Maak werk van meer werk na coronacrisis - Veelgestelde vragen

Als gevolg van de coronacrisis stijgt het aantal werkzoekenden. Dat maakt het extra moeilijk voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan. Taalachterstand of lagere scholingsgraad zijn elementen die de kans op een job kunnen verkleinen. Daarom lanceert stad Antwerpen een oproep met als doel meer mensen op de werkvloer te krijgen.

Algemene vragen

Hoe kan ik een voorstel indienen? 
Bezorg ons uw voorstel ten laatste op 24 augustus via mail naar work@antwerpen.be

Er is geen vooropgesteld sjabloon om uw projectvoorstel in te dienen. Een document met duidelijke omschrijving van uw project volstaat. Hou er rekening mee dat u in uw voorstel wel een antwoord biedt op de beoordelingscriteria opgenomen in het oproepdocument.

Kan een organisatie intekenen op meerdere percelen en/of op beide oproepen?
Dat kan, we vragen wel om per oproep een apart voorstel in te dienen. Binnen één voorstel kan u zich wel kandidaat stellen voor de twee percelen binnen dezelfde oproep.  Het is dan wel belangrijk dat u in het voorstel een antwoord biedt op de vragen gesteld bij de beoordelingscriteria van zowel perceel A als B. 

Kan een partnerschap van organisaties of zelfstandigen een gezamenlijk voorstel indienen? 
Dat is mogelijk. We vragen wel dat één partner de rol van penhouder en aanspreekpunt opneemt. Ook na goedkeuring zal de stad enkel een overeenkomst opmaken met deze penhouder, die ook dan optreedt als aanspreekpunt namens het partnerschap.

Hoe wordt het budget verdeeld?
We verwachten dat u als partner een realistisch voorstel doet en daar een budget tegenover stelt. Dit financieel plan zal samen met de andere beoordelingscriteria mee deel uitmaken van de  beoordeling. 

Kan ik een project indienen waarvoor al een andere vorm van financiering is, bijvoorbeeld vanuit VDAB?

Neen, dubbele financiering is niet toegestaan. 

Hoe kan ik gemaakte kosten financieel staven?

In de aanvraag geeft u aan welke kosten u gaat maken en welke tijdsbesteding u hiertegenover ziet. Deze prijs in verhouding met het verwacht resultaat zal mee deel uitmaken van de beoordeling. Bij uitvoering en controle moet u kunnen verantwoorden dat de ingediende kosten in overeenstemming zijn met de tijdsbesteding en kostprijs.

Is het financieel plan inclusief BTW voor BTW plichtige organisaties?

Organisaties die BTW-plichtig zijn, kunnen hun BTW “recupereren”. Bij hen is BTW dan ook niet subsidiabel. De vaste regel bij subsidies is dat BTW uitsluitend in rekening kan worden gebracht voor het gedeelte dat niet aftrekbaar is. Dit staat ook opgenomen in de financiële criteria van de stad.

Vragen ivm de oproep “Verklein de afstand tot de arbeidsmarkt”

Wat wordt bedoeld met commerciële contactstrategie?
Toon in uw voorstel aan hoe u potentiële werkgevers aantrekt  (telefoon, mailing, eigen netwerk...) en hoe u hen zal overtuigen om aan de slag te gaan met doelgroepmedewerkers.

Is doorstroom een doelstelling van de werkvloerbegeleiding?
De werkvloerbegeleiding is erop gericht de werkgever te ontzorgen bij de start van een nieuw werkervaringstraject.
Het uiteindelijke doel is uiteraard dat de werkervaringsklant doorstroomt, maar omdat de werkvloerbegeleiding zich situeert in de eerste maanden van het traject, zal doorstroom tijdens die eerste maanden vaak nog niet mogelijk zijn. 

Vragen ivm de oproep “Extra opleidingscapaciteit en innovatieve HR oplossingen”

Wat is het doel van de incentive aan bedrijven?
Het is mogelijk, maar niet verplicht, om binnen deze oproep een incentive te voorzien voor werkgevers, met als doel hen te overtuigen om de aangeboden HR oplossingen ook effectief te implementeren. 

Het kan gaan om financiële incentive maar ook bijvoorbeeld onder de vorm van coaching / begeleiding. In het geval van een financiële incentive, is het belangrijk dat die gebeurt vanuit de partner naar de betrokken werkgever en dus binnen het voorziene budget.

Wat wordt bedoeld met getroffen sectoren? 
Een aantal sectoren liggen voor de hand zoals de horeca, retail en de evenementensector. Ook andere sectoren of werkgevers kunnen worden betrokken, zolang er kan worden aangetoond dat de werkgever getroffen is door de corona crisis. Waar nodig, stimuleren we dat voor getroffen werknemers en werkzoekenden de brug wordt gemaakt naar knelpuntsectoren. 

Deel deze pagina: