Welzijn op de werkvloer

Stad en OCMW Antwerpen willen een veilige en gezonde omgeving voor alle medewerkers. Daarom werken we een beleid tegen agressie uit. Bovendien willen we stress en burn-out vermijden.

Geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en risico op stress of burn-out

We spreken van geweld op het werk als iemand psychisch of fysiek bedreigd of aangevallen wordt tijdens het werk. Het kan gaan om:

 • fysieke agressie, zoals slaan of dingen stukmaken
 • verbale agressie, zoals beledigingen of plagerijen

Pesterijen op het werk is een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen gedurende een bepaalde tijd die de waardigheid en persoonlijkheid van een persoon aantasten of een vijandige omgeving creëren.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk is elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie. 
Dat gedrag tast de waardigheid van een persoon aan of creëert een vijandige omgeving. Het kan gaan om:

 • fysiek gedrag, zoals aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting …
 • verbaal gedrag, zoals wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties …

Er is een psychosociaal risico (stress, burn-out) als een werknemer psychische schade , eventueel met lichamelijke schade, kan ondervinden als gevolg van de werkomstandigheden is dat een psychosociaal risico.
Psychische schade kan zich uiten in

 • angsten
 • depressie
 • burn-out
 • zelfmoordgedachten
 • posttraumatische stress
 • lichamelijke uitputting
 • slaapproblemen
 • verhoogde bloeddruk
 • hartkloppingen
 • maag – en darmproblemen

U bent als werkgever  verantwoordelijk als de situatie objectief een risico vormt en als u invloed heeft op de factoren die het risico in de hand werken.

Op de website van de federale overheid vindt u de wetgeving en meer informatie over psychosociaal welzijn op het werk.
 

Uw werkervaringsklant is slachtoffer van ongewenst gedrag of psychosociale risico's op de werkvloer?

De werkervaringsklant kan beroep doen op:

 • de preventieadviseur psychosociale aspecten van stad en OCMW.
  Als de werkervaringsklant een formeel verzoek wil indienen (zie verder), overleggen wij met u over de manier waarop het onderzoek kan gebeuren.  
 • de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van zijn werkervaringsplaats (uw bedrijf)
  Die kan op vraag van de medewerker onmiddellijk een onderzoek starten en geeft u advies.

De werkervaringsklant moet de vertrouwenspersoon of preventieadviseur kunnen raadplegen tijdens de werkuren. Die raadpleging mag alleen buiten de werkuren als dat in het arbeidsreglement staat. 
De tijd besteed aan de raadpleging is arbeidstijd.

Procedure

De preventieadviseur of vertrouwenspersoon informeert de werkervaringsklant over de mogelijkheden tot interventie.
De werkervaringsklant (artikel 60 §, 7) kan kiezen voor:

 • een informele interventie
 • een formele interventie
   

Informele interventie

Samen met de preventieadviseur of vertrouwenspersoon zoekt de werkervaringsklant naar een oplossing, door middel van:

 • gesprekken: actief luisteren, advies geven
 • interventie bij een ander persoon in de organisatie, bijvoorbeeld een leidinggevende
 • verzoening, als alle betrokkenen akkoord zijn
   

Formele interventie

Wil de werkervaringsklant een formele interventie? Of leidt de informele interventie niet tot resultaat? Dan kan hij kiezen voor een formele interventie. Dat kan alleen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Bij zo’n interventie vraagt de werkervaringsklant aan u om een gepaste collectieve of individuele maatregel te nemen.  
De preventieadviseur voert dan  een analyse van de arbeidssituatie uit en formuleert een advies aan u. Op basis daarvan stelt hij collectieve en/of individuele maatregelen voor.
De preventieadviseur en vertrouwenspersoon zijn gebonden aan een beroepsgeheim.
 

Uw werkervaringsklant vertoont ongewenst gedrag op de werkvloer?

Pleegt de werkervaringsklant zelf feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk? Dan kan de medewerker die slachtoffer is terecht bij de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van uw bedrijf. We bekijken samen met u welke passende maatregelen mogelijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Gemeenschappelijke Interne Preventie Dienst (GPD). 

Contactgegevens

Adres: Luitenant Lippenslaan 59 - 2140 Borgerhout
Tel: 
03 270 88 24

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 49

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen

Delen