Corona: Federale, Vlaamse en andere steunmaatregelen voor ondernemers

Als ondernemen kan u op heel wat steun rekenen van de federale en Vlaamse overheid en van andere instellingen. Voor bepaalde specifieke sectoren gelden nog extra steunmaatregelen. Op deze pagina leest u er alles over. Bekijk ook zeker de algemeen geldende preventietips

1. Federale en Vlaamse steunmaatregelen

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, nemen de federale en Vlaamse Regering extra maatregelen.

Steunmaatregelen van federale en Vlaamse overheid:

Andere instellingen: 

Fiscale maatregelen van federale en Vlaamse overheid:

 

Steunmaatregelen van federale overheid: 
 

 • Bankenplan

Op 31 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt voor alle gezonde niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ze krijgen gratis uitstel van betaling van toekomstige maandaflossingen van bestaande kredieten voor maximaal 6 maanden of uiterlijk tot en met 31 oktober. 

Een staatswaarborg tot 50 miljard wordt gegarandeerd voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. De staatswaarborgregeling vindt toepassing op kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020. De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer details over deze maatregelen leest u hier.

 • Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert hier alle informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen voor uw werknemers. 

 • Tijdelijke opschorting van faillissementen

Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.  Deze maatregel blijft van kracht tot 17 juni.

 • Jaarvergaderingen - versoepelde regeling

Bedrijven en verenigingen krijgen de kans hun algemene vergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden of uit te stellen, ook als hun statuten dat niet toelaten.

Er zijn twee mogelijkheden. 

 1. Algemene vergaderingen die vóór 19 april worden of moeten worden samengeroepen, kunnen volledig elektronisch of schriftelijk plaatsvinden op de voorziene datum. De stemming kan gebeuren via vooraf opgestuurde formulieren of via volmachten. 
 2. Een andere optie is dat de vergadering wordt uitgesteld. Bedrijven en verenigingen krijgen tot tien weken uitstel na de uiterste datum waarop hun vergadering had moeten plaatsvinden. De vergaderingen van mede-eigenaars - bijvoorbeeld in appartementen - die voor 19 april gepland waren, kunnen met vijf maanden worden uitgesteld. 

 • Sociale bijdragen

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen:

 • vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
 • uitstel van betaling met een jaar
 • vrijstelling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2

Op de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vindt u meer informatie. 

 • Tijdelijke werkloosheid 

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken. Op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vindt u alle info over tijdelijke werkloosheid, hoe werkgevers een elektronische aangifte doen en een validatieboek invullen.

Tijdelijk werklozen mogen werken bij een andere werkgever. Als ze bij die nieuwe werkgever betaald worden, vervalt hun recht op een werkloosheidsuitkering. Vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie is ook toegestaan. Werknemers die vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid gezet werden al een bijberoep uitoefenden, mogen dit blijven doen zonder effect op hun werkloosheidsuitkering. Deze website zet alles voor u op een rijtje. 

Tijdelijk werklozen krijgen van de Vlaamse overheid automatisch en maandelijks 202,68 euro op hun rekening gestort. Ze kunnen met dit bedrag een maand hun water- en energiefactuur betalen. Lees er alles over

Verzekeraars zullen bij tijdelijke werkloosheid verschillende waarborgen handhaven die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen), zoals pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie. Werkgevers krijgen uitstel van betaling tot 30 september om verschillende premies te betalen. Meer info.  

 • Vervanginkomen voor zelfstandigen / overbruggingsrecht

Wanneer de overheid u verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De voorwaarden zijn recent  aanzienlijk versoepeld. Ook zelfstandigen in bijberoep die tijdelijk sluiten vanwege de coronacrisis en actieve gepensioneerden die tijdelijk hun activiteiten moeten stopzetten, hebben nu recht op overbruggingsrecht. Daarnaast kan het overbruggingsrecht gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen en blijft het recht op een ziekte- en invaliditeitsverzekering behouden.

Wie heeft er recht op en wat kan u krijgen? Meer informatie vindt u hier of bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

 

Steunmaatregelen van Vlaamse overheid
 

 • Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden 

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Arbeidskaart voor economische migranten

Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Bekijk welke maatregelen de Vlaamse overheid daarom neemt

 • Compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies 

Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die open blijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er nu steun. De eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro is bedoeld voor ondernemers uit allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels. Vanaf 5 mei heeft iedereen toegang tot de aanvraagmodule. Zorg dat u administratief in orde bent, voor u zich registreert voor deze compensatiepremie. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid.

