Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor de Antwerpse economie. Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra  om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. De stad reserveert voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

Fiscale steunmaatregelen

 • De stad heeft beslist om de volgende belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen:
  • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits),
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op overnachtingen in toeristische logies,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de belasting op vestigingen,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars,
   • Als lokale handelaar hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven.
  • de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder,
   • Als houder van de exploitatievergunning van een taxidienst en/of de vergunning voor een verhuurdienst van een of meerdere voertuigen met bestuurder hoeft u niets te doen of aan te vragen. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de retributie op standplaatsen openbare markten en ambulante handel op het openbaar domein.
   • Als marktkramer met een abonnement op een of meer Antwerpse markten, hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen. Voor het standgeld en de elektriciteitsretributie van kwartaal 2 krijgt u automatisch een creditnota. 
   • Als u als ambulante handelaar verplicht werd te sluiten, krijgt u een terugbetaling van uw factuur van kwartaal 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen of aan te vragen. U krijgt automatisch een creditnota voor de facturen van kwartaal 2 toegestuurd.
     
 • Voor de belastingen en retributies die voor een heel (aanslag)jaar geïnd worden, wordt het betreffende kwartaal pro rata verrekend. De invordering van bovengenoemde belastingen en retributies wordt tijdelijk onderbroken en er worden geen nieuwe aanslagen gevestigd, noch facturen verstuurd zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn. Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.
   

De stad betaalt opdrachtnemers binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur en zet maximaal in op onmiddellijke betaling. Opdrachtnemers kunnen een herziening van de uitvoeringstermijn bekomen voor de duurtijd van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zodat deze omstandigheden geen aanleiding geven tot het toepassen van vertragingsboetes. De stad scheldt de vorderingen kwijt op (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, kantoren en parkings, en dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben.

 • Ondernemers kunnen vervoegd aanspraak maken op een vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf.
  Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?
  - Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
  - Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.
 • De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 50.000,00 EUR exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. De stad geeft alle reeds gestelde borgen die kleiner zijn dan 2.500,00 EUR vrij binnen de dertig kalenderdagen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de dertig kalenderdagen.
   
 • De stad maakt 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met innovatieve oplossingen die hulp bieden in deze coronacrisis. De eerste oproep - die op 20 maart werd beslist - richtte zich op digitale projecten die snel konden worden ingezet. De nieuwe oproep geeft projecten een financiële ondersteuning die structurele innovatieve oplossingen aanreiken voor een veranderende economische en maatschappelijke realiteit.

   

Maatregelen en ademruimte voor start-ups

 • De stad lanceert een oproep voor start-ups om slimme oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen tijdens de coronacrisis.

De stad maakt hiervoor 250.000 euro vrij. Zo krijgen ook start-ups extra kansen tot ondernemen in opdracht van de stad. Alle info vindt u hier.

 • De stad beschermt innovatiehubs door de huur die start-ups en scale-ups in The Beacon, BlueChem en StartupVillage betalen, vanaf 1 april twee maanden te halveren.

De geplande huurverhoging voor sommige huurders in StartupVillage vanaf die datum, wordt minstens tot 1 juni uitgesteld.

 • Het Buy from Startups-programma wordt verbreed, zowel naar domeinen als naar gebruikers.
   
 • Voor start-ups en scale-ups met achtergestelde leningen die niet op de steun van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) kunnen rekenen, indien er een gebrek aan financiële middelen zou zijn van het fonds, onderzoekt de stad welke financiële steun zij kan bieden aan deze start-ups en scale-ups. De stad reserveert 4 miljoen euro om, in een identieke formule als PMV, achtergestelde leningen te verstrekken.

 

Steunmaatregelen voor de  Antwerpse horecasector

 • Tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen ​​​

Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie bekijkt stad Antwerpen hoe vergunde terraszones uitgebreid kunnen worden. Meer info over de aanvraag en de voorwaarden vindt u hier. 

 • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

Wanneer de coronacrisis straks voorbij is, moet de stad er piekfijn bijliggen. Met oog op een doorstart van de retailsector wordt uitzonderlijk een verhoogde toelage toegekend aan handelaren die hun winkelpand willen renoveren in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020.

Als u een renovatietoelage voor handelspanden aanvraagt (voor de voorgevel van het gebouw of de voorgevel van de winkelunit) , komt u automatisch in aanmerking voor een verhoogde toelage voor de facturen van 1 april  tot en met 31 december 2020.

 • Starterscoaching uitgebreid: coaching voor alle ondernemers horeca

De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in  horeca, kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies.

