Loon: bedrag, berekening en uitbetaling

Alles over het loon en artikel 60: de berekening, uitbetaling en het bedrag.

Bedrag

Het maandloon van de werkervaringsklant artikel 60, §7 bepalen we volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 43 (gewaarborgde bruto-bezoldiging).

Het maandloon volgt het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de wet van 1 maart 1997. 

Brutoloon CAO 1 oktober 2018

Startloon 1 593,85 euro
Loon na 6 maanden 1 636,15 euro
Loon na 12 maanden 1 654,95 euro

Berekening en uitbetaling

We berekenen elke maand een reëel uurloon door het maandloon te delen door het aantal geplande uren in die maand.

De onbetaalde of gedeeltelijk betaalde afwezigheden berekenen we volgens de geplande prestaties uit het werkrooster van de werkervaringsklant.
Bij een onbetaalde of gedeeltelijk betaalde afwezigheid vermenigvuldigen we het aantal uren van die afwezigheid met het reële uurloon in die maand. Dat bedrag trekken we af van het maandloon.

Niet elke maand telt evenveel werkdagen. Daarom is het reële uurloon niet elke maand hetzelfde. Afhankelijk van de maand berekenen we een onbetaalde afwezigheid aan 1/20ste, 1/21ste, 1/22ste of 1/23ste  van het maandloon.
We sluiten de loonberekening altijd af rond de 20ste dag van elke maand. Latere wijzigingen verrekenen we met het loon van de maand die daarop volgt.

Het loon betalen we ten laatste op de laatste werkdag van die maand.

Actie Januari Februari Maart April
Laatste dag registratie XTremis 23/01/2019 20/02/2019 21/03/2019 22/04/2019
Afsluitdatum 24/01/2019 21/02/2019 22/03/2019 23/04/2019
Betaling loon en maaltijdcheques 30/01/2019 27/02/2019 28/03/2019 29/04/2019
Actie Mei Juni Juli Augustus
Laatste dag registratie XTremis 21/05/2019 20/06/2019 23/07/2019 22/08/2019
Afsluitdatum 22/05/2019 21/06/2019 24/07/2019 23/08/2019
Betaling loon en maaltijdcheques 28/05/2019 27/06/2019 30/07/2019 29/08/2019
Actie September Oktober November December
Laatste dag registratie XTremis 22/09/2019 23/10/2019 21/11/2019 18/12/2019
Afsluitdatum 23/09/2019 24/10/2019 22/11/2019 19/12/2019
Betaling loon en maaltijdcheques 27/09/2019 30/10/2019 28/11/2019 30/12/2019

Loon tijdens de zwangerschap

Lees meer over de loonberekening tijdens het zwangerschapsverlof

Het ten laste nemen van de kinderen en berekening van de bedrijfsvoorheffing

Als een werkervaringsklant personen ten laste heeft, krijgt hij een belastingvoordeel door een verhoging van het belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van het inkomen niet belast wordt en dat de verschuldigde belasting verlaagt.

Kinderen

Heeft de werkervaringsklant kinderen ten laste?
Dan krijgt hij een vermindering op zijn bedrijfsvoorheffing.
Ouders kunnen zelf kiezen bij welke ouder de kinderen ten laste zijn.

Denk eraan

Kinderen kunnen maar bij een van beide ouders ten laste zijn.
Heeft maar een van de (samenwonende) ouders een inkomen?  Dan heeft hij de kinderen ten laste.
De werkervaringsklant moet dan verplicht het ‘attest bedrijfsvoorheffing’ invullen en bezorgen aan de klantgerichte administratie.
Werkervaringsklanten die wettelijk samenwonen kunnen kiezen wie de vermindering krijgt.

Co-ouderschap 

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing zijn de kinderen ten laste bij de ouder waarbij ze gedomicilieerd zijn. Verdeling van het belastingsvoordeel over beide ouders (in de berekening van de personenbelasting) kan op voorwaarde dat er een rechterlijke beslissing of een geregistreerde overeenkomst tussen beide ouders bestaat.

Mindervalide kind

Het gaat hier om een kind waarvoor u kinderbijslag krijgt. Een kind is erkend als mindervalide als het voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid door één of meer aandoeningen.

De werkervaringsklant bezorgt best een attest van de handicap aan de klantgerichte administratie.

Partner ten laste

U kan een echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of persoon waarmee je een feitelijk gezin vormt niet ten laste nemen.
Heeft de echtgeno(o)t(e), of wettelijk samenwonende partner geen of weinig beroepsinkomsten?
Dan geniet u wel automatisch van het huwelijksquotiënt. Daardoor gaat bij de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het grootste inkomen naar de andere partner. Dat deel krijgt belasting aan een lager tarief.

Voorwaarden voor het huwelijksquotiënt   

Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen hun partner (zonder inkomsten) ‘ten laste’ nemen.

Wettelijk samenwonenden hebben een attest van de burgerlijke stand nodig met een specifieke vermelding van de wettelijke samenwoning. De werkervaringsklant bezorgt het document aan de klantgerichte administratie.

Via het formulier ‘gegevens werknemer wijzigen’ meldt hij ook dat zijn partner ten laste is.

Loonbrief

De werkervaringsklant ontvangt zijn loonbrief vanaf december 2017 digitaal via Docbox.

Docbox is een beveiligde digitale kluis waarop de werkervaringsklant zich aanmeldt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

Werkervaringsklanten die een contract tekenen, ontvangen altijd een handleiding van de Klantgerichte administratie. 

Deze hulpmiddelen en een handig instructiefilmpje staan ook hier: 

Een werkervaringsklant die meer ondersteuning nodig heeft, vraagt aan de deskundige werkervaring om hem in te schrijven voor een infosessie.

Waarop moet u letten voor een juiste berekening van het loon?

Registreer aan- en afwezigheden altijd correct. Geef wijzigingen van adres en gezinstoestand ook direct door. Dat is belangrijk voor een juiste berekening van het loon.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 49

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 49

Delen