Opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61)

De overheid biedt een opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61) voor werkervaringsklanten.

Om sociale tewerkstellingen bij privéondernemingen aan te moedigen, geeft de federale overheid een premie aan Stad Antwerpen.  Stad Antwerpen kan die toelage volledig of gedeeltelijk aan jou doorstorten.
De voorwaarden zijn:

  • Het OCMW werkt samen met de privéonderneming om zijn opdracht te vervullen. Die samenwerking moet vastliggen in een terbeschikkingstellingsovereenkomst.
  • De toelage van de overheid is bestemd voor de omkadering en/of opleiding van de werkervaringsklant op de werkvloer van de privéonderneming. In de terbeschikkingstellingsovereenkomst staat wat dat zal inhouden en wie voor wat zal instaan.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt bij een voltijdse tewerkstelling per kalendermaand maximaal 250 euro inclusief btw. Bij een deeltijdse tewerkstelling vermindert de toelage evenredig.
Zijn er geen kosten in een bepaalde maand? Dan is er die maand ook geen premie.
Is de kostprijs van een opleiding meer dan 250 euro? Dan kan je dat bedrag spreiden over meerdere maanden. Je krijgt dan toch een premie in de maanden waarin je geen of weinig kosten hebt.
 

Hoe vraag je de premie aan?

Samen met de begeleider bekijk je welke opleidingen de werkervaringsklant zal volgen. Nadien vraag je de premie met het stavingsdocument omkadering en/of stavingsdocument opleiding aan bij de Werkgeverscel.
Vraag deze documenten (nieuwe documenten sinds januari 2020) aan via een mail aan de Werkgeverscel

Activering beslist of je in aanmerking komt voor de premie.
Je bezorgt de betaalde facturen van de opleidingen aan Activering. Het bedrag van de factuur kan nooit hoger zijn dan het opgebouwde saldo.

Voorbeeld
Een werkervaringsklant werkt al drie maanden bij jou. Dan is het opgebouwde saldo 3 x 250 euro.
Je vult het stavingsdocument omkadering en/of stavingsdocument opleiding in en stuurt het naar de Werkgeverscel

Denk eraan
De facturatie van de opleidingen staat los van de tussenkomst in de loonkost.
Je kan alleen een premie aanvragen voor dagen waarop de klant effectief op de werkvloer aanwezig was (dus niet voor dagen waarop de klant ziek was).

Wanneer krijg je de premie?

De uitbetaling gebeurt ten vroegste 2 maanden later dan de kalendermaand waarvoor je een aanvraag deed. De premie voor december krijg je ten vroegste in februari, die van januari ten vroegste in maart, enzovoort.

Hoelang krijg je de premie?

Je krijgt de premie maximaal 12 kalendermaanden, gespreid over de volledige periode van tewerkstelling en met een maximum van 24 kalendermaanden.
Doet de klant meerdere tewerkstellingen bij een of meer privéondernemingen? Dan mag je die twaalf maanden ook over een periode van 24 maanden spreiden.

Wat als de werkervaringsklant verhuist?

Als de werkervaringsklant verhuist naar een andere gemeente, dan blijft Stad Antwerpen bevoegd voor de premie. Het OCMW van de nieuwe woonplaats kan aan ons vragen om die bevoegdheid over te nemen.

Delen