verder wordt er ook continu geïnvesteerd in een verbeterde fietsinfrastructuur en werd een kaart ontwikkeld met tips om veilig van, naar en in de haven te fietsen. 

Talentenhuizen

Als antwoord op de noden van de arbeidsmarkt werd in 2012 Talentenstroom als job en opleidingspunt voor haven en logistiek- opgericht, in samenwerking met onderwijs, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de VDAB en de private sector. 
Net als Talentenfabriek (voor de sectoren metaal en chemie), is de opzet van Talentenstroom zowel de huidige noden van werkgevers invullen als toekomstgericht tewerkstelling verzekeren. Op die manier fungeert Talentenstroom als motor om de tewerkstelling in de logistieke sector veilig te stellen en de toeleiding naar jobs te verzekeren. Het heroriënteren van werkzoekenden en motiveren van jongeren om te kiezen voor een richting in de logistiek zijn daarbij een belangrijk aspecten. Hiervoor wordt er onder meer samengewerkt met het Havencentrum in Lillo, het bezoekers- en informatiecentrum van de haven, dat zich specifiek richt naar jongeren en scholen.

Hebt u als Antwerps havenbedrijf vacatures in de logistiek die moeilijk ingevuld worden?

Contacteer Talentenstroom.
 

Deel deze pagina: