Corona: Federale, Vlaamse en andere steunmaatregelen voor ondernemers

Als ondernemer kan u op heel wat steun rekenen van de federale en Vlaamse overheid en van andere instellingen. Voor bepaalde specifieke sectoren gelden nog extra steunmaatregelen. Op deze pagina leest u er alles over. Bekijk ook zeker de algemeen geldende preventietips

1. Federale en Vlaamse steunmaatregelen

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, nemen de federale en Vlaamse Regering extra maatregelen.

Steunmaatregelen van federale en Vlaamse overheid:

Andere instellingen: 

Fiscale maatregelen van federale en Vlaamse overheid:

 

Steunmaatregelen van federale overheid: 
 

 • Bankenplan

Op 31 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt voor alle gezonde niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ze krijgen gratis uitstel van betaling van toekomstige maandaflossingen van bestaande kredieten voor maximaal 6 maanden of uiterlijk tot en met eind 2020. 

Een staatswaarborg tot 50 miljard wordt gegarandeerd voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. De staatswaarborgregeling vindt toepassing op kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot eind 2020. Er wordt een nieuwe waarborgregeling uitgewerkt voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Via deze link leest u meer. De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer details over deze maatregelen leest u hier.

 • Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert hier alle informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen voor uw werknemers. 

 • Jaarvergaderingen - versoepelde regeling

Bedrijven en verenigingen krijgen de kans hun algemene vergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden of uit te stellen, ook als hun statuten dat niet toelaten.

Er zijn 2 mogelijkheden. 

 1. Algemene vergaderingen die vóór 19 april worden of moeten worden samengeroepen, kunnen volledig elektronisch of schriftelijk plaatsvinden op de voorziene datum. De stemming kan gebeuren via vooraf opgestuurde formulieren of via volmachten. 
 2. Een andere optie is dat de vergadering wordt uitgesteld. Bedrijven en verenigingen krijgen tot tien weken uitstel na de uiterste datum waarop hun vergadering had moeten plaatsvinden. De vergaderingen van mede-eigenaars - bijvoorbeeld in appartementen - die voor 19 april gepland waren, kunnen met vijf maanden worden uitgesteld. 

 • Sociale bijdragen

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen:

 • vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
 • uitstel van betaling met een jaar
 • vrijstelling van sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2020 

Op de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vindt u meer informatie. 

 • Tijdelijke werkloosheid 

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken. Een reeks bedrijven krijgen nu de kans om het soepele coronastelsel te blijven gebruiken tot 31 december 2020. Naast de horeca, de reis- en de evenementensector gaat het om bedrijven die tussen 1 april en 30 juni voor gemiddeld 20 procent van het normale aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen. Op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vindt u alle info over tijdelijke werkloosheid, hoe werkgevers een elektronische aangifte doen en een validatieboek invullen.

Tijdelijk werklozen mogen werken bij een andere werkgever. Als ze bij die nieuwe werkgever betaald worden, vervalt hun recht op een werkloosheidsuitkering. Vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie is ook toegestaan. Werknemers die vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid gezet werden al een bijberoep uitoefenden, mogen dit blijven doen zonder effect op hun werkloosheidsuitkering. Deze website zet alles voor u op een rijtje. 

Verzekeraars zullen bij tijdelijke werkloosheid verschillende waarborgen handhaven die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen), zoals pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie. Werkgevers krijgen uitstel van betaling tot 30 september om verschillende premies te betalen. Meer info.  

 • Vervanginkomen voor zelfstandigen / overbruggingsrecht

Wanneer de overheid u verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De voorwaarden zijn recent  aanzienlijk versoepeld. Ook zelfstandigen in bijberoep die tijdelijk sluiten vanwege de coronacrisis en actieve gepensioneerden die tijdelijk hun activiteiten moeten stopzetten, hebben nu recht op overbruggingsrecht. Daarnaast kan het overbruggingsrecht gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen en blijft het recht op een ziekte- en invaliditeitsverzekering behouden. Deze maatregel is verlengd tot 31 augustus onder striktere voorwaarden.

Wie heeft er recht op en wat kan u krijgen? Meer informatie vindt u hier of bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

 • Investeringsaanmoedigingen

  • Tax shelter

Kent uw kmo negatieve gevolgen omwille van de Covid-19 crisis? Dan kan u vanaf nu gebruik maken van de tax shelter. De regering breidt de bestaande tax shelter voor start-ups en scale-ups namelijk uit tot het einde van 2020.

Waaruit bestaat de tax shelter? Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30 of 45% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel). Alle info over tax shelter.

 • Verhoogde investeringsaftrek

Het aftrekpercentage voor investeringen stijgt om zo ondernemers aan te sporen te investeren. Gaat u tussen 12 maart en 31 december 2020 een investering aan? Dan kan u die voor 25% aftrekken. Alle info over de verhoogde investeringsaftrek.

 • Steun voor evenementensector

Om de zwaar getroffen evenementensector te ondersteunen, voert de regering een verhoging in van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering. Als ondernemer kan u normaal gezien kosten voor evenementen slechts voor 50% aftrekken. Dat percentage wordt nu opgetrokken tot 100%. Op deze manier wil de regering voorkomen dat evenementen worden afgeschaft of uitgesteld tot volgend jaar.

 • Opschorting btw-voorschot van december 2020

Om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren, schort de regering het btw-voorschot van december 2020 op. Normaal gezien moet uw onderneming vóór 20 december een btw-voorschot betalen. Daarvoor krijgt u nu een maand uitstel. Alle info over de opschorting btw-voorschot.

 • Ondersteuning van de non-profitsector 

Verhoging van 45 naar 60%  van de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020. Bovendien komt er een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Alle info over de belastingvermindering voor giften.

 • Arbeidsorganisatie
  • Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid 

Eerder was het al mogelijk om tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht aan te vragen. Die maatregel wordt nu verlengd. Daarnaast voert de regering nu ook een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid in. Het gaat om een zogenaamde “overgangswerkloosheid”, die in feite een overgang vormt van de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. U kan gebruik maken van dit regime als u een omzetdaling van 10% hebt. Uw werknemer moet dan twee dagen opleiding volgen per maand werkloosheid. Hij ontvangt een werkloosheidsuitkering van 70% van zijn laatste geplafonneerde loon.

Kunstenaars, tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd.

 • Arbeidsduurvermindering voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

Bevindt uw onderneming zich in herstructurering of in financiële moeilijkheden, dan krijgt u de mogelijkheid om de arbeidsduur van uw werknemers te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten. U kan hierbij kiezen voor een collectieve arbeidsduurvermindering, tijdskrediet of tijdskrediet eindeloopbaan met een uitkering vanaf 55 jaar. Deze maatregel is erop gericht ontslagen te voorkomen.

Meer info vindt u bij de Rijksdienst voor Sociale verzekering.

 • Vergoeding voor telewerk

Zet uw bedrijf in op telewerk? Dan kan u uw werknemers vergoeden voor de hieraan verbonden kosten, dit tot een maximum van 127 euro per maand. Alle info over de vergoeding voor telewerk.

Steunmaatregelen van Vlaamse overheid
 

 • Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden 

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Arbeidskaart voor economische migranten

Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Bekijk welke maatregelen de Vlaamse overheid daarom neemt

 • Compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies 

Verschillende sectoren ondervinden langdurige impact van de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor veel ondernemingen is het effect op de omzet nog steeds groot. Er is een aanvullende compensatiepremie voorzien van 2.000 euro. 

 • Corona hinderpremie voor marktkramers

Marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro. U kan als ambulante handelaar of marktkramer de aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie indienen via een webformulier op de VLAIO website.

De aanvraag indienen kan vanaf 12 juni 2020 voor de 4 weken voorafgaand. U zal als ambulante handelaar moeten aangeven voor welke dagen u geen standplaats kan innemen. Vanaf 15 juni 2020 verstuurt de stad Antwerpen een attest naar alle abonnementhouders en gekende losse handelaars die niet hebben kunnen staan op de markten in de periode van 18 mei tot 15 juni 2020. Geef zeker een geldig mailadres door aan het Bedrijvenloket zodat we u op de hoogte kunnen houden. Meer informatie over ambulante handel, markten leest u hier.

 • Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is uw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken en moet u zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Meer info over het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen vindt u hier.

 • Cultuurcoronapremie 

Werkt u in de culturele sector en viel u tussen de mazen van het net bij de bestaande steunmaatregelen? Dan kan u binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1.500 euro aanvragen. 

De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden vanaf 17 juli tot eind augustus.

 • Financiële steunmaatregelen PMV

De Vlaamse Investeringsmaatschappij (PMV) gaat haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten

 • Achtergestelde leningen op 3 jaar
 • Waarborgcapaciteit van 3,4 miljard
 • Opschorting van terugbetaling voor 860 kmo’s
 • Financiële assistentie aan bedrijven
 • Uitbreiding winwinlening en vriendenaandeel
 • Lening handelshuur
 • Welvaartsfonds

Deze maatregel is verlengd tot 31 augustus.

 • Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met looptijd van maximum 6 jaar. Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020. 

 • Steunmaatregelen voor land- en tuinbouw

Aardappeltelers die door de coronapandemie geconfronteerd zijn met een onverkoopbare stock vrije aardappelen zullen  hiervoor een vergoeding krijgen. Ook sierteelthouders die naar aanleiding van de exploitatiebeperkingen door COVID-19 een omzetdaling hebbenn geleden, krijgen steun.

Meer info en aanvraagformulieren via Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.

 • Omgevingsvergunningen en ondernemers: opschorting en sluiting loketten

De Vlaamse Regering heeft ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures die ook voor ondernemers verregaande gevolgen kunnen hebben. Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer info over (beroeps)termijnen, ruimtelijke planning, leegstaande bedrijfsruimten,... 

De stad Antwerpen schort openbare onderzoeken die reeds liepen, tijdelijk op. Vanaf 5 mei worden ze verdergezet. Een lijst van de 70 opgeschorte openbare onderzoeken in Antwerpen vindt u hier.  Per dossier wordt bekeken hoe de verderzetting zal verlopen. Hiervoor contacteert u best de dienst omgevingsvergunningen. Op deze pagina vindt u alle informatie. 

Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het loket voor omgevingsvergunningen wordt om dezelfde reden ook tijdelijk volledig gesloten maar gaat vanaf 5 mei terug open volgens de oorspronkelijke uren. Dat is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Momenteel gaan enkel de noodzakelijke afspraken terug door in het kader van de openbare onderzoeken, bijvoorbeeld om documenten in te kijken die niet digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt. Een afspraak maken kan terug vanaf 5 mei. U kan het stedelijk loket voor omgevingsvergunningen ook digitaal of telefonisch bereiken. Op deze pagina vindt u alle informatie. 

Op de website van de stad vindt u meer informatie.

Bekijk meer info en de contactinformatie van het loket omgevingsvergunningen.

 • Tijdelijke hogere steun medische producten en beschermingsmateriaal

Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. Projecten moeten voor 1 november 2020 online worden ingediend.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap

Door de coronapandemie wordt de opstart als zelfstandige bemoeilijkt. Niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten kunnen rekenen op een transitiepremie, u leest er alles over op de website van de Vlaamse overheid

 • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen 

De Vlaamse Ondersteuningspremie is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die, ofwel een werknemer is ofwel een zelfstandige. De Vlaamse overheid voorziet in de mogelijkheid om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zelfstandigen met een arbeidshandicap ook in de toekomst beroep kunnen doen op de Vlaamse ondersteuningspremie. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid.

 • Uitstel betaling muziekfacturen en solidariteitsbijdrage auteurs en componisten

Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van o.a. muziek kan regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast.

Organiseerde u een evenement tussen 13 maart en 3 april? Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch. Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.  Meer info: www.unisono.be.

Hebt u als ondernemer verplicht uw zaak moeten sluiten? Auteurs, uitgevers en componisten  bieden solidariteitsbijdrage aan deze zaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Lees meer over het initiatief van Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties. 

 • Werkbaarheidscheques

Eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond ‘werkbaar werk’ binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Meer info over deze maatregel vindt u hier.

Fiscale maatregelen van federale overheid:
 

 • BTW, accijnzen, bedrijfsvoorheffing, belastingsaangifte

Ondernemingen kunnen rekenen op steunmaatregelen die hun bedrijf financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De Federale Overheidsdienst Financiën bundelt alle informatie

Om de financiële gevolgen voor ondernemers en bedrijven veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te verzachten, heeft de federale overheid op 18 maart, extra maatregelen genomen. Concreet verleent de overheid uitstel voor het indienen van sommige aangiften en het uitvoeren van verschillende betalingen en fiscale vrijstelling op de steunmaatregelen.

Ter ondersteuning van de horeca zal het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlagen van 12 pct. tot 6 pct. Deze tijdelijke maatregel is gepland tot en met 31 december 2020. 

Meer info over terugbetaling van accijnzen op tankbier en bier in vaten naar aanleiding van verplichte sluiting, vindt u op de website van de FOD Financiën.

 • Tijdelijke ruling over onkostenvergoeding thuiswerk 

Hebt u administratieve medewerkers die hun werk de volgende weken van thuis uit doen, dan kan u hen hiervoor een netto vergoeding geven. Om zeker te zijn dat de werknemer hierop later geen belastingen zal moeten betalen, kan u op een vlotte manier een tijdelijke ruling aanvragen bij de FOD Financiën.
 

