Corona: Federale, Vlaamse en andere steunmaatregelen voor ondernemers

Als ondernemer kan u op heel wat steun rekenen van de federale en Vlaamse overheid en van andere instellingen. Voor bepaalde specifieke sectoren gelden nog extra steunmaatregelen. Op deze pagina leest u er alles over. Bekijk ook zeker de algemeen geldende preventietips

1. Federale en Vlaamse steunmaatregelen

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, nemen de federale en Vlaamse Regering extra maatregelen.

Steunmaatregelen van federale en Vlaamse overheid:

Fiscale maatregelen van federale en Vlaamse overheid:

Steunmaatregelen van federale overheid: 

 • Arbeidsorganisatie
  - Arbeidsduurvermindering voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden
  Bevindt uw onderneming zich in herstructurering of in financiële moeilijkheden, dan krijgt u de mogelijkheid om de arbeidsduur van uw werknemers te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten. Het gaat onder meer over de mogelijkheid om tijdelijk een vermindering van de arbeidsduur toe te passen om de vermindering van activiteit te compenseren en de loonkost te doen dalen zonder te moeten overgaan tot ontslagen. Deze maatregel is erop gericht ontslagen te voorkomen. Meer info over deze maatregel. 

  - Vergoeding voor telewerk
  Zet uw bedrijf in op telewerk? Dan kan u uw werknemers vergoeden voor de hieraan verbonden kosten, dit tot een maximum van 127 euro per maand.Alle info over de vergoeding voor telewerk.
   

 • Bankenplan

Op 31 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt voor alle gezonde niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ze krijgen gratis uitstel van betaling van toekomstige maandaflossingen van bestaande kredieten voor maximaal 6 maanden of uiterlijk tot en met 30 juni 2021. 

Een staatswaarborg tot 50 miljard wordt gegarandeerd voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Via deze link leest u meer. De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer details over deze maatregelen leest u hier.

 • Sociale bijdragen

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen:

 • vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020;
 • uitstel van betaling met een jaar;
 • afbetalingsplannen tot eind 2021;
 • vrijstelling van sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2020;
 • compensatie voor de RSZ-bijdragen voor ondernemingen uit de horecasector, uit de evenementensector en exploitanten van kermisattracties.
 • niet alleen werkgevers, maar ook toeleveranciers zullen gebruik kunnen maken van deze steunmaatregelen. 

Op de site van fgov vindt u meer informatie. 

 • Tijdelijke werkloosheid 

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken.  Alle ondernemingen krijgen nu de kans om het soepele coronastelsel te blijven gebruiken tot 31 maart 2021.

Op www.vlaio.be vindt u alle info over tijdelijke werkloosheid, hoe werkgevers een elektronische aangifte doen en een validatieboek invullen. 

Bijkomend heeft de Federale Regering op 6 november beslist om deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen en dat de RVA een supplement op de eindejaarspremie zal uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Meer info op www.vlaio.be.  

Tijdelijk werklozen mogen werken bij een andere werkgever. Als ze bij die nieuwe werkgever betaald worden, vervalt hun recht op een werkloosheidsuitkering. Vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie is ook toegestaan. Werknemers die vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid gezet werden al een bijberoep uitoefenden, mogen dit blijven doen zonder effect op hun werkloosheidsuitkering. Deze website zet alles voor u op een rijtje.

 • Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijv. tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart ondernemingen tijd en kosten voor administratieve formaliteiten. Meer info bij vlaio.be

 • Vervanginkomen voor zelfstandigen / overbruggingsrecht

Corona-overbruggingsrecht
Wanneer de overheid u verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, komt u meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Alle info vindt u op de site van RSVZ.

 

 • Investeringsaanmoedigingen

  • Tax shelter

Kent uw kmo negatieve gevolgen omwille van de Covid-19 crisis? Dan kan u vanaf nu gebruik maken van de tax shelter. De regering breidt de bestaande tax shelter voor start-ups en scale-ups namelijk uit tot het einde van 2020. (De inschrijving is afgesloten maar de fiscale verwerking loopt nog tot 31/3/2021)

Waaruit bestaat de tax shelter? Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30 of 45% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel). Alle info over tax shelter.

 • Verhoogde investeringsaftrek

Het aftrekpercentage voor investeringen stijgt om zo ondernemers aan te sporen te investeren. Gaat u tussen 12 maart en 31 december 2022 een investering aan? Dan kan u die voor 25% aftrekken. Alle info over de verhoogde investeringsaftrek.

 • Opschorting btw-voorschot van december 2020

Om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren, schort de regering het btw-voorschot van december 2020 op. Normaal gezien moet uw onderneming vóór 20 december een btw-voorschot betalen. Daarvoor krijgt u nu een maand uitstel. Alle info over de opschorting btw-voorschot.

 

Steunmaatregelen van Vlaamse overheid
 

 • Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden 

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Arbeidskaart voor economische migranten

Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren.

Bekijk de dringende Vlaamse maatregelen

 • Beschermingsmechanisme: premie bij minstens 60% omzetverlies

Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB) : wordt verlengd tot eind februari 2021 onder dezelfde voorwaarden. 

 • Voor omzetverlies van 1 oktober t.e.m. 15 november, kan je tot 31 december 2020 om 15u een aanvraag indienen.
 • Voor omzetverlies van 16 november t.e.m. 31 december, kan je VANAF 4 januari om 14u een aanvraag indienen.

Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Wanneer ze kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 bij een omzetdaling van minstens 60% dient de omzetdaling wel aangetoond te worden. Deze afwijking geldt niet voor restaurants waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

De maximale steun bedraagt, bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020: € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers, € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer en € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.  
Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor wie verplicht gesloten is: € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers, € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers en € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 • Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is uw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken en moet u zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Meer info over het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen vindt u hier.

 • Financiële steunmaatregelen PMV

De Vlaamse Investeringsmaatschappij (PMV) gaat haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten

 • Achtergestelde leningen op 3 jaar: versoepelde voorwaarden: minimale effectieve tewerkstelling van 60% ipv 80%.
 • Waarborgcapaciteit van 3,4 miljard.
 • Opschorting van terugbetaling voor 860 kmo’s.
 • Financiële assistentie aan bedrijven.
 • Uitbreiding winwinlening en vriendenaandeel.
 • Lening handelshuur is nu ook uitgebreid naar de eventsector.

 • Globalisatiepremie

Een maatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd, zoals een nieuwe globalisatiepremie (2021). Meer info volgt. 

Ondernemingen die van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden. 

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn. Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

 • Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met looptijd van maximum 6 jaar. Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020. 

 • Omgevingsvergunningen en ondernemers

De Vlaamse Regering heeft ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures die ook voor ondernemers verregaande gevolgen kunnen hebben. Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer info over (beroeps)termijnen, ruimtelijke planning, leegstaande bedrijfsruimten,... 

Het loket voor omgevingsvergunningen van stad Antwerpen is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Momenteel gaan enkel de noodzakelijke afspraken terug door in het kader van de openbare onderzoeken, bijvoorbeeld om documenten in te kijken die niet digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt. U kan het stedelijk loket voor omgevingsvergunningen ook digitaal of telefonisch bereiken. Op deze pagina vindt u alle informatie. 

 • Tijdelijke hogere steun medische producten en beschermingsmateriaal

Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. Projecten moeten voor 1 mei 2021 online worden ingediend.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap

Door de coronapandemie wordt de opstart als zelfstandige bemoeilijkt. Niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten kunnen rekenen op een transitiepremie, u leest er alles over op de website van de Vlaamse overheid

De transitiepremie wordt tijdelijke uitgebreid naar werkzoekende twintigers en werkzoekenden uit de kansengroepen (kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap of die geboren zijn in een land buiten de EU) zonder leeftijdsvoorwaarde. De uitbreiding zou lopen van 1 april 2021 tot 1 april 2022. Deze uitbreiding is nog niet operationeel, meer over deze beslissing van de Vlaamse Regering leest u hier.

 • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen 

De Vlaamse Ondersteuningspremie is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die, ofwel een werknemer is ofwel een zelfstandige. De Vlaamse overheid voorziet in de mogelijkheid om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zelfstandigen met een arbeidshandicap ook in de toekomst beroep kunnen doen op de Vlaamse ondersteuningspremie. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid.

 • Uitstel betaling muziekfacturen en solidariteitsbijdrage auteurs en componisten

Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via 1 licentie het gebruik van o.a. muziek kan regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast.

Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch. Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.  Meer info: www.unisono.be.

Hebt u als ondernemer verplicht uw zaak moeten sluiten? Auteurs, uitgevers en componisten  bieden solidariteitsbijdrage aan deze zaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. 

 • Werkbaarheidscheques

Eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond ‘werkbaar werk’ binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Meer info over deze maatregel vindt u hier.
 

Fiscale maatregelen van federale overheid:
 

 • BTW, accijnzen, bedrijfsvoorheffing, belastingsaangifte

Ondernemingen kunnen rekenen op steunmaatregelen die hun bedrijf financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De Federale Overheidsdienst Financiën bundelt alle informatie

Om de financiële gevolgen voor ondernemers en bedrijven veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te verzachten, heeft de federale overheid extra maatregelen genomen. Concreet verleent de overheid uitstel voor het indienen van sommige aangiften en het uitvoeren van verschillende betalingen en fiscale vrijstelling op de steunmaatregelen.

Een aantal van deze fiscale maatregelen werden verlengd op 6/11, maar er zijn uitzonderingen, zie hier voor een overzicht.  

 • Tijdelijke ruling over onkostenvergoeding thuiswerk 

Hebt u administratieve medewerkers die hun werk de volgende weken van thuis uit doen, dan kan u hen hiervoor een netto vergoeding geven. 
 

Fiscale maatregelen van de Vlaamse overheid:
 

Vlaamse Belastingdienst
Naast de aangepaste federale maatregelen op het vlak fiscaliteit zijn er ook enkele Vlaamse initiatieven. De Vlaamse Belastingdienst voorziet vanaf 1 november een aantal steunmaatregelen zoals verlenging van de termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Alle info vindt u hier. Ondernemingen krijgen tot 30 april 2021 de tijd om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. Let op! De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel automatisch. Heb je een eenmanszaak? Dan moet je de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen.

2. Steunmaatregelen van andere instellingen
 

 • Microkredieten van microStart

MicroStart financiert ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling voorgesteld worden van maximaal 3 maanden. Een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte werd bijkomend gecreëerd: mS Express microkrediet. Het is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel cashflowbehoeften op te lossen. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van €1.000 zonder waarborgstelling aan. Voor informatie zie microstart.be.
 

3. Aanvullende steunmaatregelen voor specifieke sectoren

 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Crèches en kinderopvanginitiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven. De stad Antwerpen neemt financiële ondersteuningsmaatregelen voor de kinderopvangsector

Ook de Vlaamse regering wil de nadelige financiële gevolgen ten gevolge van de coronacrisis opvangen en neemt daarom een aantal maatregelen.

 • Evenementen-, cultuur-, media- jeugd- en gamesector

Concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals… tal van recreatieve activiteiten zijn uitgesteld of afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, zijn er maatregelen genomen. Voor vragen over de terugbetaling van tickets vindt u meer info op deze pagina. Er werd een Vlaams noodfonds opgericht voor de compensatie van de coronaschade.
Voor de culturele sector werd ook de culturele activiteitenpremie ingevoerd: een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. 

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Ben je door de huidige crisis genoodzaakt om in een afgeslankte bezetting op te treden, dan kan je gebruik maken van de Beurs om uw artistiek budget te boosten, waarbij je budget wordt aangevuld met € 300 per concert. Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen steun aanvragen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden . In de maand waarvoor u steun vraagt, krijgt u geen vervangingsinkomen. U kan nog steun aanvragen tot 13 december 2020 (voor november) en tot 17 januari 2021 (voor december). 

State of the Arts is een open platform van kunstenaars en kunstwerkers. Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen.

 • Gamesector 

De Vlaamse regering trekt 100.000 euro uit om de Vlaamse gamesector te steunen. Daarnaast investeert de regering elk jaar ongeveer 1,5 miljoen euro via het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in sterke gameprojecten. In het kader van de relance wordt ook 15 miljoen euro extra vrijgemaakt voor betere ondersteuning van de producenten en versterking van het VAF. Een deel van deze middelen gaat naar het Gamefonds.

 • Toerisme- en reissector

Meer informatie over de steunmaatregelen voor de toeristische sector vindt u hier.

Reizigers vinden meer informatie over annuleringen en verzekeringen op de website van de federale overheid.

NIEUW 15/1/2021 - Scherpere regels voor reizigers en vervoersmaatschappijen uit onder meer het VK

Ons land scherpt de regels aan voor reizigers en vervoersmaatschappijen die van buiten de EU en buiten de Schengenzone naar België reizen. De verstrenging moet enerzijds de controle op de toepassing van de regels versterken en om anderzijds de verantwoordelijkheid van de vervoerder versterken. Concreet moeten voortaan ook die reizigers het PLF-document invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben een negatieve test voorleggen voor binnenkomst.

Specifiek gaat het over de volgende vervoersmaatschappijen : 

 • de openbare of private luchtvervoerder; 
 • de openbare of private zeevervoerder;
 • de binnenvaartvervoerder;
 • de openbare of private trein- of busvervoerder 

 

 • Land- en tuinbouw

Ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende aanvullende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie: website van het departement Landbouw & Visserij. Bijkomend voor deze sector zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.

 • Sociale Economie

De Vlaamse Regering keurde vijf ondersteuningsmaatregelen goed ter ondersteuning voor sociale economie in het kader van de coronaviruspandemie. De maatregelen moeten ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen. 

De Vlaamse Regering voorziet een herstelkrediet corona voor de sociale economie. Ondernemingen met een sociale doelstelling die omwille van de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten, kunnen voortaan een voordelige lening aanvragen van minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro.

De provincie Antwerpen startte een samenwerking met Trividend om bedrijven in sociale economie te ondersteunen. Trividend Provincie Antwerpen cvba voorziet renteloze leningen tussen 10.000 en 50.000 euro om investeringen in sociale economie te ondersteunen

Als eerste sociale crowdfundingplatform maakte Socrowd in mei 1 miljoen euro vrij om organisaties en projecten met een positieve impact op de samenleving te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. Dit met een renteloze lening tot 150.000 euro. Hoe werkt het? De organisatie of het project haalt een derde van het bedrag op bij hun achterban en Socrowd doet de inleg maal 3. 

 

Stedelijke steunmaatregelen

Ook het stadsbestuur kiest ervoor om zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen. Een overzicht van alle steunmaatregelen van de stad Antwerpen vindt u hier.

Deel deze pagina: