Uitbatingsvergunning aanvragen

Wil u in stad Antwerpen een belwinkel, internetcafé, nachtwinkel, videotheek, club-vzw, wedkantoor, shisha-bar of een seksinrichting openen? Dan moet u eerst een stedelijke uitbatingsvergunning aanvragen. 

Nieuw reglement

Vanaf 6 februari 2017 geldt het nieuw politiereglement uitbating en vestiging (pdf). Bepaalde club-vzw's en videotheken kunnen vanaf nu een vrijstelling of afwijking aanvragen.

Hoe aanvragen?

 • Als u een shisha-bar, belwinkel, internetcafé of nachtwinkel wil openen, vraagt u eerst een vestigingsvergunning aan.
 • U krijgt pas een uitbatingsvergunning nadat onder andere volgende controles uitgevoerd zijn:
  • brandveiligheidscontrole (alle voorwaarden vindt u in de politiecodex)
  • stedenbouwkundig onderzoek
  • financieel onderzoek
  • onderzoek op de moraliteit

Alle voorwaarden kan u nalezen in het politiereglement uitbating en vestiging (.pdf).

Vraag een uitbatingsvergunning aan

Voeg volgende documenten toe aan uw aanvraag:

 • uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, tweede lid Sv opladen (in Antwerpen is dit het model 2) voor elke actieve zaakvoerder Heeft u dat nog niet? Vraag het dan aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent. Inwoners van stad Antwerpen kunnen dit aanvragen via deze link. Dit attest is bij het indienen niet ouder dan 3 maanden;
 • kopie van de publieke statuten in het Belgisch Staatsblad (voor rechtspersonen die voor 2004 opgericht zijn);
 • kopie van de beroepskaart(en) indien die voor (bepaalde) zaakvoerders nodig is.

Vrijstellingen en afwijkingen

Welke club-vzw’s kunnen van een vrijstelling genieten?

 • club-vzw’s die een pop-up drankgelegenheid uitbaten, op voorwaarde dat deze maximaal 12 keer per jaar en telkens voor maximaal 15 dagen (opeenvolgend) geopend is, met een maximum van 24 kalenderdagen per jaar;
 • club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs;
 • club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in vaartuigen, spoorwagens, andere voertuigen,  alsook in kramen, tenten of andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht;
 • club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in lokalen die ter beschikking worden gesteld door de stad Antwerpen, door extern of intern verzelfstandigde agentschappen of door publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, privaatrechtelijke OCMW – verenigingen of OCMW-vzw’s;
 • club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in het kader van  activiteiten of projecten die georganiseerd of ondersteund worden door de Stad Antwerpen, door extern of intern verzelfstandigde agentschappen of door publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, privaatrechtelijke OCMW – verenigingen of OCMW-vzw’s. Drankgelegenheden die aangesloten zijn bij bovenvermelde activiteiten/projecten worden vrijgesteld van een uitbatingsvergunning voor de duur van het bovenvermelde project/activiteit;
 • club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in gebouwen van onderwijsinstellingen zoals erkend door de Vlaamse overheid;
 • drankgelegenheden uitgebaat door studentenverenigingen die het doop-en feestcharter hebben ondertekend van het lopende academiejaar;
 • drankgelegenheden uitgebaat door (jeugd)verenigingen die erkend zijn of gesubsidieerd worden volgens het subsidiereglement voor de jeugd (jeugdwerk, startende vereniging, projectsubsidie, ….);
 • drankgelegenheden uitgebaat door sportverenigingen die erkend zijn door stad Antwerpen zoals bepaald in het ”reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging”.

Als u reeds een uitbatingsvergunning heeft en u komt in aanmerking voor een vrijstelling, vraag deze vrijstelling aan door een e-mail te zenden naar Handhaving.uv@stad.antwerpen.be. Voeg een gemotiveerd schrijven en de nodige bewijsstukken toe. Club-vzw’s die nog geen uitbatingsvergunning hebben en aan de voorwaarden van een vrijstelling voldoen, moeten geen aanvraag indienen.  Zij moeten de bewijsstukken voor de vrijstelling kunnen voorleggen op verzoek van de politie of de controlerende ambtenaar.  

Welke club-vzw’s kunnen vanaf 1 januari een afwijking aanvragen?

 • club-vzw’s die subsidies toegekend krijgen van stad Antwerpen. De afwijking kan worden aangevraagd binnen het jaar voorafgaand aan of volgend op de toekenning van de subsidie;
 • club-vzw’s die een pop-up drankgelegenheden uitbaten, op voorwaarde dat deze maximaal 2 maal per jaar en telkens voor maximaal 4 maanden wordt uitgebaat, waarbij die tweede periode niet vroeger mag ingaan dan 3 maanden na het einde van de eerste periode.

Vraag een afwijking uitbatingsvergunning aan

Welke videotheken kunnen vanaf 1 januari een afwijking bekomen?

 • videotheken die aan de hand van de boekhouding kunnen aantonen dat zij minstens 80% van de jaarlijkse omzet halen uit de inkomsten van de hoofdactiviteit (het uitlenen, verhuur en verkoop van videobanden en/of dvd’s).
 • videotheken die nog geen uitbatingsvergunning hebben, kunnen volgens artikel 6 een tijdelijke afwijking (max. 6 maanden) bekomen. Nadien kan de afwijking verlengd worden tot max. 3 jaar na voorlegging van de boekhoudkundige stukken zoals hierboven vermeld.

Vraag een afwijking uitbatingsvergunning aan

Wijziging uitbatingsvergunning

Elke wijziging in de onderneming betreffende zaakvoerders, maatschappelijke zetel, bestuursleden, ... of wijziging van gegevens opgegeven in uw aanvraag moet doorgegeven worden aan het Bedrijvenloket. Er volgt opnieuw een controle.

Vraag een wijziging uitbatingsvergunning aan

Bij andere wijzigingen die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid of elke bestemmingswijziging is een nieuwe aanvraag uitbatingsvergunning vereist.

Tarief

Na afgifte van de vergunning betaalt u een éénmalige afgiftebelasting en een jaarlijkse belasting. Meer info vindt u op de pagina belasting op de uitbatingsvergunningen.

De verplichte brandveiligheidscontrole kost 96,62 euro per uur. Daarbovenop betaalt u 20 euro administratiekosten.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

...

Delen

Sectoren

Thema's