 • Corona-hinderpremie

De Vlaamse overheid lanceerde op 27 maart een online applicatie over de Vlaamse corona-hinderpremie. Het is aangeraden u te registreren zodat u alle informatie ontvangt. Zorg dat u administratief in orde bent, voor u zich registreert voor deze hinderpremie. We geven u een duidelijk overzicht. De uitbetaling van de Vlaamse hinderpremie verloopt in verschillende stappen: 

 1. Dien uw aanvraag in, ten laatste op 3 juni 2020. Hoe u dat doet, leest u op de infopagina van Vlaanderen.
 2. U ontvangt van VLAIO een e-mail met de eindbeslissing.
 3. Bij goedkeuring wordt de betaling automatisch uitgevoerd.
   

 • Corona hinderpremie voor marktkramers

Marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro. U kan als ambulante handelaar of marktkramer de aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie indienen via een webformulier op de VLAIO website.

De aanvraag indienen kan vanaf 12 juni 2020 voor de 4 weken voorafgaand. U zal als ambulante handelaar moeten aangeven voor welke dagen u geen standplaats kan innemen. U moet hiervoor een attest vragen aan de stad en dit attest mee opladen. Het standaardattest voor de steden en gemeenten zal u, maar ook uw stad op de VLAIO website kunnen downloaden. (Een attest voor Antwerpse marktkramers is  in opmaak, zodra er meer informatie geweten is, leest u het hier.)

 • Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is uw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken en moet u zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Meer info over het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen vindt u hier.

 • Financiële steunmaatregelen PMV

De Vlaamse Investeringsmaatschappij (PMV) gaat haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten

 • Achtergestelde leningen op 3 jaar
 • Waarborgcapaciteit van 3,4 miljard
 • Opschorting van terugbetaling voor 860 kmo’s
 • Financiële assistentie aan bedrijven
 • Uitbreiding winwinlening
 • Lening handelshuur

 

 • Omgevingsvergunningen en ondernemers: opschorting en sluiting loketten

De Vlaamse Regering heeft ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures die ook voor ondernemers verregaande gevolgen kunnen hebben. Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer info over (beroeps)termijnen, ruimtelijke planning, leegstaande bedrijfsruimten,... 

De stad Antwerpen schort openbare onderzoeken die reeds liepen, tijdelijk op. Vanaf 5 mei worden ze verdergezet. Een lijst van de 70 opgeschorte openbare onderzoeken in Antwerpen vindt u hier.  Per dossier wordt bekeken hoe de verderzetting zal verlopen. Hiervoor contacteert u best de dienst omgevingsvergunningen. Op deze pagina vindt u alle informatie. 

Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het loket voor omgevingsvergunningen wordt om dezelfde reden ook tijdelijk volledig gesloten maar gaat vanaf 5 mei terug open volgens de oorspronkelijke uren. Dat is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Momenteel gaan enkel de noodzakelijke afspraken terug door in het kader van de openbare onderzoeken, bijvoorbeeld om documenten in te kijken die niet digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt. Een afspraak maken kan terug vanaf 5 mei. U kan het stedelijk loket voor omgevingsvergunningen ook digitaal of telefonisch bereiken. Op deze pagina vindt u alle informatie. 

Op de website van de stad vindt u meer informatie.

Bekijk meer info en de contactinformatie van het loket omgevingsvergunningen.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap

Door de coronapandemie wordt de opstart als zelfstandige bemoeilijkt. Op welke maatregelen u als startende zelfstandige kan rekenen, leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen 

De Vlaamse Ondersteuningspremie is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die, ofwel een werknemer is ofwel een zelfstandige. De Vlaamse overheid voorziet in de mogelijkheid om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zelfstandigen met een arbeidshandicap ook in de toekomst beroep kunnen doen op de Vlaamse ondersteuningspremie. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid.

 • Uitstel betaling muziekfacturen en solidariteitsbijdrage auteurs en componisten

Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van o.a. muziek kan regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast.

Organiseerde u een evenement tussen 13 maart en 3 april? Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch. Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.  Meer info: www.unisono.be.

Hebt u als ondernemer verplicht uw zaak moeten sluiten? Auteurs, uitgevers en componisten  bieden solidariteitsbijdrage aan deze zaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Lees meer over het initiatief van Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties. 

 • Werkbaarheidscheques

Eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond ‘werkbaar werk’ binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Meer info over deze maatregel vindt u hier.

Fiscale maatregelen van federale overheid:
 

 • BTW, bedrijfsvoorheffing, belastingsaangifte

Ondernemingen kunnen rekenen op steunmaatregelen die hun bedrijf financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De Federale Overheidsdienst Financiën bundelt alle informatie

Om de financiële gevolgen voor ondernemers en bedrijven veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te verzachten, heeft de federale overheid op 18 maart, extra maatregelen genomen. Concreet verleent de overheid uitstel voor het indienen van sommige aangiften en het uitvoeren van verschillende betalingen. Alle info vindt u op de website van de FOD Financiën.

 • Tijdelijke ruling over onkostenvergoeding thuiswerk 

Hebt u administratieve medewerkers die hun werk de volgende weken van thuis uit doen, dan kan u hen hiervoor een netto vergoeding geven. Om zeker te zijn dat de werknemer hierop later geen belastingen zal moeten betalen, kan u op een vlotte manier een tijdelijke ruling aanvragen bij de FOD Financiën.
 

Fiscale maatregelen van de Vlaamse overheid:
 

 • Vlaamse Belastingdienst: onroerende voorheffing & verkeersbelasting

Naast de aangepaste federale maatregelen op het vlak fiscaliteit zijn er ook enkele Vlaamse initiatieven. De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. Voor vervoersbedrijven is dit zeker belangrijk. Alle info vindt u hier op de website van de Vlaamse overheid.
 

2. Steunmaatregelen van andere instellingen
 

 • Microkredieten van microStart

MicroStart financiert ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling voorgesteld worden van maximaal 3 maanden. Een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte werd bijkomend gecreëerd: mS Express microkrediet. Het is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel cashflowbehoeften op te lossen. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van €1.000 zonder waarborgstelling aan. Voor informatie zie microstart.be.
 

3. Aanvullende steunmaatregelen voor specifieke sectoren

 • Dienstenchequesector

De Vlaamse regering heeft beslist om de subsidie van de dienstencheques tijdelijk te verhogen voor prestaties tussen 16 maart en 30 juni 2020 om tegemoet te komen aan een aantal bijkomende kosten. Meer info voor uw onderneming leest u hier.

 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Crèches en kinderopvanginitiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven. De stad Antwerpen neemt financiële ondersteuningsmaatregelen voor de kinderopvangsector

Ook de Vlaamse regering wil de nadelige financiële gevolgen ten gevolge van de coronacrisis opvangen en neemt daarom een aantal maatregelen. Deze maatregelen gelden ter ondersteuning van gezinnen en organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning.

Naast de compensatieregeling heeft de Vlaamse regering ook beslist om te investeren in de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang.

 • Evenementen-, cultuur-, media- en jeugdsector

Concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals… tal van recreatieve activiteiten zijn uitgesteld of afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, zijn er maatregelen genomen. Voor vragen over de terugbetaling van tickets vindt u meer info op deze pagina. Alle informatie voor de cultuur, jeugd- en mediasector vindt u hier

 • Toerisme- en reissector

Er zal een budget worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Meer informatie over de steunmaatregelen voor de toeristische sector vindt u hier.

Reizigers vinden meer informatie over annuleringen en verzekeringen op de website van de federale overheid.

 • Land- en tuinbouw

Ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende aanvullende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie: website van het departement Landbouw & Visserij. Bijkomend voor deze sector zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.

 • Horeca

Het Waarborg- & Sociaal Fonds Horeca verleent uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies. Voor de eerste 2 trimesters van 2020 worden geen verwijlinteresten aangerekend in geval van laattijdige betaling van de voorschotten. De uiterste betaaldatum wordt 15 oktober 2020.

Hebt u als horecaondernemer verplicht uw zaak moeten sluiten? Auteurs bieden solidariteitsbijdrage aan deze horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Lees meer over het initiatief van Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties.

 • Sociale Economie

De Vlaamse Regering keurde vijf ondersteuningsmaatregelen goed ter ondersteuning voor sociale economie in het kader van de coronaviruspandemie. De maatregelen moeten ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen.

De provincie Antwerpen startte een samenwerking met Trividend om bedrijven in sociale economie te ondersteunen. Trividend Provincie Antwerpen cvba voorziet renteloze leningen tussen 10.000 en 50.000 euro om investeringen in sociale economie te ondersteunen

4. Succesvol heropenen

Bekijk hier het artikel met preventietips, praktische tips, hulp om uw financiële situatie onder controle te krijgen en welke hulp stad Antwerpen aanbiedt.

Stedelijke steunmaatregelen

Ook het stadsbestuur kiest ervoor om zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Een overzicht van alle steunmaatregelen van de stad Antwerpen vindt u hier.

Deel deze pagina: