Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. De stad reserveert voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

Fiscale steunmaatregelen

 • De stad heeft beslist om de volgende belastingen en retributies niet aan te rekenen:
  • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits),
   • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op de horeca-belasting voor dit aanslagjaar.
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op overnachtingen in toeristische logies voor kwartalen 2 en 3,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de belasting op vestigingen,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op vestigingen met detailhandel als officiële activiteitsomschrijving op basis van de NACEBEL-code.
   • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 50% op deze belasting voor dit aanslagjaar.
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars,
   • Als lokale handelaar hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven.
  • de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder,
   • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op deze belasting voor dit aanslagjaar.
   • Als houder van de exploitatievergunning van een taxidienst en/of de vergunning voor een verhuurdienst van een of meerdere voertuigen met bestuurder hoeft u niets te doen of aan te vragen. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de retributie op standplaatsen openbare markten en ambulante handel op het openbaar domein.
   • Als marktkramer met een abonnement op een of meer Antwerpse markten, hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen. Voor het standgeld en de elektriciteitsretributie van kwartaal 2 krijgt u automatisch een creditnota. 
   • Als u als ambulante handelaar verplicht werd te sluiten, krijgt u een terugbetaling van uw factuur van kwartaal 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen of aan te vragen. U krijgt automatisch een creditnota voor de facturen van kwartaal 2 toegestuurd.
     
 • Vermindering standgelden markten 3e kwartaal

De stad Antwerpen wenst de markthandelaars op de Antwerpse markten te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor het 3e kwartaal van 2020 niet aan te rekenen. Berekend op de geschatte inkomsten bedraagt deze ondersteuning €300.000 die de stad minder zal ontvangen. 

 

 • Vermindering standgelden lokale en bovenlokale kermissen

De stad Antwerpen wenst de kermisondernemers op de Antwerpse lokale en bovenlokale kermissen, zonder de Sinksenfoor, te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor het volledige jaar 2020 niet aan te rekenen. 

 • Vermindering standgelden Sinksenfoor

Er is geen wintereditie van de Sinksenfoor op Park Spoor Oost. De stad Antwerpen wenst de kermisondernemers op de Antwerpse Sinksenfoor te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor de eerstvolgende Sinksenfoor te verminderen met 80 procent.

 • Voor de belastingen en retributies die voor een heel (aanslag)jaar geïnd worden, wordt het betreffende kwartaal pro rata verrekend.

De invordering van bovengenoemde belastingen en retributies wordt tijdelijk onderbroken en er worden geen nieuwe aanslagen gevestigd, noch facturen verstuurd zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn. Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.

Maatregelen en ademruimte voor start-ups en lokale ondernemers

Toegankelijk aankoopbeleid van stad Antwerpen: ‘Buy from Startups’ wordt verbreed. 

 • Met een minimale administratieve inspanning kunnen lokale ondernemers en zelfstandigen voortaan meedingen naar stedelijke overheidsopdrachten.
 • De stad Antwerpen stapt af van het principe om aankopen maximaal te bundelen in grote raamovereenkomsten met een looptijd van vier jaar, waardoor ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen de kans krijgen zich kandidaat te stellen.
 • Voor haar aankoopbeleid beperkt de stad de administratie tot het strikte minimum.
 • De tijd die verstrijkt tussen het indienen van een offerte en de toewijzing van een opdracht wordt zo kort mogelijk gehouden.
 • De stad zal lokale ondernemers en zelfstandigen periodiek op de hoogte brengen over nieuwe opdrachten die ze uitschrijft.
 • De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan € 50.000 exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. De stad geeft alle reeds gestelde borgen die kleiner zijn dan € 2.500 vrij binnen de 30 kalenderdagen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de dertig kalenderdagen.
 • De stad maakt 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met innovatieve oplossingen die hulp bieden in deze coronacrisis. 
 • De stad maakt €923.000 vrij om negen projecten te realiseren die werkgevers en werknemers door de coronacrisis loodsen. Om uw onderneming corona-proof te maken, kan u met gratis begeleiding uw HR-beleid hertekenen.
 • Ondernemers die hun innovatienood willen aanpakken samen met een externe expert, kunnen een strategisch of toegepast innovatietraject volgen. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. matcht de ondernemer met een creatief- of innovatiebureau dat een individueel traject aanbiedt op maat van het bedrijf. De stad ondersteunt financieel met een voucher van 500,00 euro. Lees meer  en vul zeker de vragenlijst in, dan neemt ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. contact op.
   
 • De stad betaalt opdrachtnemers binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur en zet maximaal in op onmiddellijke betaling. Opdrachtnemers kunnen een herziening van de uitvoeringstermijn bekomen voor de duurtijd van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zodat deze omstandigheden geen aanleiding geven tot het toepassen van vertragingsboetes. De stad scheldt de vorderingen kwijt op (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, kantoren en parkings, en dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben. Deze maatregel blijft gelden tot eind 2020.
   
 • Ondernemers kunnen vervoegd aanspraak maken op een vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf.
  Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?
  - Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
  - Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.

Steunmaatregelen voor de Antwerpse detailhandel- en horecasector
 

 • Toelage thematische initiatieven

Er is een nieuwe toelage ‘thematische initiatieven’ die de Antwerpse detailhandel en horeca steunt. Werk je samen met andere ondernemers rond thema’s die Antwerpen promoten als shopping- en horecastad? Dan kan je deze thematische toelage aanvragen. De toelage steunt gebiedsoverschrijdende initiatieven en stimuleert samenwerkingen tussen gelijkgestemde ondernemers. Bekijk de voorwaarden en enkele voorbeelden

 • Horecataks

De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op de horeca-belasting voor dit aanslagjaar.

 • Steunacties voor lokale ondernemers

De stad Antwerpen ondersteunt lokale ondernemers door volop in te zetten op campagnes om bezoekers naar de stad te trekken o.a. met de website Antwerpen straalt , hét inspiratieplatform voor leuke activiteiten in Antwerpen

Verder besliste de stad ook om zoveel mogelijk aan te kopen bij lokale handelaars, investeerde extra in communicatie naar handelaars en horeca-uitbaters bij de heropening van deze sectoren en verhoogde het budget voor Smaakmeesters.

 • Starterscoaching uitgebreid: coaching voor alle handelaars en ondernemers in de horeca 

De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in horeca, maar álle handelaars en horecaondernemers, kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies. Het toelagereglement is tot 31 december 2020 uitgebreid voor:

 • alle ondernemers in de sectoren horeca en detailhandel;
 • ondernemers met een initiatief om de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken te verhogen en te promoten, zoals een gezamenlijke webshop.

Meer info over deze coachingsessies leest u hier.  

 • Toelage voor culturele activiteit in handelszaak 

Handelaars kunnen een toelage aanvragen voor het inschakelen van professionele kunstenaars. De toelage is begrensd door deze maxima:

- maximaal €250 voor iedere kunstenaar of ondersteunende medewerker betrokken bij de uitvoering van de culturele activiteit;
- maximaal €1.000 per culturele activiteit georganiseerd door een individuele handelszaak;
- maximaal €5.000 per culturele activiteit georganiseerd door een handelaarsvereniging;
- maximaal 5 culturele activiteiten per handelszaak of handelaarsvereniging tijdens de duurtijd van het toelagereglement.

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en geldt tot en met 30 juni 2021. Lees hoe u deze toelage moet aanvragen.

 • Tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen ​​​

  Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie maakt stad Antwerpen het mogelijk om vergunde terraszones tijdelijk uit te breiden. Meer info over de aanvraag en de voorwaarden vindt u hier. Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterterras onder bepaalde voorwaarden. 
   

 • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

Als u een investering uitvoert in het kader van preventie tegen het coronavirus en deze factureert in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020, verleent de stad Antwerpen, éénmalig, een bijkomende renovatietoelage. Het gaat om de plaatsing van een kassascherm, scheidingswand, beschermingswand, display of telsysteem in een winkel of horecazaak met een oppervlakte tot 400m². De investeringen worden voor 50% terugbetaald met een maximum van 2.000,00 EUR. 

 • Verhoging toelage handelaarsvereniging

De stad Antwerpen verhoogt, tot 31 december 2020, de toelage voor grootschalige initiatieven van 5.000 naar 15.000 euro en het toelagepercentage van 50% naar 75%. Met deze maatregel wil de stad zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen uit de detailhandel en horeca ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

Andere stedelijke initiatieven

 • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de tweede jaarhelft of in 2021.

 • Stad Antwerpen steunt kinderopvangsector

De stad Antwerpen wil alle ondernemers of organisaties ondersteunen in deze moeilijke tijden, ook de organisatoren van kinderopvang. De stad Antwerpen neemt volgende financiële ondersteuningsmaatregelen:

- De stad beslist om de belasting op de vestigingen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen.De stad beslist om de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval niet aan te rekenen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020.

- De voorziene bedragen van kinderopvangtoelage voor maart zullen snel worden uitbetaald. Dit in functie van continuïteit voor de kinderopvangsector. De uitbetaling gebeurt op voorwaarde dat de 'maandbevestigingen’ door de kinderdagverblijven voor maart in orde zijn, en onder voorbehoud van een eventuele latere verrekening, bv. met eventuele steunmaatregelen van de stedelijke en andere overheden. Er kan geen dubbele financiering worden toegestaan. Dit principe wordt doorgetrokken naar april, op voorwaarde dat voor eind april maandbevestigingen worden doorgegeven.

- De stad wijkt hierbij voorlopig af van het principe dat de kinderopvangtoelage enkel wordt uitbetaald als de ouders ook hebben betaald. Er wordt betaald op basis van het opvangplan, tot het kind 3 jaar wordt.

- De organisatoren die kinderopvang uitbaten in een stedelijk pand zullen tijdelijk geen concessievergoeding moeten betalen. De betaling is opgeschort voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus 1 extra maand met een afronding naar boven op maandbasis.

- De stad wil een eenmalige financiële tegemoetkoming toekennen aan alle kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Zij zullen aanspraak kunnen maken op een som ter waarde van 64 euro per kindplaats. Met deze subsidie zouden de organisatoren van kinderopvang hun gemiddelde vaste kosten die blijven doorlopen ongeveer moeten kunnen dekken. In het totaal voorziet de stad hiervoor een budget van ruim 109.000 euro. 87 ondernemers in de kinderopvang zullen de toelage kunnen aanvragen. De organisatoren van kinderopvang die in aanmerking komen, ontvangen een mail van de stad met daarin alle informatie over hoe ze deze ondersteuning kunnen aanvragen.

 • De stad voorziet 80.000 euro voor 'cocreatietrajecten'. 

Kmo's en creatieve ondernemers, actief in productontwikkeling en design services, versterken elkaar in een 'cocreatietraject'. Antwerp. Powered By Creatives' koppelt tijdens het traject kmo’s aan creatieve ondernemers, samen werken ze een innovatietraject voor de kmo uit. Met het extra budget kunnen 50 bijkomende ‘cocreatietrajecten’ worden gevolgd. Lees alles over de innovatietrajecten in dit artikel.

 • Heropstart van het toerisme in Antwerpen

Visit Antwerpen lanceert samen met het event- en marketingbureau Zanzibar, het boekingsplatform ‘Experience Antwerp’

 • Diamant

De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met zes maanden verlengd.

 • ‘Best practices’ delen

Tijdens de heropstart zullen veel ondernemers zich graag laten adviseren op het vlak van onder meer de fysieke heropstart van activiteiten, financiën, fusies en overnames. Samen met relevante partners zal de stad Antwerpen ‘best practices’ delen en ondernemers helpen om bedrijfsactiviteiten weer op te starten. Zo start er bijvoorbeeld binnenkort een project bij The Beacon rond een 'Covid-19 proof office'.

 • Export en acquisitie

Om de exportkansen van Antwerpse bedrijven en de aantrekkingskracht van buitenlandse bedrijven naar Antwerpen te versterken, zal de stad aan Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flanders Investment & Trade voorstellen om een strategie uit te werken.

Deel deze pagina: