Welke andere vergoedingen krijgt de klant?

De werkervaringsklant heeft recht op een aantal extra vergoedingen. Deze worden vergoed volgens de afspraken in de terbeschikkingstellingsovereenkomst, aan de hand van de geregistreerde aan- en afwezigheden.

De werkervaringsklant heeft recht op deze vergoedingen:

 • gevarentoelage
 • toelage voor nacht-, zaterdag en / of zondagwerk
 • toelage voor prestaties op een bijkomende feestdag van de werkervaringsplaats
 • compensatie van overwerk / meerprestaties
 • ziektevergoeding

Haard- of standplaatstoelage

De werkervaringsklant heeft geen recht op haard- of standplaatstoelage.

Gevarentoelage

De gevarentoelage betaalt u voor taken die de kans op gevaar, hinder of een negatief effect op de gezondheid verhogen door:

 • bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk
 • het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen

Occasioneel

De werkervaringsklant die soms gevaarlijk werk doet, ontvangt een gevarentoelage.

Het bedrag van de toelage bedraagt:

Aantal uren gevaarlijk werk per maand Bedrag van de gevarentoelage
minder dan 7 uur 1,1 euro per uur tegen 100%
van 7 tot 25 uur 1,2 euro per uur tegen 100%
meer dan 25 uur 1,25 euro per uur tegen 100%

Permanent

De werkervaringsklant die permanent zo’n taken uitvoert, krijgt een jaartoelage die maximaal 10 % bedraagt van de 13de loongraad van loonschaal E2 aan 100 % (zie het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 voor het gemeente- en provinciepersoneel).
Een twaalfde van die toelage betalen we maandelijks samen met het loon.
De toekenning van de toelage stopt wanneer de werkervaringsklant langer dan een maand zijn functie niet uitoefent.

Toelage nacht-, zaterdag- en/of zondagwerk

De werkervaringsklant die op zaterdag, zondag of ’s nachts prestaties levert, heeft recht op deze toelage:

 • zaterdag: + 25 %
 • zondag en feestdag: + 100 %
 • ‘s nachts (tussen 22 en 6 uur): + 25 %

Ook een combinatie van verschillende toelagen (bijvoorbeeld zaterdag en nacht) is mogelijk.
De toelage betalen we altijd in geld, behalve voor de werkervaringsklanten die werken in flexibele arbeidstijd bij Stad Antwerpen.

Toelage voor prestaties op een bijkomende feestdag van de  werkervaringsplaats

De werkervaringsklant krijgt per uur prestatie op een bijkomende feestdag van de werkervaringsplaats een toelage aan 25 % van het uurloon.

De werkervaringsklant kan de gepresteerde uren op de bijkomende feestdag niet recupereren.
Dat kan wel als hij werkt op een wettelijke feestdag.

Overwerk en meerprestaties

Overwerk en meerprestaties:

 • zijn uitzonderlijke prestaties van minstens 15 minuten lang, op uw verzoek
 • bespreekt u vooraf altijd met de deskundige werkervaring
 • betalen we boven op de uren van de gewone arbeidstijdregeling

Compensatie van overuren gebeurt met vrijaf.
U zorgt dat de werkervaringsklant zijn overuren en meerprestaties kan opnemen.
Uitbetaling van overwerk is niet mogelijk.

De werkervaringsklant heeft geen recht op de toelage na het volgen van opleidingen.

Denk eraan

De werkervaringsklant mag maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week presteren.
Daarbij moet u de rusttijden tussen twee arbeidsprestaties respecteren.

Algemeen principe

Elke werkervaringsklant heeft per tijdvak van 24 uren (tussen twee dagelijkse arbeidsprestaties) recht op een rustperiode van minstens 11 opeenvolgende uren.
Beëindigt een werkervaringsklant zijn arbeid 's avonds om 20 uur?
Dan mag hij ten vroegste de volgende dag om 7 uur ’s morgens weer beginnen.
Om te mogen beginnen werken om 5 uur 's morgens, moet u de avond vooraf gestopt zijn om 18 uur.

Combinatie met zondagsrust

De rusttijd van 11 opeenvolgende uren tussen twee arbeidsprestaties komt boven de zondags- of de inhaalrust door zondagsarbeid.
Zo krijgt de werkervaringsklant een wekelijkse werkonderbreking van 35 opeenvolgende uren.

Ziektevergoeding

Lees meer over de ziektevergoeding

[Verwante items]

Ziektevergoeding

Delen