Een kind krijgen

Werkervaringsklanten die een kind krijgen, hebben recht op moederschapsrust (zwangerschapsverlof en bevallingsverlof), ouderschapsverlof en vaderschapsverlof. Zij kunnen ook kindergeld en kraamgeld aanvragen.

Melding van de zwangerschap

De werkervaringsklant:

 • brengt de werkervaringsplaats en Activering zo snel mogelijk op de hoogte van de zwangerschap
 • maakt een afspraak met de dienst Medisch Toezicht en bezorgt hen een medisch attest van de behandelende arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

Medisch Toezicht geeft advies over de inhoud van de job.
Vanaf dat moment is de werkervaringsklant een beschermd werknemer. De moederschapsbescherming is wettelijk geregeld door de arbeidswet van 16 maart 1971.

Op de dag dat het bevallingsverlof start, belt de werkervaringsklant naar Info+ om de startdatum te melden (03 338 13 00 of 0800 62128 = gratis nummer).
 

Moederschapsrust: wanneer en hoeveel?

Het bevallingsverlof bedraagt vijftien weken en is opgesplitst in twee periodes:
1. Zes weken prenataal verlof (voorbevallingsrust)
Van het prenataal verlof moet de werkervaringsklant minstens een week opnemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overblijvende vijf weken mag ze gebruiken als postnataal verlof.

2. Negen weken postnataal verlof (bevallingsrust)
• Het postnataal verlof begint altijd vanaf de bevallingsdatum en moet negen weken duren. Een verlenging met het overdraagbare deel van het prenataal verlof is eventueel mogelijk.

• De werkervaringsklant bepaalt zelf wanneer haar bevallingsverlof start, maar vóór de vermoedelijke bevallingsdatum kan ze maximaal zes weken opnemen.

• De werkervaringsklant dient de aanvraag voor bevallingsverlof in bij info.werkervaringsklant

De mutualiteit vergoedt werkervaringsklanten die genoeg recht op een ziekte-uitkering opbouwden voor de volledige periode van hun bevallingsverlof.
De aanvraag voor moederschapsuitkering moet gebeuren via het ‘vertrouwelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.

Bedragen

Eerste dertig dagen 82% van het brutoloon (er is geen maximumbedrag)
Vanaf 31ste dag 75% van het begrensd brutoloon

De werkervaringsklant:

 • brengt jou onmiddellijk op de hoogte van de geboorte van het kind
 • bezorgt jou een kopie van het geboorteattest en een ‘verklaring bedrijfsvoorheffing’ als zij gehuwd of wettelijk samenwonend is

Je bezorgt de nieuwe gegevens en het geboorteattest aan info.werkervaringsklant via Mijn Aanvragen:

 • meld je aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je voor Mijn Tijden gebruikt
 • selecteer bij 'Indienen voor' eerst  je artikel 60-medewerker (via personeelsnummer of familienaam of rijksregisternummer)
 • selecteer op de tegel 'Artikel 60' ->  Gezinssamenstelling aanpassen.

Als de moederschapsrust bijna voorbij is, maakt de werkervaringsklant een afspraak met de dienst Medisch Toezicht. Zij beslissen of de werkervaringsklant terug kan beginnen werken.

Denk eraan

Ook als de werkervaringsklant wettelijk verlof neemt aansluitend op haar moederschapsrust, moet zij eerst naar de dienst Medisch toezicht.
 

Geboorteverlof

Wordt de werkervaringsklant vader? Dan heeft hij recht op :

 • 10 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021
 • 15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023
 • 20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023

Het geboorteverlof bevat 3 dagen 'omstandigheidsverlof' die Stad Antwerpen betaalt. De overige dagen betaalt de mutualiteit van de werkervaringsklant op voorwaarde dat hij voldoende rechten opbouwde.

De werkervaringsklant moet zijn geboorteverlof opnemen binnen een periode van 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Daarna zijn ze niet meer geldig.

Geboorteverlof kan hij enkel in volledige dagen opnemen. Hij mag deze dagen aaneensluitend opnemen of spreiden over deze 4 maanden.

De werkervaringsklant dient met de geboorteakte een aanvraag voor geboorteverlof in bij zijn mutualiteit.

 

 

Ouderschapsverlof

Werkervaringsklanten, die langer dan 1 jaar in dienst zijn, kunnen ouderschapsverlof opnemen.

Ouderschapsverlof:

 • is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking
 • biedt werkervaringsklanten de kans om hun arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen om jong(e) kind(eren) op te voeden

Om ouderschapsverlof te kunnen krijgen, is een verwantschapsband nodig met het kind voor wie de onderbreking of vermindering van prestaties gevraagd is. Alleen een ouder kan ouderschapsverlof voor zijn kind opnemen. Concreet hebben deze werkervaringsklanten recht op ouderschapsverlof:

 • de biologische moeder en vader
 • de persoon die het kind heeft erkend, waardoor de afstamming langs vaderzijde bepaald is
 • de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder werd
 • de adoptieouders.
   

Drie vormen loopbaanonderbrekingen

Er zijn 3 mogelijke vormen van loopbaanonderbreking:
1. Voltijds ouderschapsverlof (maximaal 4 maanden) kan je oplitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan (1, 2, 3 of 4 maanden).
2. Halftijds ouderschapverlof (maximaal 8 maanden) kan je opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan (2, 4, 6 of 8 maanden).
3. Een vijfde ouderschapsverlof (maximaal 20 maanden) kan je opsplitsen in periodes van 5 maanden of een veelvoud daarvan (5, 10, 15 of 20 maanden)
Beide ouders kunnen voor elk kind, jonger dan 12 jaar, ouderschapsverlof nemen.
 

Uitkering

Tijdens het ouderschapsverlof betaalt de RVA iedere maand een uitkering.
De werkervaringsklant komt ook in aanmerking voor een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap. Die komt bovenop de onderbrekingsuitkering voor loopbaanonderbreking die de RVA uitbetaalt.

Op de onderbrekingsvergoedingen en premies moet bedrijfsvoorheffing betaald worden.

De geldige geïndexeerde nettobedragen vind je op de website van de RVA en de Vlaamse Gemeenschap.
De werkervaringsklant kan pas ouderschapsverlof opnemen nadat hij 1 jaar anciënniteit heeft.

Voorbeeld

Een werkervaringsklant die op 15 maart 2017 in dienst komt, kan vanaf 1 april 2018 ouderschapsverlof opnemen.
De aanvraag voor ouderschapsverlof gebeurt via de begeleider.
 

Groeipakket

Vanaf 2019 ontvangt elk kind een Groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag.
Dit Groeipakket bevat ook een startbedrag (voorheen was dit het kraamgeld).
Kreeg de werkervaringsklant nog geen kinderbijslag, kraamgeld of Groeipakket?

Dan doet hij een aanvraag bij 1 van de 5 Vlaamse uitbetalers.

Opgelet! Voor het startbedrag moet de aanvraag gebeuren vóór de geboorte.
 

Hoe verloopt de aanvraag voor het Groeipakket?

1. De begeleider

 • bekijkt samen met de werkervaringsklant of een aanvraag nodig is
 • bezorgt het aanvraagformulier voor een Groeipakket en/of het aanvraagformulier voor het startbedrag aan de werkervaringsklant
 • kan de werkervaringsklant helpen bij het invullen van de formulieren

2. De werkervaringsklant zelf verstuurt het aanvraagformulier rechtstreeks naar de uitbetaler

Contactgegevens

Tel: 
03 338 13 00 of 0800 62 128

 

Weekdagen: 

Telefonisch en digitaal bereikbaar van 6.30 tot 17 uur.

Delen