Fiscale maatregelen van de Vlaamse overheid:
 

 • Vlaamse Belastingdienst: onroerende voorheffing & verkeersbelasting

Naast de aangepaste federale maatregelen op het vlak fiscaliteit zijn er ook enkele Vlaamse initiatieven. De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. Voor vervoersbedrijven is dit zeker belangrijk. Alle info vindt u hier op de website van de Vlaamse overheid.
 

2. Steunmaatregelen van andere instellingen
 

 • Microkredieten van microStart

MicroStart financiert ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling voorgesteld worden van maximaal 3 maanden. Een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte werd bijkomend gecreëerd: mS Express microkrediet. Het is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel cashflowbehoeften op te lossen. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van €1.000 zonder waarborgstelling aan. Voor informatie zie microstart.be.
 

3. Aanvullende steunmaatregelen voor specifieke sectoren

 • Dienstenchequesector

De Vlaamse regering heeft beslist om de subsidie van de dienstencheques tijdelijk te verhogen voor prestaties tussen 16 maart en 30 juni 2020 om tegemoet te komen aan een aantal bijkomende kosten. Meer info voor uw onderneming leest u hier.

 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Crèches en kinderopvanginitiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven. De stad Antwerpen neemt financiële ondersteuningsmaatregelen voor de kinderopvangsector

Ook de Vlaamse regering wil de nadelige financiële gevolgen ten gevolge van de coronacrisis opvangen en neemt daarom een aantal maatregelen. Deze maatregelen gelden ter ondersteuning van gezinnen en organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning.

Naast de compensatieregeling heeft de Vlaamse regering ook beslist om te investeren in de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang.

 • Evenementen-, cultuur-, media- en jeugdsector

Concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals… tal van recreatieve activiteiten zijn uitgesteld of afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, zijn er maatregelen genomen. Voor vragen over de terugbetaling van tickets vindt u meer info op deze pagina. Er werd een Vlaams noodfonds opgericht voor de compensatie van de coronaschade. Alle informatie voor de cultuur, jeugd- en mediasector op de website van Vlaanderen

Het Vlaams Audiovisueel fonds creëert een tijdelijke subsidielijn onder de vorm van slatefunding.​ Het gaat over een pakket van 3 tot 5 audiovisuele creatieprojecten, voor een totaal geplafonneerd bedrag van maximum € 250.000. Het betreft een eenmalige steunmaatregel, nog uit te voeren in 2020. Meer informatie op de website van VAF.

Organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid hebben ontvangen in het beleidsveld cultuur, en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben, kunnen bijkomende subsidies aanvragen. Voor de bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus.

 • Toerisme- en reissector

Meer informatie over de steunmaatregelen voor de toeristische sector vindt u hier.

Reizigers vinden meer informatie over annuleringen en verzekeringen op de website van de federale overheid.

 • Land- en tuinbouw

Ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende aanvullende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie: website van het departement Landbouw & Visserij. Bijkomend voor deze sector zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.

 • Horeca

Het Waarborg- & Sociaal Fonds Horeca verleent uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies. Voor de eerste 2 trimesters van 2020 worden geen verwijlinteresten aangerekend in geval van laattijdige betaling van de voorschotten. De uiterste betaaldatum wordt 15 oktober 2020.

Hebt u als horecaondernemer verplicht uw zaak moeten sluiten? Auteurs bieden solidariteitsbijdrage aan deze horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Lees meer over het initiatief van Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties.

 • Taxi-, autobus- en autocarsector

De taxisector en de autobus- en autocarsector kunnen coronasteun aanvragen via een e-loket van de Vlaamse overheid. De vraag naar taxi- en busvervoer viel door de coronacrisis zwaar terug. Bedrijven kunnen t.e.m. 31 augustus 2020 een aanvraag indienen. 

 • Sociale Economie

De Vlaamse Regering keurde vijf ondersteuningsmaatregelen goed ter ondersteuning voor sociale economie in het kader van de coronaviruspandemie. De maatregelen moeten ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen.

De provincie Antwerpen startte een samenwerking met Trividend om bedrijven in sociale economie te ondersteunen. Trividend Provincie Antwerpen cvba voorziet renteloze leningen tussen 10.000 en 50.000 euro om investeringen in sociale economie te ondersteunen

4. Succesvol heropenen

Bekijk hier het artikel met preventietips, praktische tips, hulp om uw financiële situatie onder controle te krijgen en welke hulp stad Antwerpen aanbiedt.

Stedelijke steunmaatregelen

Ook het stadsbestuur kiest ervoor om zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Een overzicht van alle steunmaatregelen van de stad Antwerpen vindt u hier.

Deel deze pagina: