De evaluatie en wat als het niet loopt als verwacht?

Stad en OCMW Antwerpen vragen u als werkgever om de werkervaringsklant te evalueren. Het evaluatiegesprek is een gesprek dat u samen met de deskundige werkervaring en de werkervaringsklant voert. Loopt het niet als verwacht? Dan zijn sanctionering, schorsing of overplaatsing mogelijke gevolgen.

Aan de hand van het evaluatieformulier bespreekt u verbeterpunten van de werkervaringsklant.
De deskundige werkervaring organiseert het evaluatiegesprek. 

Wanneer vinden de evaluatiegesprekken plaats? Dat hangt af van de periode waarin de werkervaringsklant de Jobintro volgde.

De werkervaringsklant volgde de Jobintro VOOR 18 december 2017?

Dan gaan de evaluatiegesprekken door na

 • 3 maanden
 • 7 maanden
 • 12 maanden
 • 18 maanden (als dat van toepassing is)
 • 24 maanden (als dat van toepassing is)
   

De werkervaringsklant volgde de Jobintro NA 18 december 2017?

Dan gaan de evaluatiegesprekken door na

 • 1 maand (enkel mondeling – behalve wanneer de tewerkstelling moeizaam verloopt)
 • 2 maanden
 • 7 maanden
 • 11 maanden
 • 17 maanden (als dat van toepassing is)
 • 23 maanden (als dat van toepassing is)
   

Drie weken voor het gesprek krijgt u via mail het evaluatieformulier
 

Hoe bereidt u het gesprek voor?

Aan de hand van het evaluatieformulier geeft u een score aan de vaardigheden van de werkervaringsklant.
Tijdens het evaluatiegesprek kan u die score nog aanpassen.
U geeft een score op 7 onderdelen:

 • kwaliteit van het werk
 • arbeidsattitudes
 • samenwerken
 • communicatie
 • persoonlijke vaardigheden
 • loopbaancompetenties
 • technische competenties

Er zijn 4 mogelijke scores:

Problematisch Basis Goed Sterkte
Uw werkervaringsklant maakt fouten.
Hij scoort slechter dan een beginner.

Hij moet dringend inspanningen leveren om die competentie te verbeteren.

= Beginnersniveau

De werkervaringsklant moet nog veel leren en heeft nood aan intensieve ondersteuning.

De werkervaringsklant scoort goed in de huidige werkomgeving.

Hij heeft enkel ondersteuning nodig bij moeilijke en onvoorziene situaties.

De werkervaringsklant blinkt uit in die competentie.

Hij handelt proactief, toekomstgericht en in functie van de werkervaringsplaats. Ook in een onvoorziene context zal hij hoog scoren op die competentie.

Voor die competentie scoort hij dus op het niveau van het normaal economisch circuit.

Hij kan die competentie op zijn cv vermelden.

Voor de evaluatie van de technische competenties kiest u maximaal 10 vaardigheden die de werkervaringsklant nodig heeft om zijn werk uit te voeren. In de Competent databank kan u vaardigheden en beroepsprofielen opzoeken.

Op het formulier is er naast elk item ruimte om opmerkingen te noteren. In de handleiding vindt u voorbeelden.
Voor meer info kan u altijd terecht bij de deskundige werkervaring.
 

Hoe bereidt de werkervaringsklant zich voor?

Ook de werkervaringsklant kan zich voorbereiden door het evaluatieformulier in te vullen. Nadenken over zijn eigen vaardigheden en competenties is een belangrijke stap tijdens het proces van bijleren, groeien en zelfstandigheid verwerven.
De werkervaringsklanten krijgen informatie over het evaluatiegesprek tijdens de opleiding Jobintro en tijdens een gesprek met de deskundige werkervaring.
 

Wat als de evaluatie minder goed is?

Heeft de werkervaringsklant een onvoldoende op zijn evaluatie? Dan maken we afspraken over verbeteracties. Hij krijgt bijvoorbeeld verbeterpunten mee of kan een opleiding volgen. 
De acties die de werkervaringsklant kan ondernemen om zichzelf te verbeteren, formuleert u op maat van de werkervaringsklant en volgens het SMART-principe:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

De deskundige werkervaring brengt de afspraken en evaluatie in kaart en volgt die op.
Verbetert het gedrag van de werkervaringsklant niet? Dan kan er een sanctie volgen. Hieronder leest u er meer over.  
 

Wat als de werkervaring niet loopt zoals verwacht?
 

1. Afsprakennota

Verbetert de klant zijn houding niet na de evaluatiegesprekken?
Dan zetten Stad en OCMW de afspraken en verwachtingen op papier in een afsprakennota.

Dat document voldoet aan de wettelijke vereisten om te gelden als ‘ingebrekestelling’.
De deskundige werkervaring vult de afsprakennota aan met:

 • de gegevens van de werkervaringsklant
 • de tekortkomingen
 • de verwachtingen

Dit doet u
U bezorgt uw input aan de deskundige werkervaring. Samen overleggen jullie over wat er in de afsprakennota komt:

 • concrete en gedetailleerde tekortkomingen en verwachtingen
 • specifieke incidenten met data

Ondertekening
Stad en OCMW drukken de afsprakennota drie keer af. U, de werkervaringsklant en de deskundige werkervaring ondertekenen en krijgen een exemplaar.

Denk eraan
Om er voor te zorgen dat de afsprakennota aan de wettelijke vereisten voldoet, past u het best de formulering zelf niet aan.
 

2. Schorsing

Schorsingsgesprek

Verbetert de klant zijn houding nog altijd niet en lost hij de verwachtingen van de afsprakennota niet in? Contacteer dan de deskundige werkervaring.
Die zal een schorsingsgesprek organiseren met u en de werkervaringsklant.

De werkervaringsklant kan zich laten bijstaan door onder andere:

 • een vakbondsafgevaardigde
 • een advocaat

Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 • geen schorsing
 • een schorsing met de duur die u, de stad en het OCMW hebben bepaald, of een andere duur, als de hoofddeskundige werkervaring die goedkeurt

Denk eraan
Stad en OCMW Antwerpen moeten het Bijzonder Overlegcomité van de vakbonden verwittigen. Daarom kan het schorsingsgesprek pas ten vroegste na twee werkdagen plaatsvinden.
Een schorsing kan dus nooit onmiddellijk ingaan na de feiten.
 

Schorsingsbrief

Als de uitkomst een schorsing is, maakt de deskundige werkervaring een schorsingsbrief op met daarin:

 • de tekortkomingen van de werkervaringsklant die hebben geleid tot de schorsing
 • de duur van de schorsing

Die ingebrekestelling geven stad en OCMW Antwerpen de kans om na de schorsing verdere stappen te zetten, als de werkervaringsklant zijn gedrag nog altijd niet verbetert.

Ondertekening
De stad en het OCMW drukken de schorsingsbrief drie keer af. U, de werkervaringsklant en de deskundige werkervaring ondertekenen en krijgen een exemplaar.
De deskundige werkervaring bezorgt een exemplaar aan de dienst Klantgerichte Administratie.

Is de klant afwezig op het schorsingsgesprek?
Dan sturen stad en OCMW Antwerpen de schorsingsbrief aangetekend op.
 

De schorsing

Een schorsing duurt 1 tot 7 dagen.
De klant mag dan een periode niet werken en verliest zijn loon.

De duur hangt af van:

 • de ernst van de situatie
 • of de feiten eerder al zijn gebeurd

De Klantgerichte Administratie van Activering:

 • legt de beslissing ter bekrachtiging voor aan de secretaris.
 • houdt het loon van de klant in voor de periode van de schorsing

Een schorsing is niet altijd bedoeld als een sanctie. Soms kunnen er ook andere redenen zijn:

1. Soms vindt de werkervaringsklant al een job voor het einde van zijn werkervaring. Stad en OCMW kunnen daarom de arbeidsovereenkomst voor de resterende periode schorsen.
Op die manier creëren stad en OCMW een vangnet voor de klant.
Als de nieuwe tewerkstelling niet loopt zoals verwacht, kan de werkervaringsklant onmiddellijk zijn werkervaring hervatten, bij u of ergens anders. 

2. Stad en OCMW zijn verplicht om de arbeidsovereenkomst te schorsen als:

 • de klant in de gevangenis belandt
 • de arbeidskaart van de werkervaringsklant vervalt
 • het verblijfsdocument van de werkervaringsklant vervalt
   

3. Overplaatsing

Geraakt de werkrelatie niet hersteld? En is de deskundige werkervaring overtuigd dat een nieuwe werkervaring kans op slagen heeft?
Dan overwegen stad en OCMW Antwerpen om de werkervaringsklant over te plaatsen naar een andere werkervaringsplaats.

Voorbereiding
De deskundige werkervaring maakt een verslag met daarin uw en zijn advies.

Overplaatsing
Een selectieverantwoordelijke gaat op zoek naar een nieuwe werkervaringsplaats.

Hij houdt rekening met:

 • de specifieke problematiek
 • uw advies en dat van de deskundige werkervaring

Tot er een geschikte werkervaringsplaats is gevonden, blijft de klant bij u werken.
Mogelijk is die werkervaringsplaats een andere vestiging van dezelfde organisatie.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 49

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen

Delen