Kort verlof bij huwelijk, overlijdens in de familie, ...

De werkervaringsklant heeft recht op Kort verlof bij huwelijken, overlijdens, staatsburgelijke verplichtingen en burgelijke opdrachten.

De werkervaringsklant heeft recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon in een aantal situaties (zie hieronder).
Om recht te hebben op het normale loon, moet de werkervaringsklant je vooraf verwittigen.

Het bewijs houdt hij 1 jaar bij. Het attest kan steeds opgevraagd worden.

Redenen en periodes van afwezigheid

Reden van de afwezigheid Duur van de afwezigheid
Het huwelijk van de werkervaringsklant 2 dagen
Het huwelijk van de werkervaringsklant zijn:

 • kind
 • kind van de echtgenoot / echtgenote of van de wettelijk samenwonende partner
 • broer
 • zus
 • schoonbroer
 • schoonzus
 • vader
 • moeder
 • schoonvader
 • schoonmoeder
 • stiefvader
 • stiefmoeder
 • kleinkind van de werkervaringsklant
1 dag
De priesterwijding of intrede in het klooster van de werkervaringsklant zijn:

 • kind
 • kind van de echtgenoot / echtgenote of van een wettelijk samenwonende partner
 • broer
 • zus
 • schoonbroer
 • schoonzus
1 dag
Het overlijden van de werkervaringsklant zijn:

 • kind of kind van de echtgenoot / echtgenote of van de wettelijk samenwonende partner
 • echtgenoot / echtgenote of wettelijk samenwonende partner
 • moeder
 • vader
 • schoonvader
 • stiefvader
 • schoonmoeder
 • stiefmoeder
3 dagen
Het overlijden van de werkervaringsklant zijn:

 • broer
 • zus
 • schoonzus
 • schoonbroer
 • grootvader
 • grootmoeder
 • overgrootouder
 • kleinkind
 • achterkleinkind
 • schoonzoon of schoondochter die bij de werkervaringsklant inwoont
2 dagen
Het overlijden van een:

 • broer
 • zus
 • schoonzus
 • schoonbroer
 • grootvader
 • grootmoeder
 • overgrootouder
 • kleinkind
 • achterkleinkind
 • schoonzoon of schoondochter die niet bij de werkervaringsklant inwoont
1 dag
De plechtige communie van een kind van de werkervaringsklant of van zijn echtgenoot / echtgenote of van de wettelijk samenwonende partner.

1 dag

Een feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werkervaringsklant of van zijn echtgenoot / echtgenote of van de wettelijk samenwonende partner. 1 dag
Bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 1 dag.
Deelname aan een jury.
Oproep om:

 • getuige te zijn voor de rechtbank
 • voor de arbeidsrechtbank te verschijnen
De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 5 dagen.
De taak van bijzitter in een hoofdbureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De tijd die ervoor nodig is.
De taak van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de federale, Vlaamse en Europese parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen. De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 5 dagen.
Geboorteverlof

10 dagen geboortverlof als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021

------------------------------------------

15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 janauari 2023

----------------------------------------

20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023

----------------------------------------

Waarvan:

 • Stad Antwerpen 3 dagen omstandigheidsverlof betaalt
 • de mutualiteit de overige dagen betaalt als de werkervaringsklant voldoende rechten opbouwde

De werkervaringsklant kan alleen Kort verlof nemen voor dagen waarop hij normaal gezien zou gewerkt hebben.

Denk eraan

 • Zijn de dagen Kort verlof vrij gekozen binnen een bepaalde periode?
  Dan beslis jij over het moment van de opname, rekening houdend met de wensen van de werkervaringsklant en de werking van de dienst.
 • De toekenning en opname van Kort verlof voor de zes laatste redenen (bijeenkomst van een familieraad door de vrederechter tot en met geboorteverlof) gebeurt voor de hoogst nodige tijd.
 • Toekenning en opname van de andere vormen van Kort verlof gebeurt in volledige werkdagen volgens het werkrooster.
 • Kort verlof kan voorafgaand, tijdens of na afloop van de gebeurtenis opgenomen worden behalve voor:
  - bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
  - deelname aan een jury en een oproep om getuige te zijn voor de rechtbank of om voor de arbeidsrechtbank te verschijnen
  - geboorteverlof

Delen