Wat is de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst?

De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van de werkervaringsklant en wie het ontslag geeft. Er zijn ook een aantal afwezigheden die de start van de opzegtermijn uitstellen of de opzeggingstermijn schorsen.

Opzegtermijn

Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden gelijk.

De duur van de opzegtermijn hangt af van:

 • de anciënniteit van de werkervaringsklant: dit is de periode waarin hij zonder onderbreking in dienst was bij OCMW Antwerpen (inclusief schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst)
 • wie het ontslag geeft (OCMW Antwerpen of de werkervaringsklant)
   
Anciënniteit per begonnen dienstjaar Anciënniteit per begonnen periode van 3 maanden dienst Opzeg gegeven door werkgever Opzeg gegeven door werknemer
1ste jaar

0 tot 3 maanden

1 week 1 week
  3 tot 4 maanden 3 weken 2 weken
  4 tot 5 maanden 4 weken 2 weken
  5 tot 6 maanden 5 weken 2 weken
  6 tot 9 maanden 6 weken 3 weken
  9 tot 12 maanden 7 weken 3 weken
2e jaar 12 tot 15 maanden 8 weken 4 weken
  15 tot 18 maanden 9 weken 4 weken
  18 tot 21 maanden 10 weken 5 weken
  21 tot 24 maanden 11 weken 5 weken
3e jaar   12 weken 6 weken

OCMW Antwerpen ontslaat de werkervaringsklant

Dit doet Activering
De begeleider start de ontslagprocedure op.

Dit doe jij
Samen met de begeleider licht je de werkervaringsklant mondeling in over:

 • het voorstel tot ontslag
 • het schriftelijk hoorrecht

Opzegtermijn

 • Beheer werkervaringsklanten agendeert het ontslag bij de algemeen directeur.
 • Keurt de algemeen directeur het ontslag goed?
  Dan gaat de opzegtermijn in vanaf de eerste maandag na de week waarin Stad Antwerpen de opzeg meedeelt aan de klant (aangetekende brief).

Dat betekent dat Stad Antwerpen de ontslagbrief ten laatste op woensdag aangetekend moet versturen. Zo kan de opzegtermijn op de eerstvolgende maandag starten. Kan dat niet? Dan start de opzegtermijn pas op de tweede maandag die volgt.

Dringende reden
Is er een dringende reden om de klant te ontslaan? Dan volg je andere stappen.
 

De werkervaringsklant geeft ontslag

Dit doet de klant
De werkervaringsklant schrijft een ontslagbrief en bezorgt die aan info.werkervaringsklant.

Opzegtermijn

 • Geeft de werkervaringsklant de ontslagbrief persoonlijk af tegen een ontvangstbewijs?
  Dan start de opzegtermijn de volgende maandag nadat de algemeen directeur goedkeurde (zie titel opzegtermijn).
   
 • Stuurt hij de ontslagbrief aangetekend op?
  Dan start de opzegtermijn de volgende maandag nadat de algemeen directeur goedkeurde (zie titel opzegtermijn).

Uitstel van de opzegtermijn

Alleen deze afwezigheden schorsen de opzegtermijn:

 • arbeidsongeschiktheid door ziekte of een (arbeids)ongeval
 • individuele en collectieve vakantiedagen
 • inhaalrust (overuren opnemen)
 • zwangerschapsrust
 • ouderschapsverlof
 • voorlopige hechtenis
 • ...

Deze afwezigheden schorsen de opzegperiode niet:

 • onbetaalde vakantie
 • omstandigheidsverlof
 • onwettige afwezigheid
 • betaalde feestdagen
 • recuperatie vormingsuren
 • ... 

Denk eraan
Uitstel van de opzegtermijn gebeurt alleen als OCMW Antwerpen de werkervaringsklant ontslaat, niet als de werkervaringsklant zijn ontslag geeft.

Belangrijke uitzondering
De werkervaringsklant en OCMW Antwerpen kunnen onderling overeenkomen om de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding stop te zetten.

Dat kan:

 • als de werkervaringsklant ander werk vond
 • zeer uitzonderlijk om persoonlijke redenen
 • of bij langdurige ziekte zonder recht op een uitkering via de mutualiteit

De ontslagbrief moet vermelden dat het ontslag onderling afgesproken is.
De werkervaringsklant ondertekent de brief en OCMW Antwerpen tekent ‘voor ontvangst’.

Delen