Maak werk van meer werk na coronacrisis - Veelgestelde vragen

Als gevolg van de coronacrisis stijgt het aantal werkzoekenden. Dat maakt het extra moeilijk voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan. Taalachterstand of lagere scholingsgraad zijn elementen die de kans op een job kunnen verkleinen. Daarom lanceert stad Antwerpen een oproep met als doel meer mensen op de werkvloer te krijgen.

Algemene vragen

Wat wordt bedoeld met getroffen sectoren? 

Een aantal sectoren liggen voor de hand zoals de horeca-, toerisme-l en de evenementensector. Ook andere sectoren of werkgevers kunnen worden betrokken, zolang er kan worden aangetoond dat de werkgever getroffen is door de corona crisis. Waar mogelijk, stimuleren we dat voor getroffen werknemers en werkzoekenden de brug wordt gemaakt naar knelpuntsectoren.

Wie is verantwoordelijk om instroom voor de projecten te vinden: stad Antwerpen of de organisatie zelf?

Het is belangrijk dat de organisatie hier zelf voor instaat en dat je acties hierrond duidelijk omschreven staan bij indiening van het project. De stad Antwerpen neemt hier zelf geen actieve rol op. De gegunde projecten worden wel bekend gemaakt en gepubliceerd door de stad Antwerpen in het landschap via bijvoorbeeld www.ondernemeninantwerpen.be

Is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een fysieke locaties?

Ja, er wordt verwacht dat je als organisatie zelf een fysieke locatie kan aanbieden indien je dit nodig hebt. Als je opleiding digitaal plaats kan vinden, kan dit ook.

Kandidatuur

1. Hoe kan ik een voorstel indienen? 

Bezorg ons uw voorstel ten laatste op 25 mei ten laatste om 23u59 via mail naar work@antwerpen.be

Gebruik hierbij het inschrijvingsformulier. Voor uw projectvoorstel zelf is er geen vooropgesteld sjabloon. Een document met duidelijke omschrijving van uw project volstaat. Hou er rekening mee dat u in uw voorstel wel een antwoord biedt op de beoordelingscriteria opgenomen in het oproepdocument.

2. Kan een partnerschap van organisaties of zelfstandigen een gezamenlijk voorstel indienen? 

Dat is mogelijk. We vragen wel dat één partner de rol van penhouder en aanspreekpunt opneemt. Ook na goedkeuring zal de stad enkel een overeenkomst opmaken met deze penhouder, die ook dan optreedt als aanspreekpunt namens het partnerschap.

3. Kan ik een andere timing voorstellen? 

De looptijd binnen de oproep is voorzien tussen 12 juli 2021 en 30 juni 2022. Je kan binnen deze periode zelf bepalen wanneer je project opstart en eindigt. Projectkosten kunnen enkel binnen de vooropgestelde periode gemaakt worden.

4. Hoe veel details moeten we in het projectvoorstel verwerken?

Het is belangrijk om je projectvoorstel duidelijk en helder te formuleren. Daarnaast moet de reden waarom je een bepaald voorstel indient, duidelijk omschreven staan. Het is daarvoor niet nodig een volledige analyse van de Antwerpse arbeidsmarkt op te maken maar het is relevant dit voor jouw specifieke sector te omschrijven.

5. Kunnen we voor we indienen, overleggen over een idee? 

We verwachten van de organisatie dat zij zorgen voor een sterk dossier waarin de reden van het project duidelijk beargumenteerd staat. Het is voor ons dus belangrijk dat de organisatie met een voorstel komt zonder hier op voorhand feedback over te krijgen of te overleggen. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om vragen te stellen op voorhand.

6. Kan je als organisatie twee oproepvoorstellen indienen?

Ja, dit kan.

 

Financiering

1. Kan ik een project indienen waarvoor al een andere vorm van financiering is, bijvoorbeeld vanuit VDAB?

Neen, dubbele financiering is niet toegestaan. Co-financiering kan wel indien alle financieringsverstrekkers hier akkoord mee gaan en zowel in begroting als rapportering duidelijk aangetoond kan worden dat er geen enkel risico op dubbele financiering is. 

2. Hoe kan ik gemaakte kosten financieel staven?

In de aanvraag geeft u aan welke kosten u gaat maken en welke tijdsbesteding u hiertegenover ziet. Deze prijs in verhouding met het verwacht resultaat zal mee deel uitmaken van de beoordeling. Bij uitvoering en controle moet u kunnen verantwoorden dat de ingediende kosten in overeenstemming zijn met de tijdsbesteding en kostprijs.

3. Is het financieel plan inclusief BTW voor BTW plichtige organisaties?

Organisaties die BTW-plichtig zijn, kunnen hun BTW “recupereren”. Bij hen is BTW dan ook niet subsidiabel. De vaste regel bij subsidies is dat BTW uitsluitend in rekening kan worden gebracht voor het gedeelte dat niet aftrekbaar is. Dit staat ook opgenomen in de financiële criteria van de stad.

4. Hoe wordt het budget verdeeld?

We verwachten dat u als partner een realistisch voorstel doet en daar een budget tegenover stelt. Dit financieel plan zal samen met de andere beoordelingscriteria mee deel uitmaken van de  beoordeling. 

5. Op welke manier gebeurt de uitbetaling? 

De stad werkt in principe met prefinanciering. Van zodra het project start, betalen we eerste schijf uit. De tweede schijf wordt uitbetaald afhankelijk van verloop van het project na de tussentijdse evaluatie.

 

Voor vragen over de oproep loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkzoekenden kan je hier terecht

 

 

Deel deze pagina: