Bezwaar indienen tegen belasting

Gaat u niet akkoord met een belasting van stad Antwerpen? Dan kan u na ontvangst van een aanslagbiljet een bezwaar indienen.

Vervaltermijn

U kan bezwaar indienen tegen een belasting binnen 3 maanden vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet. De verzendingsdatum staat vermeld op het aanslagbiljet. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Stuur het bezwaarschrift (.doc)

  • ofwel per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
  • ofwel per e-mail naar bezwaren@stad.antwerpen.be

Het bezwaarschrift

  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres
  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet
  • is door u ondertekend en gedateerd

Als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, voegt u een volmacht toe ondertekend door de belastingplichtige.

Wil u gehoord worden op de hoorzitting? Dan vermeldt u dit uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift.

Procedure

U krijgt een ontvangstbewijs als bevestiging dat uw bezwaarschrift bij ons is toegekomen.

Heeft u in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan nodigen we u op een later moment per aangetekende brief uit voor een hoorzitting.

De beslissing van het college wordt u per aangetekende zending meegedeeld.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college? Dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht in de begeleidende brief bij de beslissing van het college.

Delen