Wat is de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst?

De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van de werkervaringsklant en wie het ontslag geeft. Er zijn ook een aantal afwezigheden die de opzegtermijn uitstellen.

Opzegtermijn

Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden gelijk.

De duur van de opzegtermijn hangt af van:

 • de anciënniteit van de werkervaringsklant: dit is de periode waarin de werkervaringsklant ononderbroken in dienst was bij stad en OCMW Antwerpen (inclusief schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst)
 • wie het ontslag geeft (stad en OCMW Antwerpen of de werkervaringsklant)
   
Anciënniteit per begonnen dienstjaar Anciënniteit per begonnen periode van 3 maanden dienst Opzeg gegeven door werkgever Opzeg gegeven door werknemer
1e jaar

0 tot 3 maanden

2 weken 1 week
  3 tot 6 maanden 4 weken 2 weken
  6 tot 9 maanden 6 weken 3 weken
  9 tot 12 maanden 7 weken 3 weken
2e jaar 12 tot 15 maanden 8 weken 4 weken
  15 tot 18 maanden 9 weken 4 weken
  18 tot 21 maanden 10 weken 5 weken
  21 tot 24 maanden 11 weken 5 weken
3e jaar   12 weken 6 weken

Stad en OCMW Antwerpen ontslaan de werkervaringsklant

Dit doet Activering
De deskundige werkervaring start de ontslagprocedure op.

Dit doet u
U licht onmiddellijk de werkervaringsklant mondeling in over:

 • het ontslag
 • het begin en de duur van de opzegtermijn

Opzegtermijn
De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste maandag die volgt op de week waarin stad en OCMW Antwerpen de opzeg met een aangetekende brief meedeelden aan de klant. Dit betekent dat stad en OCMW Antwerpen de ontslagbrief ten laatste op woensdag aangetekend moet versturen zodat de opzegtermijn op de eerstvolgende maandag kan starten. Zo niet, start de opzegtermijn pas op de tweede maandag die volgt.

Dringende reden
Is er een dringende reden om de klant te ontslaan? Dan volgt u andere stappen.

De werkervaringsklant geeft ontslag

Dit doet de klant
De werkervaringsklant schrijft een ontslagbrief en bezorgt die aan de dienst Klantgerichte Administratie:

 • Een arbeider kan geen ontslag nemen tijdens de eerste zeven kalenderdagen van zijn werkervaring.
 • Een bediende kan geen ontslag nemen tijdens de eerste maand van zijn werkervaring.

Dit doet Activering
De dienst Klantgerichte Administratie ondertekent de brief, als bewijs van ontvangst.
Dat gebeurt zonder de vermelding ‘voor akkoord’ of ‘gelezen en goedgekeurd’.

Opzegtermijn

 • Geeft de werkervaringsklant de ontslagbrief persoonlijk af tegen een ontvangstbewijs?
  Dan start de opzegtermijn de volgende maandag.
   
 • Stuurt hij de ontslagbrief aangetekend op?
  Dan start de opzegtermijn de volgende maandag, als de werkervaringsklant deze brief ten laatste op woensdag verstuurde. Zo niet, start de opzegtermijn op de tweede maandag die volgt.

Uitstel van de opzegtermijn

Alleen deze afwezigheden stellen de opzegtermijn uit:

 • arbeidsongeschiktheid door ziekte of een (arbeids)ongeval
 • individuele en collectieve vakantiedagen
 • inhaalrust (overuren opnemen)
 • zwangerschapsrust of profylactisch verlof
 • ouderschapsverlof
 • voorlopige hechtenis

Deze afwezigheden stellen de opzegperiode dus niet uit:

 • onbetaalde vakantie
 • omstandigheidsverlof
 • onwettige afwezigheid
 • betaalde feestdagen
 • recuperatie vormingsuren

Denk eraan
De opzegtermijn uitstellen gebeurt alleen als stad en OCMW Antwerpen de werkervaringsklant ontslaat, niet als de werkervaringsklant zijn ontslag geeft.

Belangrijke uitzondering
De werkervaringsklant en stad en OCMW Antwerpen kunnen met onderling akkoord beslissen om de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding stop te zetten.
Dit kan:

 • als de werkervaringsklant ander werk vond
 • in zeer uitzonderlijke omstandigheden om persoonlijke redenen of bij langdurige ziekte zonder recht op een uitkering via de mutualiteit

De ontslagbrief moet vermelden dat het ontslag in onderling overleg afgesproken werd en beide partijen tekenen voor akkoord.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 01

Delen