Het toelagereglement is tot 31 december 2020 uitgebreid voor:

 • alle ondernemers in de sectoren horeca;
 • ondernemers met initiatieven in de sectoren detailhandel en horeca die de digitale bereikbaarheid van de lokale economie verhogen en promoten.

Elke coaching is individueel en gebeurt, normaal gezien, in uw handels- of horecazaak.  Echter, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn zullen de coachingsessies via videocall/telefonisch verlopen.

U kiest de coachingsessies waar u nood aan hebt en geeft aan wanneer deze het beste plaatsvinden. Een coach neemt contact met u op en geeft u persoonlijk advies op maat. Meer info over deze coachingsessies leest u hier.  

 

Andere stedelijke initiatieven

 • Blijf als ondernemer op de hoogte van alles in het kader van het coronavirus

Om zelfstandigen en ondernemers goed te informeren, heeft de stad een platform met antwoorden op de belangrijkste vragen, dat momenteel dagelijks wordt geüpdatet. Op www.ondernemeninantwerpen.be/corona staan alle stedelijke maatregelen vermeld, alsook de weblinks naar de Vlaamse en de federale overheid. De bestaande ondersteuningsmaatregelen blijven uiteraard ook gelden.

 • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

Wanneer de coronacrisis straks voorbij is, moet de stad er piekfijn bijliggen. Met oog op een doorstart van de retailsector wordt uitzonderlijk een verhoogde toelage toegekend aan handelaren die hun winkelpand willen renoveren in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020.

Als u een renovatietoelage voor handelspanden aanvraagt (voor de voorgevel van het gebouw of de voorgevel van de winkelunit) , komt u automatisch in aanmerking voor een verhoogde toelage voor de facturen van 1 april  tot en met 31 december 2020.

 • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de tweede jaarhelft of in 2021.

 • Stad Antwerpen steunt kinderopvangsector

De stad Antwerpen wil alle ondernemers of organisaties ondersteunen in deze moeilijke tijden, ook de organisatoren van kinderopvang. De stad Antwerpen neemt volgende financiële ondersteuningsmaatregelen:

- De stad beslist om de belasting op de vestigingen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen.De stad beslist om de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval niet aan te rekenen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020.

- De voorziene bedragen van kinderopvangtoelage voor maart zullen snel worden uitbetaald. Dit in functie van continuïteit voor de kinderopvangsector. De uitbetaling gebeurt op voorwaarde dat de 'maandbevestigingen’ door de kinderdagverblijven voor maart in orde zijn, en onder voorbehoud van een eventuele latere verrekening, bv. met eventuele steunmaatregelen van de stedelijke en andere overheden. Er kan geen dubbele financiering worden toegestaan. Dit principe wordt doorgetrokken naar april, op voorwaarde dat voor eind april maandbevestigingen worden doorgegeven.

- De stad wijkt hierbij voorlopig af van het principe dat de kinderopvangtoelage enkel wordt uitbetaald als de ouders ook hebben betaald. Er wordt betaald op basis van het opvangplan, tot het kind 3 jaar wordt.

- De organisatoren die kinderopvang uitbaten in een stedelijk pand zullen tijdelijk geen concessievergoeding moeten betalen. De betaling is opgeschort voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis.

 • Starterscoaching uitgebreid: coaching voor alle ondernemers detailhandel 

De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in detailhandel  kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies.

Het toelagereglement is tot 31 december 2020 uitgebreid voor:

 • alle ondernemers in de sectoren detailhandel;
 • ondernemers met initiatieven in de sectoren detailhandel en horeca die de digitale bereikbaarheid van de lokale economie verhogen en promoten.

Elke coaching is individueel en gebeurt, normaal gezien, in uw handels- of horecazaak.  Echter, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn zullen de coachingsessies via videocall/telefonisch verlopen.

U kiest de coachingsessies waar u nood aan hebt en geeft aan wanneer deze het beste plaatsvinden. Een coach neemt contact met u op en geeft u persoonlijk advies op maat. Meer info over deze coachingsessies leest u hier.  

 • De stad voorziet 80.000 euro voor 'cocreatietrajecten'. 

Kmo's en creatieve ondernemers, actief in productontwikkeling en design services, versterken elkaar in een 'cocreatietraject'. Antwerp. Powered By Creatives' koppelt tijdens het traject kmo’s aan creatieve ondernemers, samen werken ze een innovatietraject voor de kmo uit. Met het extra budget kunnen 50 bijkomende ‘cocreatietrajecten’ worden gevolgd.

