Arbeidsovereenkomst en medisch onderzoek

Wat houdt de arbeidsovereenkomst voor u als werkgever in? 

Bij een tewerkstelling via artikel 60, § 7 is OCMW Antwerpen de juridisch werkgever. Om recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding, moet de werkervaringsklant een vastgesteld aantal arbeidsdagen presteren binnen een bepaalde referteperiode.

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

OCMW Antwerpen werkt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Wanneer de werkervaringsklant de arbeidsdagen gepresteerd heeft:
• eindigt de overeenkomst
• heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering 

De werkervaringsklant krijgt een arbeiders- of bediendenovereenkomst.
Het OCMW legt het type contract vast op basis van de functie en of de klant slaagde voor de bediendentest. Die test legt de klant af nog voor zijn werkervaringstraject van start gaat.
De OCMW-raad bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Het arbeidsreglement en de toepassingsmodaliteiten

De werkervaringsklant volgt het arbeidsreglement van uw bedrijf voor zover dit niet strijdig is met de toepassingsmodaliteiten  van het arbeidsreglement van het OCMW voor werkervaringsklanten.
U vindt deze toepassingsmodaliteiten bij de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Het arbeidsreglement regelt bijvoorbeeld de arbeidstijd. Onder de arbeidstijd verstaan we:

 • de bepaling van de gemiddelde werkduur
 • de regelgeving bij omschakeling van zomertijd/wintertijd
 • de lunchpauze
 • vaststelling van het uurrooster
 • de inhaalrust voor gewerkte weekends

Een voltijdse werkervaringsklant moet 38 uren per week effectief presteren.

Wat als bij uw bedrijf een voltijdse werkweek minder dan 38 uur per week bedraagt?

Werkt de werkervaringsklant gemiddeld minder dan 38 uur per week? Dat kan uitzonderlijk en op voorwaarde dat het aansluit bij de gewone werkorganisatie van de werkervaringsplaats.

Denk eraan
De werkervaringsklant mag niet minder dan 36 uur per week presteren om de vereiste arbeidsdagen te behalen.

Wat als bij uw bedrijf een voltijdse werkweek meer dan 38 uur per week bedraagt?

Werkt de werkervaringsklant gemiddeld meer dan 38 uur per week? Dan rekenen we de extra uren als overuren. Die kan de werkervaringsklant opnemen tijdens zijn werkervaringstraject.
 

Recht op sociale zekerheid

Om recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding, moet de werkervaringsklant een vastgesteld aantal arbeidsdagen presteren binnen een bepaalde referteperiode. Meer info vindt u op de pagina traject.
 

Werkroosters

Er zijn 3 mogelijke werkroosters:

1. Een vast werkrooster

2. Exceptionele tijdsregistratie

Dit is een werkrooster met een herhalend vast patroon (wekelijks, tweewekelijks). 
Samen met det deskundige werkervaring / selecteur spreekt u een werkrooster af. 
U kan kiezen uit een catalogus van bestaande werkroosters.
U geeft de afwijkende aan- en afwezigheden door aan de Klantgerichte Administratie.

3. Positieve tijdsregistratie

Dit is een werkrooster zonder patroon.
Dan maken we geen werkrooster op.
U geeft alle aan- en afwezigheden door aan de Klantgerichte Administratie.

Denk eraan

 • Gaat de werkervaringsklant in een andere dienstregeling, met een ander werkrooster werken? Bespreek dat altijd vooraf met de deskundige werkervaring.
 • Wijzigt het werkrooster tijdens de sociale tewerkstelling (artikel 60, § 7)? 

Dan kunnen ook de vakantierechten wijzigen.

Voltijdse, 4/5de of halftijdse tewerkstelling

De werkervaringsklant kan voltijds, 4/5de of halftijds werken:

 • Voltijdse tewerkstelling: 38 uur per week.
 • 4/5de tewerkstelling: 30,24 uur per week.
  Een 4/5de tewerkstelling kan alleen in uitzonderlijke gevallen en na goedkeuring door de OCMW-raad. De maanden die de werkervaringsklant 4/5de werkt, moet hij op het einde van het traject voor 1/4de inhalen.
  De laatste maand moet hij verplicht voltijds werken om recht te hebben op een voltijdse werkloosheidsuitkering.
 • Halftijdse tewerkstelling: 19 uur per week.
  Een halftijdse tewerkstelling kan tijdens de eerste 6 maanden als opstap naar een voltijds contract en in overleg met de maatschappelijk werker van het sociaal centrum. De maanden die de werkervaringsklant halftijds werkt, moet hij op het einde van het traject voor de helft inhalen.

Voorbeeld

Een werkervaringsklant die 6 maanden halftijds werkt, moet 3 maanden extra voltijds werken.

Personeelsnummer

 

Elke werkervaringsklant krijgt een persoonlijk personeelsnummer.
Het personeelsnummer bestaat uit 8 cijfers. U vindt het:

 • op de vakantiekaart van de werkervaringsklant
 • in Xtremis 

of u kan het opvragen bij de Klantgerichte Administratie.

Denk eraan

Vermeld altijd het rijksregisternummer van de werkervaringsklant in alle communicatie met de Klantgerichte Administratie. Een alternatief voor het rijksregisternummer is het personeelsnummer van de werkervaringsklant.
 

Ondertekenen van de arbeidsovereenkomst

Elke vrijdag of maandag kan de werkervaringsklant zijn contract bij OCMW Antwerpen ondertekenen. De werkervaringsklant start de eerstvolgende werkdag.

De gegevens van de werkervaringsklant wijzigen
Bij de start van zijn werkervaringstraject vermeldt de klant zijn:

 • naam
 • adres
 • verblijfsplaats
 • bankrekeningnummer 
 • rijksregisternummer
 • burgerlijke staat
 • gezinstoestand
 • nationaliteit

Wijzigt een van die gegevens? Breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Dat is belangrijk. Het kan gevolgen hebben voor zijn loon. Geef de wijzigingen door aan de Klantgerichte Administratie via dit formulier. Of via mail.

Tewerkstelling op grote werven (checkin@work)

Voert u werken in onroerende staat uit? Dan kan u de aanwezigheid van uw werkervaringsklanten registeren aan de hand van Checkinatwork.
Werkervaringsklanten kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.
 

Denk eraan

Is het totale bedrag (exclusief btw) van de uitgevoerde werken gelijk aan of hoger dan 800 000 euro?

 • Dan is de aanwezigheidsregistratie verplicht.
 • U moet de aanwezigheden registreren zodra dat bedrag bereikt is bij de start van of tijdens de werken.

Ook de aanwezigheid van de werkervaringsklant moet u doorgeven.,
OCMW Antwerpen kan de aangifte niet zelf doen.
Lees er meer over op de website van checkinatwork.
 

Medisch onderzoek bij aanwerving

Elke klant gaat op medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer van de stad en OCMW Antwerpen voor zijn aanwerving. Voor specifieke functies zijn er bijkomende onderzoeken. Afhankelijk van de individuele resultaten van een kandidaat, kunnen stad en OCMW Antwerpen een bijkomend onderzoek vragen.

Onderzoeken bij de arbeidsgeneesheer van werkervaringsklanten gaan door op de volgende plaats:

Activering
Tuinbouwstraat 8
2018 Antwerpen

Contactgegegevens Medisch Toezicht
medischtoezicht@gpd.antwerpen.be
03 280 77 01

  Contactgegevens

  Adres: Luitenant Lippenslaan 59 - 2140 Borgerhout
  Tel: 
  03 223 57 86

  Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

  Delen