Collectieve sluiting van de werkervaringsplaats door jaarlijkse vakantie

Werkervaringsklanten kunnen een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) als zij onvoldoende vakantiedagen hebben om een sluitingsperiode van je onderneming te overbruggen.

Collectieve sluiting van de onderneming door jaarlijkse vakantie is

 • een periode waarin de onderneming of een technische bedrijfseenheid van de onderneming gesloten is door jaarlijkse vakantie van werknemers (vier weken)
 • bedoeld om werknemers de kans te geven om hun jaarlijkse vakantie op te nemen

Het is voor de onderneming dan niet mogelijk om normale werkactiviteiten uit te voeren, behalve onderhouds- of herstellingswerken.

Let op

Kan de werkervaringsklant niet werken omdat de verantwoordelijken van de werkervaringsplaats een opleiding of teamdag volgen?

 • Dat valt niet onder de regeling ‘sluiting van de onderneming door jaarlijkse vakantie’.
 • In dat geval contacteer je de begeleider voor een passende oplossing.
   

Wanneer kan de werkervaringsklant een werkloosheidsvergoeding aanvragen in geval van collectieve sluiting?

Heeft de werkervaringsklant (arbeider of bediende) onvoldoende vakantiedagen om de volledige periode van de sluiting van de werkervaringsplaats te overbruggen? Dan kan hij een werkloosheidsvergoeding aanvragen voor dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Voorwaarden

 • De werkervaringsklant moet een geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning en arbeidskaart hebben.  De klant mag niet uit het bevolkingsregister geschrapt zijn via een Ambtelijke Afschrijving College Besluit (AACB).
   
 • De werkervaringsklant mag niet uitgesloten zijn door De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) van het recht op een werkloosheidsvergoeding.
   
 • De werkervaringsklant moet al zijn jaarlijkse vakantie gebruiken om de periode van sluiting door jaarlijkse vakantie te overbruggen.
  Heeft hij voldoende jaarlijkse vakantie om de periode van sluiting door jaarlijkse vakantie te overbruggen? Dan kan hij geen tijdelijke werkloosheid voor vakantie op een brugdag aanvragen.
   
 • De werkervaringsklant mag niet bewust kiezen voor de werkloosheid. Hij moet eerst zijn jaarlijkse vakantie opnemen. Doet hij dat niet, dan is hij vrijwillig werkloos tijdens de sluiting of heeft hij voor de sluitingdagen geen recht op RVA-uitkeringen.
   
 • Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie kan maximaal voor 4 weken (20 dagen in het 5-dagenstelsel) per jaar (inclusief dagen jaarlijkse vakantie). Een onderneming dus nooit langer dan 4 weken (20 dagen in het 5-dagenstelsel) per jaar gesloten zijn door jaarlijkse vakantie.
   
 • Tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie voor een brugdag kan op voorwaarde dat die brugdag geen vervangende feestdag is. Voor een vervangende feestdag betalen we loon. Daarvoor kan de werkervaringsklant geen tijdelijke werkloosheid voor vakantie aanvragen.
   
 • Bij Stad Antwerpen gebruiken we de vervangende feestdagen niet perse voor brugdagen. Werkervaringsklanten die bij onze diensten werken, kunnen voor brugdagen tijdelijke werkloosheid voor vakantie op een brugdag aanvragen.
   

Voorbeelden

 • Een werkervaringsplaats sluit 18 dagen door jaarlijkse vakantie.
  De werkervaringsklant heeft maar recht op 12 vakantiedagen.
  Voor de laatste 6 dagen kan hij RVA-uitkeringen ontvangen.
   
 • Een werkervaringsklant heeft recht op 20 dagen jaarlijkse vakantie en heeft al 10 dagen jaarlijkse vakantie opgenomen.
  Daarna sluit de werkervaringsplaats 15 dagen door jaarlijkse vakantie.
  Dan kan de werkervaringsklant geen RVA-uitkeringen ontvangen voor de laatste 5 sluitingsdagen. Voor die dagen is hij vrijwillig werkloos omdat hij zijn vakantiedagen had moeten opnemen tijdens de periode van sluiting door jaarlijkse vakantie.
   
 • Een werkervaringsklant gaat naar een nieuwe werkervaringsplaats. Hij heeft al zijn jaarlijkse vakantie opgebruikt bij zijn eerste werkervaringsplaats op het moment dat de nieuwe werkervaringsplaats sluit door jaarlijkse vakantie. Tijdens die periode kan de werkervaringsklant geen werkloosheidsvergoeding van de RVA ontvangen.

De vergoede dagen voor tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgesteld met arbeidsdagen.
De dagen waarvoor hij geen uitkering krijgt, zijn niet gelijkgesteld en die moet hij presteren.

De werkervaringsklant moet een bewijs van betaling door zijn uitbetalingsinstelling bezorgen aan de begeleider. Op basis daarvan kan info.werkervaringsklant nagaan welke dagen tijdelijke werkloosheid betaald zijn en daardoor meetellen voor arbeidsdagen.
Bezorgt de werkervaringsklant geen betalingsbewijs? Dan tellen die dagen niet mee als arbeidsdagen.

Heeft een werkervaringsklant onvoldoende vakantie om de sluitingsperiode te overbruggen en wil hij toch de regeling tijdelijke werkloosheid gebruiken? Breng dan de begeleider en info.werkervaringsklant op de hoogte om de aanvraagprocedure te starten. Doe dat ten laatste 1 maand voor de effectieve sluiting door jaarlijkse vakantie.

Deze regeling van tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie geldt niet voor werkervaringsklanten die binnen het onderwijs werken

 • Kunnen zij niet werken omdat de school gesloten is door vakantie? Dan zoeken we naar een alternatieve werkervaringsplaats.
 • Vinden we die alternatieve werkervaringsplaats niet?  Dan schorsen we de arbeidsovereenkomst en kan de werkervaringsklant via de begeleider een financiële tussenkomst aanvragen bij het sociaal centrum.
   

Hoe registreer je dagen collectieve sluiting?

Registreer dagen van collectieve sluiting van je organisatie met vakantiedagen in het tijdsregistratiesysteem. Doe dat:

 • voor bestaande werkervaringsklanten bij het begin van het nieuwe jaar
 • voor nieuwe werkervaringsklanten in de loop van het jaar

Heeft de werkervaringsklant geen vakantiedagen meer? Meld dit dan aan de begeleider.
Afhankelijk van de tewerkstellingsplaats geldt een specifieke regeling

 • Voor onderwijsinstellingen zoekt men eerst een alternatieve werkplaats. Is deze er niet? Dan schorsen we de arbeidsovereenkomst.
 • Voor alle andere werkervaringsplaatsen passen we het systeem van tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie toe (RVA) als het dossier aan de voorwaarden voldoet (zie hoger op deze pagina) 
   

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan voor de werkervaringsklant?

Vraag de tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie aan per e-mail aan info.werkervaringsklant, met de begeleider in kopie.
Deze gegevens moeten in de mail staan:

 • naam van de werkervaringsklant 
 • personeelsnummer of rijksregisternummer
 • werkervaringsplaats
 • periode van collectieve sluiting van de werkervaringsplaats door jaarlijkse vakantie met opgave van dagen jaarlijkse vakantie of dagen tijdelijke werkloosheid sluiting door jaarlijkse vakantie

Formulier C3.2 - werkgever

Info.werkervaringsklant gebruikt een elektronische aangifte in de plaats van het papieren formulier C 3.2 - werkgever.
De begeleider geeft de werkervaringsklant een print van die elektronische aangifte.

Dit formulier dient als:

 • uitkeringsaanvraag voor het berekenen van de uitkering waarop de werkervaringsklant recht heeft
 • betalingsformulier (bewijs van de uren tijdelijke werkloosheid)

Het formulier moet de volledige periode van collectieve sluiting van de werkervaringsplaats vermelden. De RVA berekent zelf het aantal dagen jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve sluiting.

C3.2 - werknemer

De werkervaringsklant vult het C3.2 - werknemer in:

 • bij de eerste aanvraag tijdelijke werkloosheid
 • bij elke wijziging van de contractuele arbeidsduur

De werkervaringsklant contacteert zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) om het formulier C 3.2 - werknemer te ondertekenen.

C3.2A (controlekaart)

Het formulier C3.2A. is beschikbaar bij de begeleider. Hij vult de identiteitsgegevens van Stad Antwerpen en de werkervaringsklant in voor hij de controlekaart aan de werkervaringsklant geeft

Het kopiëren van controlekaarten C3.2A is verboden omdat ze een uniek nummer hebben.
Voor iedere maand met collectieve sluiting is een nieuwe controlekaart nodig.

De werkervaringsklant moet de controlekaart:

 • ten laatste op de eerste dag van de collectieve sluiting hebben
 • altijd bij zich hebben en kunnen voorleggen aan een sociaal controleur van de RVA als die er achter vraagt.

De werkervaringsklant vult het formulier in met onuitwisbare inkt, eventueel met hulp van de begeleider.
Op het einde van de maand brengt de werkervaringsklant de kaart binnen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Hoe de controlekaart invullen?

Identiteit werkgever
Naam stad en OCMW Antwerpen
Adres Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen
Werkgeverscategorie 952
Ondernemeningsnummer 0212235604
Nummer RSSPPO 552900097
Identiteit werknemer
Naam, adres, rijksregisterneummer van werknemer  
Rooster 1
Effectieve dagen tijdelijke werkloosheid Blanco
Gewerkte dagen Zwart kleuren met onuitwisbare inkt
Betaalde of onbetaalde vakantie V
Niet-gewerkte dagen met loon: feestdagen, rustdagen, opleiding, ...
Verlof zonder wedde en ongewettigde afwezigheid
A
Ziekte of ongeval, ook op zater- zon- en feestdagen
(Verwittig ook de mutualiteit!)
Z
Rooster 2
Niet van toepassing voor werkervaringsklanten!  

De werkervaringsklant:

 • vult rooster 1 in vanaf de eerste dag van de collectieve sluiting tot op het einde van de maand
 • kleurt alleen de effectief gewerkte dagen zwart
 • mag weekenddagen blanco laten as hij dan niet moet werken
 • mag fout ingevulde gegevens niet handmatig corrigeren

(Bij een vergissing moet hij een brief met uitleg bij de controlekaart voegen en zo snel mogelijk de RVA of uitbetalingsinstelling contacteren.)

Document collectieve sluiting in vzw of privé-bedrijf

Het document collectieve sluiting in vzw is beschikbaar bij de begeleider
Je vult dit document alleen in voor werkervaringsklanten die werken in vzw’s of privébedrijven.
Op het document bevestig je de collectieve sluiting en de exacte periode.
Bezorg dit document aan de werkervaringsklant. De werkervaringsklant brengt het samen met de C3.2A controlekaart op het einde van de maand binnen bij de uitbetalingsinstelling.

Denk eraan

De RVA-tussenkomst bedraagt 65 % van het loon.

Delen