Overheidsopdrachten uitvoeren

Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid bieden om een opdracht voor de stad uit te voeren. 

Overzicht van opdrachten

Stad Antwerpen publiceert elke nieuwe opdracht op de federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

 • U kan de database doorzoeken naar opdrachten binnen uw vakgebied.
 • Na registratie kan u verschillende zoekprofielen aanmaken en per mail interessante aanbestedingen ontvangen.

Bekijk het overzicht van huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen.

Hoe kandidaat stellen?

U vult uw gegevens in en uploadt uw offerte op de overheidswebsite e-tendering

Voor de bestekken van Stad Antwerpen kan u enkel digitaal inschrijven. Papieren offertes voor open procedures worden niet meer aanvaard.

Opgelet! Als uw offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Uw offerte wordt dan niet opgenomen in de beoordeling. Enkele tips:

 • Dien uw offerte op tijd in.
 • Laat uw offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig.
 • Voeg alle gevraagde documenten toe. 
 • Uw offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.

Aanbod IT-opdrachten Digipolis

Start-ups als partner van digitaal Antwerpen
Snelheid, inventiviteit en frisse nieuwe invalshoeken zijn sterke troeven van creatieve ondernemingen en start-ups. Antwerpen biedt op dit vlak niet alleen enorm veel potentieel, maar neemt ook heel wat initiatieven om start-ups te ondersteunen. Het ligt dus voor de hand dat de stad en haar IT-partner Digipolis in deze vijver vissen voor de realisatie van de smart city ambities.

Via een uniek afgeslankt aankoopproces binnen de wet op de overheidsopdrachten bouwde Digipolis een start-up ecosysteem uit. De samenwerking met dit ecosysteem laat innovatie instromen.

Overzicht van IT-opdrachten en -uitdagingen
Op antwerpen.digipolis.be vindt u opdrachten en uitdagingen waarvoor we creatieve, snelle en in-kosten-beperkte IT-oplossingen zoeken. Via uw A-profiel kan u snel en eenvoudig inschrijven voor een uitdaging of opdracht.

De overige IT-opdrachten worden gepubliceerd op de federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

Over Digipolis
Digipolis is de digitale partner van stad Antwerpen. Zij faciliteren, beheren en ondersteunen de end-to-end IT-infrastructuur van de groep Antwerpen en ontwikkelen mee de stedelijke innovatieve digitale applicaties. Dit doen zij o.a. via hun Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) en door hun intensieve samenwerking met creatieve ondernemingen en start-ups.

Digipolis gelooft in de kracht van communities en een open huis. In hun DigAnt Café meetup groep nodigen zij iedereen uit om ervaringen en kennis te delen om solide, innovatieve oplossingen te bedenken, te ontwerpen en te bouwen.

Contactgegevens
Digipolis Antwerpen
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
antwerpen@digipolis.be
tel. 0494 88 28 86 (Willem Geelen, start-up coördinator)

Veelgestelde vragen over het indienen van een offerte

Hoe dient u een offerte in?

Welke software heeft u nodig?

 • Internet browser: Internet Explorer 6 of hoger, Mozilla, Chrome
 • JAVA-software: minimaal versie 6, update 16

Hoe ondertekent u een offerte digitaal?

 • Met uw elektronische identiteitskaart. U heeft hiervoor nodig:
 • Door een bevoegd persoon.
  • gevolmachtigd door de onderneming (te bewijzen met statuten).
  • met volmacht binnen e-Tendering.
 • Met een geldig certificaat (voor buitenlandse ondernemingen).

Wil je graag meer weten over e-Procurement, neem dan contact op met de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van groep stad Antwerpen: tel. 03 338 64 88 of gac.klantbegeleiding@ocmw.antwerpen.be

Plaatsingsprocedures

De overheid die een opdracht uitschrijft, kiest zelf welke plaatsingsprocedure ze gebruikt om de opdracht toe te wijzen. De drie meest voorkomende zijn:

 • de openbare procedure;
 • de niet-openbare procedure;
 • de onderhandelingsprocedure.

Openbare procedure

Elke belangstellende ondernemer kan, naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht, een offerte indienen. De openbare procedure verloopt in 1 fase. Alle regelmatige offertes worden met elkaar vergeleken. De offertes kunnen o.m. worden beoordeeld (a) ofwel alleen op basis van de prijs, (b) ofwel op meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg, geboden garanties, plan van aanpak etc.
In het geval (a) wordt de opdracht toegewezen aan de onderneming die de laagste offerte indient.
In het geval (b) wordt aan elk criterium een score toegekend. De onderneming met de hoogste eindscore mag de opdracht uitvoeren.

Niet-openbare procedure

De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw aanvraag tot deelneming stellen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De niet-openbare procedure verloopt dus in 2 fasen:
1. eerst een vraag tot deelname;
2. daarna een vraag aan de ‘geselecteerde’ kandidaten om een offerte in te dienen.
Opnieuw kunnen de offertes o.m. worden beoordeeld, ofwel op basis van alleen de prijs,  ofwel op basis van meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg,  geboden garanties, plan van aanpak etc.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure onderhandelt de aanbestedende overheid met één of meer inschrijvers over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan ook aan één of meerdere inschrijvers vragen om een verbeterde (of laatste) offerte in te dienen.

 

Drempelwaarde Europese opdrachten

Als een opdracht een bepaald bedrag overschrijdt, moet de overheid Europees aanbesteden. Het gaat om volgende bedragen (exclusief btw) voor een aanbesteding, offerte en onderhandelingsprocedure:.Voor een openbare, een niet-openbare en een onderhandelingsprocedure gaat het om volgende bedragen:

Werken 5.225.000 euro (excl btw)
Leveringen 209.000 euro (excl btw)
Diensten 209.000 euro (excl btw)

Duurzaamheid

Stad Antwerpen stelt duurzaamheid centraal in haar aankoopbeleid. We willen goederen, diensten en werken aankopen waarvan de impact op het milieu beperkt is. Zo vervullen we een voorbeeldfunctie en breiden we de markt voor duurzame producten, diensten en werken uit.

In onze opdrachten geven we de voorkeur aan

 • energiezuinige apparatuur of voertuigen, producten die een lange levensduur hebben, niet-giftige verven, poetsmiddelen en inkten
 • producten gemaakt van hernieuwbare grondstoffen of gerecycleerd materiaal
 • producten die na gebruik herbruikbaar of minstens recycleerbaar zijn

Stad Antwerpen koopt nooit producten aan die gemaakt worden in bedrijven waarin kinderen zijn tewerkgesteld of waar geen vakbondsvrijheid heerst.

Veiligheidseisen

Als ondernemer of (onder)aannemer respecteert u de veiligheidseisen (.pdf) die door stad Antwerpen worden opgelegd.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 64 88

Alle werkdagen bereikbaar van 7 tot 16 uur.

Delen