Ontslag om dringende reden (art.35)

Activering op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst stopzetten. Als er een dringende reden is, krijgt de werkervaringsklant geen opzegtermijn of -vergoeding.

Dringende reden

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werkervaringsklant onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (art. 35, 2e lid arbeidsovereenkomstwet):

 • de fout werd persoonlijk door de werkervaringsklant begaan
 • dit kan binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn, maar ook fouten in de privésfeer kunnen de professionele samenwerking definitief onmogelijk maken

Bij een ontslag om dringende reden heeft de klant geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Afweging per geval

Een ontslag om dringende reden is altijd een feitenkwestie. Elk geval wordt apart beoordeeld.

Situaties die aanleiding kunnen geven voor een ontslag om dringende reden Situaties die geen aanleiding hebben gegeven voor een ontslag om dringende reden
 • Geweld zonder aanleiding.
 • De werkervaringsklant is meerdere keren onwettig afwezig en kreeg al een verwittiging.
 • De werkervaringsklant weigert met een uitdrukkelijke weerspannigheid om werk uit te voeren.
 • De werkervaringsklant onthult fabricatie- en zakengeheimen.
 • Zware en vrijwillige nalatigheid.

Deze lijst is niet limitatief

 • De werkervaringsklant is langdurig ziek.
 • De behandelend arts en de arbeidsgeneesheer hebben een verschillend standpunt.
 • De werkervaringsklant is onwettig afwezig, zonder speciale omstandigheden.
 • Het karakter van de werkervaringsklant is onverenigbaar met dat van de collega’s.
 • De werkervaringsklant heeft kwaadwillige uitingen gericht tot de verantwoordelijke, maar die zijn door de verantwoordelijke uitgelokt.
 • De werkervaringsklant weigert werk uit te voeren dat beneden zijn beroepsbekwaamheid ligt of gevaarlijk is en niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.
 • De werkervaringsklant geeft fabricatiekennis door die door iedereen gekend is.
 • De werkervaringsklant is onhandig, doet zijn werk niet goed of snel genoeg, maar er is geen sprake van kwaadwillig of vrijwillig opzet.
 • De werkervaringsklant weigert om een vraag over zijn privéleven te beantwoorden.
 • De werkervaringsklant weigert om een onwettige taak uit te voeren, zoals personen vervoeren met een autobus die niet aan de veiligheidsnormen voldoet.
 • De werkervaringsklant heeft een gedemotiveerde houding.

Geldigheid

De arbeidsovereenkomst beëindigen om een dringende reden moet snel en op de juiste manier gebeuren om geldig te zijn:

 1. De overeenkomst moet binnen drie werkdagen worden stopgezet
 2. De werkervaringsklant moet binnen drie werkdagen ingelicht worden van de zware fouten die hij heeft begaan

De termijn van drie dagen begint op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de feiten gekend zijn. Alle dagen behalve zondagen en feestdagen tellen als werkdagen.

Als de werkervaringsklant blijft werken na het ontslag, kan Activering niet langer een dringende reden inroepen.

Als de beëindiging van de overeenkomst niet binnen de termijn van drie werkdagen gebeurt, is het ontslag onwettig. U kan de fout, hoe zwaar ook, dan niet meer inroepen. Een onmiddellijk ontslag zonder opzeg of vergoeding kan u dan niet meer rechtvaardigen.

Stad en OCMW Antwerpen moeten in dat geval een compenserende opzegvergoeding betalen die gelijk is aan het loon voor de opzegtermijn die u had moeten respecteren.

Procedure

De feiten zijn gekend en u wil de werkervaringsklant ontslaan om een dringende reden.

 1. Contacteer de deskundige werkervaring van de werkervaringsklant. Alle communicatie verloopt via hem/haar. Hij/zij volgt de volledige procedure op en biedt u ondersteuning.
   
 2. De deskundige werkervaring toetst bij de Juridische dienst af of de procedure opgestart kan worden en laat u het antwoord weten.
   
 3. Pas als de procedure volgens de Juridische dienst opgestart kan worden, laat u en/of de deskundige werkervaring de werkervaringsklant weten dat Activering bekijkt welke verdere stappen er zullen genomen worden en dat hij/zij in afwachting dienstvrijstelling met behoud van wedde krijgt en naar huis mag gaan.
  Opgelet: Zonder een positief advies van de Juridische dienst mag u de werkervaringsklant niet mondeling ontslaan.
   
 4. U maakt een feitenverslag op met bewijsstukken:
  De aanklacht moet gaan over concrete feiten. Bewijsstukken moeten die feiten ondersteunen.
  Gebruik de checklist die u van de deskundige werkervaring krijgt om een correct en gemotiveerd feitenverslag op te maken. Dit zijn enkele voorbeelden:

  • meerdere getuigenissen
  • een proces-verbaal
  • bij gedrag dat meermaals voorkomt:
   • duidelijke taakafspraken
   • planningsgesprekken
   • waarderingsgesprekken
   • afsprakennota’s

    Bovenstaande documenten moeten ondertekend zijn door de werkervaringsklant of aangetekend verstuurd zijn met bewijs van aangetekende zending.
     

 5. U stuurt het feitenverslag en alle andere bewijzen (zie hierboven) dezelfde dag (of uiterlijk de dag erna voor 10 uur) naar de  deskundige werkervaring, die alles nakijkt/aanvult en doorstuurt naar de Juridische dienst (ocmw_artikel_35@ocmw.antwerpen.be)
   
 6. De Juridische dienst geeft advies op basis van het feitenverslag en de eventueel bijkomende bewijzen.
   
 7. Geeft de Juridische dienst positief advies voor het ontslag om dringende reden, dan brengt de deskundige werkervaring u hiervan op de hoogte. De werkervaringsklant mag de werkervaringsplaats niet meer betreden en aan het werk gezet worden.
  De dienstvrijstelling wordt stopgezet. De deskundige werkervaring neemt contact op met de werkervaringsklant en deelt hem/haar mee dat hij/zij ontslagen is om dringende reden en hiervan nog schriftelijk in kennis gesteld wordt. Als de werkervaringsklant toch op de werkvloer verschijnt, geeft de werkplaats hem/haar dezelfde boodschap.
   
 8. De werkervaringsklant is verplicht om op zijn laatste werkdag alle bedrijfseigendommen van de organisatie achter te laten: paswoorden, badges, sleutels …
  U neemt dit zelf op met de werkervaringsklant.
   
 9. Activering handelt het ontslag verder af.

De algemeen directeur van stad en OCMW beslist over het ontslag om dringende reden.

Ter info
Gaat de werkervaringsklant niet akkoord met de beslissing? Dan kan hij/zij in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank oordeelt of het dringend ontslag gegrond is en houdt rekening met verzachtende of verzwarende omstandigheden.

Delen