 • Ondernemers helpen ondernemers

Ondernemers nemen momenteel tal van initiatieven om andere ondernemers te helpen. Zo geven ze elkaar tips en stellen ze producten, expertise en online-applicaties gratis ter beschikking. De stad verzamelt alle initiatieven voor en door Antwerpse ondernemers in dit artikel.

 • Antwerpen onderneemt ook na corona

De stad bereidt zich voor op een doorstart van het economische leven na de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor horeca en detailhandel. Hiervoor wordt samen met de betrokken sectoren een actieplan uitgewerkt.

 • ‘Straks weer voluit-campagne’ van stad Antwerpen 

De stad Antwerpen lanceert de ‘Straks weer voluit’-campagne. Deze campagne is er op gericht de economische motor van de stad weer aan te zwengelen. De campagne toont hoe Antwerpen nu even op pauze staat, maar straks weer voluit zal gaan. Op maandag 11 mei heropenen de winkels. Andere ondernemers volgen op een later tijdstip. De stad Antwerpen kijkt er naar uit om onze ondernemers, onze economie en onze stad opnieuw te zien stralen als nooit tevoren.

We bieden ondernemers: 

 1. een handige toolkit met promotiemateriaal waar u zelf mee aan de slag kan 
 2. een spot die u kan delen op uw communicatiekanalen
 3. een voorbeeldvisual van ‘Straks weer voluit’
 4. een Facebook kader van #totstraks om op uw profielfoto te gebruiken
   
 • Heropstart van het toerisme in Antwerpen

Visit Antwerpen lanceert samen met het event- en marketingbureau Zanzibar, het boekingsplatform ‘Experience Antwerp’ . Experience Antwerp zal een portaalsite worden waarop bezoekers tickets kunnen kopen voor een brede waaier aan toeristische activiteiten. Naast de stedelijke musea, de Antwerpse Stadsgidsen en het vernieuwde Het Steen zullen toeristen ook kunnen kiezen uit een breed aanbod met culinaire, culturele en recreatieve belevingen. Visit Antwerpen werkt hiervoor samen met het Antwerpse event- en marketingbureau Zanzibar. Met Experience Antwerp mikt Zanzibar op de dag- en weekendtoeristen die tijdens hun bezoek aan de stad verschillende culturele of ontspannende activiteiten willen combineren. 

Dankzij Experience Antwerp zullen de bezoekers hun volledige trip makkelijk kunnen plannen en afhandelen op één plaats. Dit platform vormt op die manier een uitgestoken hand naar de Antwerpse toeristische sector om de samenwerking aan te gaan. In de komende maanden ontvangt u meer informatie over de nieuwe werking. Met vragen kan je terecht bij Zanzibar, info@znz.be. Schrijf u in voor de nieuwsbrief van visitantwerpen: sector@visitantwerpen.be.

 • Diamant

De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met zes maanden verlengd.

 • ‘Best practices’ delen

Tijdens de heropstart zullen veel ondernemers zich graag laten adviseren op het vlak van onder meer de fysieke heropstart van activiteiten, financiën, fusies en overnames. Samen met relevante partners zal de stad Antwerpen ‘best practices’ delen en ondernemers helpen om bedrijfsactiviteiten weer op te starten. Zo start er bijvoorbeeld binnenkort een project bij The Beacon rond een 'Covid-19 proof office'.

 • Aangepaste regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren

Naar aanleiding van de coronacrisis past de stad Antwerpen de regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren aan. Vanaf 11 mei zijn de regels rond betalend parkeren en LEZ-zone opnieuw van kracht.

 • Rechtstreekse levering afvalzakken voor grootverdelers

De stad Antwerpen heeft gemerkt dat door de coronacrisis sommige distributiecentra (grootverdelers) van de supermarkten problemen ondervinden met de bevoorrading van afvalzakken. Indien dit het geval is, kunnen de vestigingen van de grootverdelers rechtstreeks bestellen bij de stad Antwerpen. Voor een rechtstreekse levering bestelt u via huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. Vermeld steeds het ondernemingsnummer, het debiteursnummer (vraag dit op bij uw distributiecentrum) en het leveringsadres voor een correcte facturatie.

Als de grootverdeler merkt dat de bevoorrading van de supermarkten te lang zal duren (bv. 1 week), is de stad Antwerpen bereid om op vraag van de grootverdeler het transport naar de Antwerpse supermarkten te voorzien binnen enkele werkdagen na de bestelling.

 • Export en acquisitie

Om de exportkansen van Antwerpse bedrijven en de aantrekkingskracht van buitenlandse bedrijven naar Antwerpen te versterken, zal de stad aan Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flanders Investment & Trade voorstellen om een strategie uit te werken.

 

Deel deze pagina: