Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor de Antwerpse economie. Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra  om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. De stad reserveert voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

Fiscale steunmaatregelen

 • De stad heeft beslist om de volgende belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen:
  • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits en ook voor kwartaal drie),
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op overnachtingen in toeristische logies,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de belasting op vestigingen,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars,
   • Als lokale handelaar hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven.
  • de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder,
   • Als houder van de exploitatievergunning van een taxidienst en/of de vergunning voor een verhuurdienst van een of meerdere voertuigen met bestuurder hoeft u niets te doen of aan te vragen. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de retributie op standplaatsen openbare markten en ambulante handel op het openbaar domein.
   • Als marktkramer met een abonnement op een of meer Antwerpse markten, hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen. Voor het standgeld en de elektriciteitsretributie van kwartaal 2 krijgt u automatisch een creditnota. 
   • Als u als ambulante handelaar verplicht werd te sluiten, krijgt u een terugbetaling van uw factuur van kwartaal 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen of aan te vragen. U krijgt automatisch een creditnota voor de facturen van kwartaal 2 toegestuurd.
     
 • Vermindering standgelden markten 3e kwartaal

De stad Antwerpen wenst de markthandelaars op de Antwerpse markten te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor het 3e kwartaal van 2020 niet aan te rekenen. Berekend op de geschatte inkomsten bedraagt deze ondersteuning €300.000 die de stad minder zal ontvangen. De aanpassing van het retributiereglement wordt nog afzonderlijk aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

 • Vermindering standgelden lokale en bovenlokale kermissen

De stad Antwerpen wenst de kermisondernemers op de Antwerpse lokale en bovenlokale kermissen, zonder de Sinksenfoor, te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor het volledige jaar 2020 niet aan te rekenen. Berekend op de geschatte inkomsten bedraagt deze ondersteuning €53.000 die de stad minder zal ontvangen. De aanpassing van het retributiereglement wordt nog afzonderlijk aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

 • Vermindering standgelden Sinksenfoor

De stad Antwerpen wenst de kermisondernemers op de Antwerpse Sinksenfoor te ondersteunen door de retributie voor de standgelden voor de eerstvolgende Sinksenfoor te verminderen met tachtig procent. Berekend om de geschatte inkomsten bedraagt deze ondersteuning €485.951,20 die de stad minder zal ontvangen. De aanpassing van het retributiereglement wordt nog afzonderlijk aan het college en de gemeenteraad voorgelegd

 • Voor de belastingen en retributies die voor een heel (aanslag)jaar geïnd worden, wordt het betreffende kwartaal pro rata verrekend.

De invordering van bovengenoemde belastingen en retributies wordt tijdelijk onderbroken en er worden geen nieuwe aanslagen gevestigd, noch facturen verstuurd zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn. Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.

   

  Maatregelen en ademruimte voor start-ups en lokale ondernemers

  • Voor start-ups en scale-ups met achtergestelde leningen die niet op de steun van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) kunnen rekenen, indien er een gebrek aan financiële middelen zou zijn van het fonds, onderzoekt de stad welke financiële steun zij kan bieden aan deze start-ups en scale-ups. De stad reserveert 4 miljoen euro om, in een identieke formule als PMV, achtergestelde leningen te verstrekken.
    
  • Toegankelijk aankoopbeleid van stad Antwerpen: ‘Buy from Startups’ wordt verbreed. 
   • Om lokale ondernemers en zelfstandigen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis, besliste de stad haar aankoopbeleid toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Met een minimale administratieve inspanning kunnen lokale ondernemers en zelfstandigen voortaan meedingen naar stedelijke overheidsopdrachten.
   • De stad Antwerpen stapt af van het principe om aankopen maximaal te bundelen in grote raamovereenkomsten met een looptijd van vier jaar, waardoor ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen de kans krijgen zich kandidaat te stellen.
   • Voor haar aankoopbeleid beperkt de stad de administratie tot het strikte minimum.
   • De tijd die verstrijkt tussen het indienen van een offerte en de toewijzing van een opdracht wordt zo kort mogelijk gehouden.
   • De stad zal lokale ondernemers en zelfstandigen periodiek op de hoogte brengen over nieuwe opdrachten die ze uitschrijft.
     
  • De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 50.000,00 EUR exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. De stad geeft alle reeds gestelde borgen die kleiner zijn dan 2.500,00 EUR vrij binnen de 30 kalenderdagen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de dertig kalenderdagen.
    
  • De stad maakt 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met innovatieve oplossingen die hulp bieden in deze coronacrisis. De nieuwe oproep geeft projecten een financiële ondersteuning die structurele innovatieve oplossingen aanreiken voor een veranderende economische en maatschappelijke realiteit.
    
  • Ondernemers die hun innovatienood willen aanpakken samen met een externe expert, kunnen in september een strategisch of toegepast innovatietraject volgen. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. matcht de ondernemer met een creatief- of innovatiebureau dat een individueel traject aanbiedt op maat van het bedrijf. De stad ondersteunt financieel met een voucher van 500,00 euro. Lees meer  en vul zeker de vragenlijst in, dan neemt ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. contact op in augustus.
    
  • De stad betaalt opdrachtnemers binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur en zet maximaal in op onmiddellijke betaling. Opdrachtnemers kunnen een herziening van de uitvoeringstermijn bekomen voor de duurtijd van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zodat deze omstandigheden geen aanleiding geven tot het toepassen van vertragingsboetes. De stad scheldt de vorderingen kwijt op (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, kantoren en parkings, en dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben. Deze maatregel blijft gelden tot eind 2020.
    
  • Ondernemers kunnen vervoegd aanspraak maken op een vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf.
   Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?
   - Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
   - Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.

   

  Steunmaatregelen voor de  Antwerpse detailhandel- en horecasector
   

  • Toelage thematische initiatieven

  Er is een nieuwe toelage ‘thematische initiatieven’ die de Antwerpse detailhandel en horeca steunt. Werk je samen met andere ondernemers rond thema’s die Antwerpen promoten als shopping- en horecastad? Dan kan je deze thematische toelage aanvragen. De toelage steunt gebiedsoverschrijdende initiatieven en stimuleert samenwerkingen tussen gelijkgestemde ondernemers. Bekijk de voorwaarden en enkele voorbeelden

  • Horecataks

  De stad Antwerpen beslist om de horeca-belasting voor het tweede en derde kwartaal van aanslagjaar 2020 niet aan te rekenen. Ook het tweede kwartaal werd al eerder kwijtgescholden.

  • Steunacties voor lokale ondernemers

  De stad Antwerpen ondersteunt lokale ondernemers door volop in te zetten op campagnes om bezoekers naar de stad te trekken o.a. met een vervolg campagne van 'Ik Koop Antwerps', een online platform waarop klanten hun aankopen doen bij lokale ondernemers en de campagne  Antwerpen straalt , hét inspiratieplatform voor een zomer in Antwerpen

  Verder besliste de stad ook om zoveel mogelijk aan te kopen bij lokale handelaars, investeerde extra in communicatie naar handelaars en horeca-uitbaters bij de heropening van deze sectoren en verhoogde het budget voor Smaakmeesters.

  • Starterscoaching uitgebreid: coaching voor alle handelaars en ondernemers in de horeca 

  De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in horeca, maar álle handelaars en horecaondernemers, kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies. Het toelagereglement is tot 31 december 2020 uitgebreid voor:

  • alle ondernemers in de sectoren horeca en detailhandel;
  • ondernemers met een initiatief om de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken te verhogen en te promoten, zoals een gezamenlijke webshop.

  Elke coaching is individueel en gebeurt, normaal gezien, in uw handels- of horecazaak.  Echter, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn zullen de coachingsessies via videocall/telefonisch verlopen.
  U kiest de coachingsessies waar u nood aan hebt en geeft aan wanneer deze het beste plaatsvinden. Een coach neemt contact met u op en geeft u persoonlijk advies op maat. Meer info over deze coachingsessies leest u hier.  

  • Toelage voor culturele activiteit in handelszaak 

  Handelaars kunnen een toelage aanvragen voor het inschakelen van professionele kunstenaars. De toelage is begrensd door deze maxima:

  - maximaal 250,00 euro voor iedere kunstenaar of ondersteunende medewerker betrokken bij de uitvoering van de culturele activiteit;
  - maximaal 1.000,00 euro per culturele activiteit georganiseerd door een individuele handelszaak;
  - maximaal 5.000,00 euro per culturele activiteit georganiseerd door een handelaarsvereniging;
  - maximaal 5 culturele activiteiten per handelszaak of handelaarsvereniging tijdens de duurtijd van het toelagereglement.

  Het reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en geldt tot en met 30 juni 2021. Lees hoe u deze toelage moet aanvragen

  • Tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen ​​​

  Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie bekijkt stad Antwerpen hoe vergunde terraszones uitgebreid kunnen worden. Meer info over de aanvraag en de voorwaarden vindt u hier.

  • Tijdelijk meerdere toestellen op vergunde terraszone mogelijk

  Tot en met 31 oktober is het mogelijk om tot 3 toestellen op uw vergunde terraszone te plaatsen, in plaats van 1 toestel. De toestellen mogen niet in de uitgebreide zone geplaatst worden. Om toelating te krijgen, doet u een verkorte aanvraag voor een evenemententerras.

  • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

  Wanneer de coronacrisis straks voorbij is, moet de stad er piekfijn bijliggen. Met oog op een doorstart van de retailsector wordt uitzonderlijk een verhoogde toelage toegekend aan handelaren die hun winkelpand willen renoveren in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020. 
  Als u een renovatietoelage voor handelspanden aanvraagt (voor de voorgevel van het gebouw of de voorgevel van de winkelunit) , komt u automatisch in aanmerking voor een verhoogde toelage voor de facturen van 1 april  tot en met 31 december 2020.

  Als u een investering uitvoert in het kader van preventie tegen het coronavirus en deze factureert in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020, verleent de stad Antwerpen, éénmalig, een bijkomende renovatietoelage. Het gaat om de plaatsing van een kassascherm, scheidingswand, beschermingswand, display of telsysteem in een winkel of horecazaak met een oppervlakte tot 400m². De investeringen worden voor 50% terugbetaald met een maximum van 2.000,00 EUR. Alle info over de renovatietoelage handelspand leest u hier

  • Verhoging toelage handelaarsvereniging

  De stad Antwerpen verhoogt, tot 31 december 2020, de toelage voor grootschalige initiatieven van 5.000 naar 15.000 euro en het toelagepercentage van 50% naar 75%. Met deze maatregel wil de stad zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen uit de detailhandel en horeca ondersteunen tijdens de coronacrisis. De aanpassing van het reglement wordt nog afzonderlijk aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

  Andere stedelijke initiatieven

  • Blijf als ondernemer op de hoogte van alles in het kader van het coronavirus

  Om zelfstandigen en ondernemers goed te informeren, heeft de stad een platform met antwoorden op de belangrijkste vragen, dat momenteel dagelijks wordt geüpdatet. Op www.ondernemeninantwerpen.be/corona staan alle stedelijke maatregelen vermeld, alsook de weblinks naar de Vlaamse en de federale overheid. De bestaande ondersteuningsmaatregelen blijven uiteraard ook gelden.

  • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

  Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de tweede jaarhelft of in 2021.

  • Stad Antwerpen steunt kinderopvangsector

  De stad Antwerpen wil alle ondernemers of organisaties ondersteunen in deze moeilijke tijden, ook de organisatoren van kinderopvang. De stad Antwerpen neemt volgende financiële ondersteuningsmaatregelen:

  - De stad beslist om de belasting op de vestigingen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen.De stad beslist om de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval niet aan te rekenen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020.

  - De voorziene bedragen van kinderopvangtoelage voor maart zullen snel worden uitbetaald. Dit in functie van continuïteit voor de kinderopvangsector. De uitbetaling gebeurt op voorwaarde dat de 'maandbevestigingen’ door de kinderdagverblijven voor maart in orde zijn, en onder voorbehoud van een eventuele latere verrekening, bv. met eventuele steunmaatregelen van de stedelijke en andere overheden. Er kan geen dubbele financiering worden toegestaan. Dit principe wordt doorgetrokken naar april, op voorwaarde dat voor eind april maandbevestigingen worden doorgegeven.

  - De stad wijkt hierbij voorlopig af van het principe dat de kinderopvangtoelage enkel wordt uitbetaald als de ouders ook hebben betaald. Er wordt betaald op basis van het opvangplan, tot het kind 3 jaar wordt.

  - De organisatoren die kinderopvang uitbaten in een stedelijk pand zullen tijdelijk geen concessievergoeding moeten betalen. De betaling is opgeschort voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus 1 extra maand met een afronding naar boven op maandbasis.

  - De stad wil een eenmalige financiële tegemoetkoming toekennen aan alle kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Zij zullen aanspraak kunnen maken op een som ter waarde van 64 euro per kindplaats. Met deze subsidie zouden de organisatoren van kinderopvang hun gemiddelde vaste kosten die blijven doorlopen ongeveer moeten kunnen dekken. In het totaal voorziet de stad hiervoor een budget van ruim 109.000 euro. 87 ondernemers in de kinderopvang zullen de toelage kunnen aanvragen. De organisatoren van kinderopvang die in aanmerking komen, ontvangen een mail van de stad met daarin alle informatie over hoe ze deze ondersteuning kunnen aanvragen.

  • De stad voorziet 80.000 euro voor 'cocreatietrajecten'. 

  Kmo's en creatieve ondernemers, actief in productontwikkeling en design services, versterken elkaar in een 'cocreatietraject'. Antwerp. Powered By Creatives' koppelt tijdens het traject kmo’s aan creatieve ondernemers, samen werken ze een innovatietraject voor de kmo uit. Met het extra budget kunnen 50 bijkomende ‘cocreatietrajecten’ worden gevolgd.

  • Ondernemers helpen ondernemers

  Ondernemers nemen momenteel tal van initiatieven om andere ondernemers te helpen. Zo geven ze elkaar tips en stellen ze producten, expertise en online-applicaties gratis ter beschikking. De stad verzamelt alle initiatieven voor en door Antwerpse ondernemers in dit artikel.

  • ‘Straks weer voluit-campagne’ van stad Antwerpen 

  De stad Antwerpen lanceert de ‘Straks weer voluit’-campagne. Deze campagne is er op gericht de economische motor van de stad weer aan te zwengelen. De campagne toont hoe Antwerpen nu even op pauze staat, maar straks weer voluit zal gaan. Op maandag 11 mei heropenen de winkels. Andere ondernemers volgen op een later tijdstip. De stad Antwerpen kijkt er naar uit om onze ondernemers, onze economie en onze stad opnieuw te zien stralen als nooit tevoren.

  We bieden ondernemers: 

  1. een handige toolkit met promotiemateriaal waar u zelf mee aan de slag kan 
  2. een spot die u kan delen op uw communicatiekanalen
  3. een voorbeeldvisual van ‘Straks weer voluit’
  4. een Facebook kader van #totstraks om op uw profielfoto te gebruiken
    
  • Heropstart van het toerisme in Antwerpen

  Visit Antwerpen lanceert samen met het event- en marketingbureau Zanzibar, het boekingsplatform ‘Experience Antwerp’ . Experience Antwerp zal een portaalsite worden waarop bezoekers tickets kunnen kopen voor een brede waaier aan toeristische activiteiten. Naast de stedelijke musea, de Antwerpse Stadsgidsen en het vernieuwde Het Steen zullen toeristen ook kunnen kiezen uit een breed aanbod met culinaire, culturele en recreatieve belevingen. Visit Antwerpen werkt hiervoor samen met het Antwerpse event- en marketingbureau Zanzibar. Met Experience Antwerp mikt Zanzibar op de dag- en weekendtoeristen die tijdens hun bezoek aan de stad verschillende culturele of ontspannende activiteiten willen combineren. 

  Dankzij Experience Antwerp zullen de bezoekers hun volledige trip makkelijk kunnen plannen en afhandelen op één plaats. Dit platform vormt op die manier een uitgestoken hand naar de Antwerpse toeristische sector om de samenwerking aan te gaan. In de komende maanden ontvangt u meer informatie over de nieuwe werking. Met vragen kan je terecht bij Zanzibar, info@znz.be. Schrijf u in voor de nieuwsbrief van visitantwerpen: sector@visitantwerpen.be.

  • Diamant

  De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met zes maanden verlengd.

  • ‘Best practices’ delen

  Tijdens de heropstart zullen veel ondernemers zich graag laten adviseren op het vlak van onder meer de fysieke heropstart van activiteiten, financiën, fusies en overnames. Samen met relevante partners zal de stad Antwerpen ‘best practices’ delen en ondernemers helpen om bedrijfsactiviteiten weer op te starten. Zo start er bijvoorbeeld binnenkort een project bij The Beacon rond een 'Covid-19 proof office'.

  • Aangepaste regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren

  Naar aanleiding van de coronacrisis past de stad Antwerpen de regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren aan. Vanaf 11 mei zijn de regels rond betalend parkeren en LEZ-zone opnieuw van kracht.

  • Rechtstreekse levering afvalzakken voor grootverdelers

  De stad Antwerpen heeft gemerkt dat door de coronacrisis sommige distributiecentra (grootverdelers) van de supermarkten problemen ondervinden met de bevoorrading van afvalzakken. Indien dit het geval is, kunnen de vestigingen van de grootverdelers rechtstreeks bestellen bij de stad Antwerpen. Voor een rechtstreekse levering bestelt u via huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. Vermeld steeds het ondernemingsnummer, het debiteursnummer (vraag dit op bij uw distributiecentrum) en het leveringsadres voor een correcte facturatie.

  Als de grootverdeler merkt dat de bevoorrading van de supermarkten te lang zal duren (bv. 1 week), is de stad Antwerpen bereid om op vraag van de grootverdeler het transport naar de Antwerpse supermarkten te voorzien binnen enkele werkdagen na de bestelling.

  • Export en acquisitie

  Om de exportkansen van Antwerpse bedrijven en de aantrekkingskracht van buitenlandse bedrijven naar Antwerpen te versterken, zal de stad aan Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flanders Investment & Trade voorstellen om een strategie uit te werken.

   

  Deel deze pagina: