Opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61)

De overheid biedt een opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61) voor werkervaringsklanten.

Om sociale tewerkstellingen bij privéondernemingen aan te moedigen, geeft de federale overheid een premie aan Stad Antwerpen.  Stad Antwerpen kan die toelage volledig of gedeeltelijk aan jou doorstorten.
De voorwaarden zijn:

  • Het OCMW werkt samen met de privéonderneming om zijn opdracht te vervullen. Die samenwerking moet vastliggen in een terbeschikkingstellingsovereenkomst.
  • De toelage van de overheid is bestemd voor de omkadering en/of opleiding van de werkervaringsklant op de werkvloer van de privéonderneming. In de terbeschikkingstellingsovereenkomst staat wat dat zal inhouden en wie voor wat zal instaan.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt bij een voltijdse tewerkstelling per kalendermaand maximaal 250 euro inclusief btw. Bij een deeltijdse tewerkstelling vermindert de toelage evenredig.
Zijn er geen kosten in een bepaalde maand? Dan is er die maand ook geen premie.
Is de kostprijs van een opleiding meer dan 250 euro? Dan kan je dat bedrag spreiden over meerdere maanden. Je krijgt dan toch een premie in de maanden waarin je geen of weinig kosten hebt.
 

Hoe vraag je de premie aan?

Samen met de begeleider bekijk je welke opleidingen de artikel 60-medewerker zal volgen. Vraag daarna de premie aan met het 'stavingsdocument omkadering' en/of het 'stavingsdocument opleiding'. De stavingsdocumenten vraag je via mail aan bij de Werkgeverscel.

Mail het ingevulde stavingsdocument naar de Werkgeverscel en voeg altijd de nodige bewijsstukken toe, zoals:

  • een factuur van een externe opleiding
  • een oonfiche van een eigen personeelslid dat vrijgesteld werd om een opleiding te geven en vermeld daarbij het aantal uren dat deze collega les gaf
  • een opleidingsplan
  • de aanwezigheidslijst van een interne opleiding
  • andere relevante bewijsstukken

Stad Antwerpen beslist of je in aanmerking komt voor de premie.
Het bedrag van de factuur kan nooit hoger zijn dan het opgebouwde saldo.

Voorbeeld
Een artikel 60-medewerker werkt al drie maanden bij jou. Dan is het opgebouwde saldo 3 x 250 euro.
Je vult het 'stavingsdocument omkadering' en/of het 'stavingsdocument opleiding' in en stuurt het naar de Werkgeverscel

Denk eraan
De facturatie van de opleidingen staat los van de tussenkomst in de loonkost.
Je kan alleen een premie aanvragen voor dagen waarop de artikel 60-medewker effectief op de werkvloer aanwezig was (dus niet voor dagen waarop de medewerker ziek was).

Wanneer krijg je de premie?

De uitbetaling gebeurt ten vroegste 2 maanden later dan de kalendermaand waarvoor je een aanvraag deed. De premie voor december krijg je ten vroegste in februari, die van januari ten vroegste in maart, enzovoort.

Hoelang krijg je de premie?

Je krijgt de premie maximaal 12 kalendermaanden, gespreid over de volledige periode van tewerkstelling en met een maximum van 24 kalendermaanden.
Doet de klant meerdere tewerkstellingen bij een of meer privéondernemingen? Dan mag je die twaalf maanden ook over een periode van 24 maanden spreiden.

Wat als de werkervaringsklant verhuist?

Als de werkervaringsklant verhuist naar een andere gemeente, dan blijft Stad Antwerpen bevoegd voor de premie. Het OCMW van de nieuwe woonplaats kan aan ons vragen om die bevoegdheid over te nemen.

Delen