Beleidsnota kantoren

In het Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2013-2018 werd bepaald dat het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (2006) in deze bestuursperiode zal worden geactualiseerd met recente ontwikkelingen en prioriteiten, afgestemd met de verschillende beleidsdomeinen. De bevindingen en beleidsaanbevelingen uit deze nota vormen economische onderbouw voor het nieuwe strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.

In 2005 werd reeds een beleidsnota kantoren gepubliceerd. Ze werd opgenomen in het strategisch Ruimtelijk Structuurplan (2006) met als doel in te zetten op 7 strategische locaties voor grote kantoorontwikkelingen: Eilandje Noord, Antwerpen Centraal, Berchem, Nieuw Zuid, Zuidstation, Luchtbal en Linkeroever (Prestibel/Katwilgweg). 
Alle projecten op deze locaties tezamen zouden gespreid over een ontwikkelingstermijn van 10 tot 15 jaar minimum 600.000m² en maximum 850.000m² nieuwe kantooroppervlakte opleveren om tegemoet te komen aan de ingeschatte behoefte.

De veranderde economische context heeft de kantorenmarkt in Antwerpen echter in een crisissituatie gebracht. Niet alleen werd de leegstandsgraad omhoog gestuwd naar 12,05% op het einde van 2013, maar ook van de prognose uit 2005 dat er binnen een ontwikkelingstermijn van 10 tot 15 jaar 400.000m² tot 600.000m² zou ontwikkeld worden is slechts een derde van het minimum na 8 jaar gerealiseerd.

Bovendien zullen trends als het nieuwe werken, aangepaste werkplekorganisatie, … het gebruik van ruimte intensiveren. Op termijn zal dit resulteren in de opname van kleinere kantooroppervlakten.

De aantrekkelijkheid van Antwerpen als welvarende innovatieve zakenstad waar nieuwe bedrijven willen investeren en waar bestaande bedrijven zich willen verankeren, kan dan ook slechts hoog gehouden worden mits de juiste maatregelen genomen worden. Aangezien de huidige kantorenmarkt een gebruikers/huurdersmarkt is, dienen die maatregelen erop gericht te zijn tegemoet te komen aan de locatiefactoren die bepalend zijn voor gebruikers/huurders bij hun keuze voor een locatie. De aanwezigheid en kwaliteit van locatiefactoren als goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen, de aanwezigheid van geschikt personeel, lage huurprijzen en lage belastingen zijn nog steeds bepalend voor de huisvesting van ondernemingen.

Bekijk de volledige beleidsnota kantoren

Delen